Gamgyn bolma!çünki sen düýn gynanyp-gaýlyp darygyp gördüñ,saña gara shaýlyk haýry degdimi?ishiñ ugrukmady,gynananyñ bilen üstünlik gazandyñmy?ena-atañ aradan chykdy,öte gyýlanyñ bilen yzyna direlip geldimi?söwda-da chökdüñ,gaýga chümdüñ,daryganyñ bilen ýitgiler girdejä öwrüldimi? Gamgyn bolma! Sen bir bela-beter üçin gama batdyñ,gaýta esse-esse dert gazandyñ.görip-bahyllaryñ her bir sözi üçin ejir chekdiñ,sheýdibem olaryñ heshelle kakmagyna kömek etdiñ."bir ýaramaz ish ýüz beräýmesin"diýip dowla düshüp,hasrata batdyñ ýördüñ,emma ol bolmady.gury örteniñ galdy. Gamgyn bolma!gaýgy-gynanç süýji suwy sherebe,gül gozasyny türshek,bag-bossanlygy gök görermez düzlük,durmushy bolsa chydap bolmajak zyndan edip görkezer.

Köneler, shaka tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir