Bir ýurtda bir patysha bardy ol örän zalym bolupdyr.onyñ äpet uly itleri bar eken.kime gahary gelse shol adamy itlering oklardy.ony bir gowy weziri maslahatchysy bolupdyr.ol patysha bir nä4e ýyl gulluk etýär.ýöne özûniñem bir gün itleriñ öñune zyñyljagyny bilýärdi.shonuñ üchin ol it bakar bn dostlashyp günde itleri et äkelip itleri özüne öwrenishdirjek bolýady.bu ýagdaý günde gaýtalanýardy.aradan bir nä4e wagt ge4en soñ patysha ona gahary gelýä we ony itleriñ öñune zyñyp gaýtýalar.ýañky patysha eden ishine ökünip dosdyna ýüregi awap:baryñ görüñ ony itler ony nädipdirler diýýär.baryp görseler itler onyñ dashynda ýatyrlar.ony tiz shanyng ýany elitýärler.sha ondan munyng sebäbini soraýar onda ýangky men itlere gûnde bir bölek et berdim olar shol ýagshyly bildiler.men saña 10 ýyl hyzmat etdim sen bolsa meni zyñyp goýberdiñ.itler edilen ýagshylygy bildiler patysha siz itchede bolmadyñyz

Köneler, shaka tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir