gadym zamanda bir yigit han hezretlerinin yanyna baran. han aga mana bir işjagaz berseniz han ony synlap wah inim hemme emeller eyeli ahyryn.ynha,guşbegi,diwanbegi,onbegi yaly emellerde eyeli.onson men sana name emel berjegimi bilemokda diyyar. yigit tagzum edip han aga mana hatlap-möhürlap şemalbeg. wezipseni berayin diyeninden köşkdakilerin hemmesi gyzyl-gyran bolup bolanlar. yigit aljyraman han hezretleri mana şol emel bolyar yöne mana on sany nöker,iki sany tirkem düye,3-4sany köne kilim özüme egin-baş at-yarag berseniz diyyar. han we onu köşk emeldarlary gülşüp 'ynha şemal beg şemabegdigin halda güwan' diyip yanky yigdi yola salanlar. halkyn ak ekne orak salan,harman alyan günleri eken.harmanyny döwüp bolup yany çajini harpykdan saylamaga duranlaryn yanky yigit baryp yel tayyna kilim tutyarmyş.bi natdigin boldy gaç beylak diyselerm yanky eli hatly han nökerlerimiş . millet basga düşüp şemalbegi gelipmiş hiç kime harman altdyranok diyip. bir gün kçşgün daşku zany zannyrdapdyrmyşyn.çykyp görseler bir tirkeş düye arkasy yükligelipdir han hezretlerine aydanlar. sizin şemal beginizin dayhanlardan yelin muzduny yygyp hazyna ibermeseniz netijesi şudur. şonda han hezretleri yanyndakay alym bir dana kişi yaradanyn yagtylygy,tümligi yagyş yagmyry yeli-şemaly üçin halkdan töleg alnanny hezi görlendaldir.şemal begnizi gaytaryn halky ynjytman-diyyar onson han bu ugur tapyjy yeser yigide yer-suw bölup bermegi özünide mıraba kömekçi edip bellemelerini buyuryar.

Köneler, Toty tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir