adamlaryn duygularynda iki yüzlilik bolmazlyk berilmandir.Kasam edyan wagtlary aldatmak,mekirlik etmek,söyyan wagtlary saga-sola seretmek ,başgalara bakmak edermen görünyan wagtlary sapajak-supajak etmek,gidere deşik gözlemek ,olaryn adaty ruhy haly bolup duryar. ıkı ölçeg ,ıkı nusga adamyn başda döran pak ahlagyny çalaja çümmükla yakymly duygyny döredyar.sebabi ol duygularyn ahli öwüşginini tapawudyny özünde jemleyar. 5.asyrda yaşap geçen hindi şahyry Kalidasyn setirlerinde bu özboluşlylyk şeyle beyan edyar Yeksurun yaş yigit ,görmegey yigit. umyt beryar aşykd donuny geyip ıkı owadan gyz otyr yan-yana yıgdın neti bellem bolsa anyana ol hazir gyzlary dandy sözüne ayasyny goydy gyzyn gözüne hem şol wagt öpdi beylekisini erkıne boyun etdi olikisini biri öpüşlerden gözi gapylan ondanam mes gözi yapylan. bular yaly ahlakdan hazir bolmaly hem onun önüni almaga çalyşmaly.elbetde onun bilen kate ylalaşmaly bolarsyn sebabi ol gutulgysyzdyr.ıkı yüzli ahlak dine adam tebigatyny ,ka bölmek bilen çaklenman ,onun ynsanlyk mzmunyny yok edyar.bu ika bölnen pul yaly bir zatdyr.ol ika bölek kagyz yalydyr,yöne ol ne kagyzdyr ne-de puldur !

Köneler, Toty tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir