Gözün gypyp yldyzlar duşuşugu ümleyar baryan yarym yuıaşja yürek seni dinleyar. halha asman denzinde nurly ayymyz yüzyär yyldyz dey arzuwyňda zülpüme monjuk düzyär yşk yelkenli gayykda bizin denmizden öter buşlap saher kenara yeter saher kenara yeter Asman denzini synlap nurana biz yagty biz yüzyan ayda göryäs Dünya yayran bagtymyz ((((((((((((((( yaşlyk joşgun alyar yaşlyk güyç alyar beyik işler bilen goçalanyna bu durmuşyn juwanlygna ynanyan ynanyan bu dünyan gojadygyna bir görsen hoş gylykly bir görsen yakym baryan kalplan hanasyna guylup men asmanda ataş men zeminde -alaw söyga ot syçradyan göwne buyrup men yaşlyk ylgap barya derya mysaly yetişip bolonok tolkunlaryna bu yaşlygym yalkym saçyar lowurdap dür goşup güyçlerin altynlaryna ======= yigrim ikin ter güllerni syryp men jahyllykda agraslygy genleyan yşk bagna seyil üçin girip men senin yürek owazyny dinleyan yyllar şeyle yumşak şeyle mylayym şat günlerin dowamatyn onlayan wepana gayrat bar wysala-myrat senin yürek owazyny dinleyan )))))) gol yapyp dünyan merdine uydugyn tamzi ser dine gelşik berip dur gerdene uran yükün agman.atam nameüçindir ilki başda umydyndan bolup daşda gezipdirin göwün hoşda egsikligim anman.atam öz wagtynda berip baham böwre dalde göwne bakan örnetdin sen hasyl şaham bir üytgeşik bagban.atam sygyndygyn gadym yoda göwnün yolda,gözün yolda kate özüm atdym oda hanasyna sygman.atam yürek mayyl yakymyna yşgym güwa akymyna yalkym saçyp hak ynama aydym aytsam dymman.atam ykbalyma il-gün emin şayadymdyr asman zemin beyiksin sen daglar kimin deniz yaly umman.atam bolsa-bolsun gam*gubury bu könül yolun humary gidip baryan sana sary göz röwşenim kyblamç atam

Köneler, Toty tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir