Kriminal dunyasinin avtoritedy "Yaponchigyn"- oya batyryan durmushy

Dowamy »

2773 53
Köneler, 10 years ago


Nasyn tayyarlannyshy (komek)

hormatly wasyoklar gowjamy yagdaylarynyz. kim bilyan bolsa shu yere konkretny nache dozada name goshup nas yasamaly shony yazsynla gayrat edip wapshe atmasam oljek bolyanow, chyotkiy retsept bolsun yone. melli sen taparsynow shu nasyn retseptyny, hakyky oyun dal. oyunizin yannynda nas satyn dayzalar bardyra alyp satar sholardan sorasana retseptyny,...

Dowamy »

1428 38
Köneler, 10 years ago


Krutoy aydym

http://www.youtube.com/watch?v=xconExqNbZs

Dowamy »

1269 8
Köneler, 10 years ago


şu aktyor yadynyzya düşdimi?

Dowamy »

1326 23
Köneler, 10 years ago


Kellame guş syçdy

şu wagt yygnaga baryan, kella guş syçdy, yuwdym ysy gelip dur, blyaaa, namedeyin adamlar, bilyan bagt kella guş syçsa, yöne yygnakda adamlar üstümden güljek

Dowamy »

1888 103
Köneler, 10 years ago


Watan...

Dowamy »

985 5
Köneler, 10 years ago


Yadowlygynyzy ayyryan owadan aydym

http://www.youtube.com/watch?v=4powX4uETms

Dowamy »

926 0
Köneler, 10 years ago


Bolan waka

äri öyüne jan edyar, telefona natanyş bir gyz jogp beryar. ari:

- sen kim?

natanyş gyz:

- men maya, men sizin hyzmatçynyz

ari:

- bizde hyzmatçy yok ahyryn

natanyş gyz:

men işe bugün başladym, ayalynyz işe aldy

ari:

...

Dowamy »

1378 31
Köneler, 10 years ago


Kapitalizmyň gullary

bir gün dostum öye ir geldi, menem ha bügün ir goyberdilermi diydim, olam yok diyip güldi, onda name boldy diysem, ay başlyga kelle berip aninden gidirdim diydi :). name üçin diydim, ay wasya kakamdan başga hiç kim mana zat diyip bilmez bu dünyede diydi. bizin önüp ösen wagtlarymyz oglanlaryn arasynda düşünjelerimiz şeyledi, yagny erkek bolup yaşam...

Dowamy »

1254 9
Köneler, 10 years ago


Türmeler, zakonniklar, vor v zakone kanunlary barada

Türkmenistanda nirde naçe türme bar şu barada info berip biljek barmy. Birem anardaky türmelerde şu wagtam vorovskoy ustav yöregdemi, yagny çagany ya günasiz gyzy iznasilovat edenleri petuşit edip opuskat etmek, vorovskoy jargon - fenya, zakonnik düşünjeler, propiska, pahan, loh, shestyorka, kozyol, pederast yaly düşünjeler yöregdemi? şu barada bil...

Dowamy »

2448 22
Köneler, 10 years ago


Mio moy Mio

durmuşymda in birinji gowy gören sazym şu kinodan, hezil edip dinleyardim, gün boyy kellamde dine şol saz, hymmyldanyp gezyardim, şol sazy indi eşitsem çagalyk günlerim yadyma düşyar, owadan duygylar gelyar, belki sizem şu kinony görensiniz: Mio moy Mio. Mio bilen Yum-Yum birbirini yitirende fleytada owadan saz çalyp birbirini tapyarlar. Gaty owada...

Dowamy »

1159 12
Köneler, 10 years ago


16.06.2010 - sagat 14.30 - talyplar adamdan doly

surata seredin, online bolanlar çep tarapa syganok :)

Dowamy »

1670 60
Köneler, 10 years ago


Gyzykly sorag

yaş wagtymyz her kim ulylardan şu soragy alandyr:

"ulalanda kim boljak?"

indi bolsa men size sorayyn, yaş wagt edyan arzuwynyz, kim bolsaynyz gelyardi. şu wagtyky mejbur yada belki islegsiz okayan ugrynyz dalde, öz arzuwynyzdaky bolasynyz gelyan adam name? belki kabirleriniz öz bolasy gelyan ugrundan okayandyr, olar öz...

Dowamy »

1997 55
Köneler, 10 years ago


Türkmençeleşen sözler

beyleki dillerden geçip Türkmençeleşen sözler:

patinka - botinok

kertiçke - kartoşka

pamador - pomidor

aparassa - operaciya

türme - tyurma

garagul - karaul

mnise - miliciya

telpun - telefon

velsivit - velosiped

Dowamy »

1382 23
Köneler, 10 years ago


Türkmen Şrek!

Dowamy »

2096 7
Köneler, 10 years ago


Beyik Türkmeniň Şejeresi

Oguz Han Türkmen

Dowamy »

1573 26
Köneler, 10 years ago


Reklama

gyzykly

Dowamy »

1066 17
Köneler, 10 years ago


Murtly gyz

bügün irden tramwaydya yarym uykyly bir yere gidip baryadym. bir duralgada bir gyz mündi, bir seretsem murty bar azajygam sakaly. huyet edip agzym açyldy, agzymdada nas bardy yüregim bulaşyp tas gaytarjakdym. bu gyzy kim alarkan diyip oylanyp oturdym yol boyy, bir emjekli oglan alaymasa. huday saklasyn diydimow murty menkidenem köp, oyun edemak. ça...

Dowamy »

2285 42
Köneler, 10 years ago


Maslahat

хуйнёй не майтесь

Dowamy »

1569 20
Köneler, 10 years ago


üç nokat

Gara gözli owadanym seni görenimde yüregim paralanyar. Senin owadan yüzine seretmek mana jennetden gelen duygylary beryar. Sen menin begenjim, menin yekejam. Egnine yayylan uzyn saçlaryn, pamyk yaly akja hem mylyymja yanaklaryn, yüzüne owadanlyk goşyan leblerin, olara seredenimde meni uzak dünyalere alyp gidyan we ummansyz pikirlere çümdüryan, düny...

Dowamy »

2327 56
Köneler, 10 years ago


Türkmenistanyn baýramçylyklary:

Türkmenistanyn baýramçylyklary:

1 Turkmenbashy - Täze ýyl baýramy;
2 Turkmenbashy - Saglyk güni;
12 Turkmenbashy - Hatyra güni;
19 Baydak - Baýdak baýramy we Türkmenbashynyn doglan güni;
8 Nowruz - Halkara aýal-gyzlar güni(kone);
21 Nowruz - Nowruz we ayal-gyzlar(taze) baýramy;
Gurbansoltan a...

Dowamy »

2075 25
Köneler, 10 years ago


Size gowja maslahat

öylenseniz şunyn yaly super şaht açyjy gyz alyn!

Dowamy »

1721 30
Köneler, 10 years ago


Saytdakylar gowja teklibim bar

ey hemmamiz agenta geçip konferensiya açalymy dostalr, doganlar, joralar, name diyyaniz, sükki, melli, cwetty, jükki, kappy, totty (tottyny özüm goşaryn), enayja, yatdan çykaranlarym bolsa sizem koroçe

Dowamy »

1784 84
Köneler, 10 years ago


Güldürüp yykdy :D

gülüp yykyldymow gaty gülkinç wideo

http://www.youtube.com/watch?v=ewhUbxgFh0Y

Dowamy »

1759 19
Köneler, 10 years ago


Internet, kompyuter, telewizor

şu zatlary kan ulanybersem men birhili hayallap başlayan. ylhamym, islegim, gyzyklanmamy öldüryar menin şu zatlar birhili, özümem düşünmeyan. mysal üçin internedin başynda kan otursam durmuşa pessimistik seredip başlayan, hiç zat edesim gelmeyar, gysgaçasy intuziazmym ölyar. sizde de şunun yalymay?

Dowamy »

1647 54
Köneler, 10 years ago