bir gün dostum öye ir geldi, menem ha bügün ir goyberdilermi diydim, olam yok diyip güldi, onda name boldy diysem, ay başlyga kelle berip aninden gidirdim diydi :). name üçin diydim, ay wasya kakamdan başga hiç kim mana zat diyip bilmez bu dünyede diydi. bizin önüp ösen wagtlarymyz oglanlaryn arasynda düşünjelerimiz şeyledi, yagny erkek bolup yaşamajak bolsan yaşama diyen düşünje. bu günki gün adamlara seredyan, bir yerde işleyan bir adam başlygynyn önünde sögünç eşidip tryapka bolyar, name üçin, pul üçin. yene biri öz in gymmatly aryny pul üçin depeledyar, yene biri dostuny satyar. eysem şu zatlar manylymy. bahanalar: çagam maşgalam bar, çörek pul tapmaly, yaşamaly bir şekilde diyilyar. pul adamlary nahili gul pikirli masgarabazlara öwürdi. başlyk gelende yerinden turmak, ona yalandan hormat goymak, yaranjanlyk etmek, önünde şut gorohovy bolup ylgamak, eysem bu zatlary adam pahyr haysy akyl bilen edyarka? dine ertirki gününi garantiya edyan pul alyp bilmegi üçin. her adam biribiri bilen den yagdayda, başlyk bolsun, onun elindaki işçi bolsun, yöne biri beylekinin guly bolyar durmuşy boyunça, özüni peseltmage rugsat beryar ona, eysem dünyade in gymmatly zatlaryn biri ar namys depelenenson yaşamagyn name manysy bar?

Köneler, prikolmyrat tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir