äri öyüne jan edyar, telefona natanyş bir gyz jogp beryar. ari: - sen kim? natanyş gyz: - men maya, men sizin hyzmatçynyz ari: - bizde hyzmatçy yok ahyryn natanyş gyz: men işe bugün başladym, ayalynyz işe aldy ari: - bolya, menem öyün eyesi, hany ayalyma ber trubkany hyzmatçy gyz: - ayalynyz yokarda bir adam bilen gujaklaşyp yatyr, men ony sizmika (yagny öyün eyesi, ayalyn arimika) öytdüm ari gaharlanyp, sögünip şeyle diyyar: - mayajan 50.000 dollar alasyn gelyarmi hyzmatçy gyz: - hawa ari: - onda telewizor podstavkasynyn aşagyny açi şo tayda pistolet durandyr, yokaryk çykyp ikisininem kellesinden atyp öldür hyzmatçy gyz bolya diyip gidyar, yene bir salymdan dolanyp gelyar we: - jenap men aydyşynyz yaly etdim, jesetleri name edeyin ari: - jesetleri daşardaky howuza zyn hyzmatçy gyz: - emma daşarda howuz yok, barde howuz yok ahyryn ari: o nahili beyle bolyar, men haysy nomera jan edyan, 25-53-18 dalmi şo tayy hyzmatçy gyz: - yok jenap bari: 25-55-18 ari: - bagyşlarsynyz yalnyş yere jan edipdirin

Köneler, prikolmyrat tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir