- Inim men saňa kömek edeýin, seni uly günäden halas edeýin!
- Näme kömek edip biljek, on ýaly meniň näme günäm bar agam?
- Men seni musulman etjek, musulman bolsaň ebedi dowzahdan azat bolarsyň, jennede gidersiň, jennetde ähli hezillige eýe bolarsyň. Bu dünýede-de ile meňzeş bolarsyň, hormadyň artar. Menem muňa sebäp bolanym üçin sogap gazanaryn.
- Gulaga hoş ýakýar özä. Ýeri nädip bolmaly?
- Kelemäni okamaly.
- Nämäni okamaly diýdiň?
- Keleme, ýagny “Eşhedu en lä ilähe illalah we eşhedu enne Muhammeden abduhu we resuluhu” diýmeli.
- Bu näme diýmek, manysy näme?
- Manysyny näme etjegaý, sen gaýtala!
- Agam, manysyny bilmeýän zadymy aýtmagyň näme manysy bar, näme aýdýanymya düşünsem gowy dälmi?
- Gaýtalaýhow inim!
- Allah hemme zady bilýär dälmi agam?
- Elbetde, soraýan zadyň nähilaý?!
- Onda meniň manysyny bilmeýän zadymyň hamana manysyny bilýärmiş ýaly musulman boljak bolýanymy Allah bilse gaharlanmazmy maňa?
- Alaýadyňaý inim, manysyny diňle onda: Men Allahddan başha hudaýyň ýokdugyna şaýatlyk edýärin we Muhammet onuň guly we ilçisidir. Boldumy?
- Şaýatlyk edýänmi? Nämä şaýatlyk edeýin agam? Bular 14 asyr mundan öň bolup geçen zatlar, bulary ne gözüm bilen gördüm ne-de gulagym bilen eşitdim. Musulmanyga ýalan sözläp başlaýynmy, bilmeýän zadyma şaýatlyk edeýinmi?
- Eý essapyralla! Nämäň ýalanyhow inim? Ynanç bu, ýürekden ynanyp şaýatlyk etmeli, şerti şeýle. Bilmegiň ýa-da görmegiň hökman däl, ynanmagyň ýeterlik.
- Aý şeýle diýýän bolsaň borda. Türkmençe aýtsam bolara?
- Ýokhow inim, arapçasyny aýt! Özüň sabyr berdä Allahym.
- Agam häzir bilmeýän dilimde ýalňyşyrak aýdaryn kabul bolmaz ýa-da ýalňyşyrak aýdyp Allahy gaharlandyrarynmy nämemi, baryny biderek etmäýin.
- Ýokhow inim, bolanok. Şerti şeýle.
- Ýeri bolýär ýöne içimden okasam bolara? Nämede bolsa içimden aýdanlarymam Allah eşiderä?!
- Ýok bolmaz inim, meniňem eşidip şaýat bolmagym gerek.
- Nämäň şaýadaý agam, men şeýle-de ýalançy şaýat bolup duryn, senem ýalançyň şaýady boljakmy? 😊
- Eý Allahym sabyr ber! Janym inim, inijigim, menem eşdeýin, arkaýyn bolaýyn, sogaba gireýin. Şonuň üçin diýýärin.
- Allah türkmençe bilýär şeýle dälmi agam?
- Elbetde, nähilaý sen?
- Onda men türkmençe okajak kelemäni.
- Bolanok diýdimä inim, däleretjek bolýaňmaý meni?! Bu sözler arapça indirildi, arapça-da okalmaly.
- Agam, araplar arapça düşünýän bolsa elbetde arapça indirilendir, orsça indirilmezä?! Hemme dilem ýaradan Allah bolsa hemme dile-de düşünerä? Manysyna düşünip we ony duýup türkmençe aýtmak iň akyllysy bolmazmy, Allaham şeýle islemezmi?
- Bareý owarra bol şutaýdan. Köpbilmiş kapyr!

Sorag-jogap, Panturkist tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir