Aý tutulmagy

Bu gün (27.07.2018) Türkmenistan wagty bilen sagat 22:14-de Aý tutlmagy başlanýar. Gije sagat 01:21-de doly tutulma bolar we sagat 04:28-de bu hadysa gutarar. Aý doly tutulanda gyzyl reňkde bolar. Tomaşa ediň, sypdyrmaň!

Dowamy »

1834 7
Täzelikler, 5 years ago


Doganyň güýji

Kiçiräk şäherde bir metjidiň gabadynda boş ýeri bar adam ol ýere küntihana (публичный дом) gurmaga başlapdyr. Metjidiň ymamy we jemagady muňa garşy çykypdyrlar. Ýöne ýeriň eýesiniň öz ýerinde edýän gurluşygy bolansoň oňa hukuk taýdan hiç zat edip bilmändirler we gurluşyk gözleriniň öňünde dowam edipdir. Bu jemagadyň elinden gelýän ýeketäk zat, her...

Dowamy »

2420 3
Edebiýat, 5 years ago


Ýaradylyş

- Adam?
+ Buýur Taňrym!
- Saňa aýal ýasaýynmy?
+ Ýaman gowy bolardy, ýekelik saňa ýagşy.
- Bolýar, ilki şu seň gapyrgaňdan süňk goparaýyn.
+ Näme üçin gapyrgam? Hökmanmy?
- Gaprgaň süňkünden ýasajak sebäbi.
+ Näme üçinaý? Toprakdan ýasasana meni ýasaýşyň ýaly, palçyk köpähow.
- Bolmaz.
...

Dowamy »

2665 41
Edebiýat, 5 years ago


Garažymdaky aždarha

"Garažymda agzyndan ot çykarýan bir aždarha bar diýýärin. Hany "görkez" diýýärsiňiz. Garažyma salýaryn we "anha ol ýerde" diýýärin. Siz hiç zat göreňzok, "hany nirde?" diýýärsiňiz. "Hä, aýtmagy ýatdan çykardym, bu aždarha göze görünenok" diýýärin. "Bolýar onda" diýýärsiňiz, "ýere biraz un sepeli, iň bolmanda aýak yzlaryny göreris." Uny ýere sepýäri...

Dowamy »

2220 4
Bilim, 5 years ago


Türkmenler nädip musulman boldy?

Nädip musulman bolduk diýip hiç özümize sorag bermedik. Bu babatda hemmämiz ile goşulyp gitdik, dine we Allaha bolan ynajymyzy bir gezegem soraglamadyk we ähli bu zatlary öz erkimiz bilen edýändiris öýdüp pikir etdik.
Emma soraglamana başlan wagtymyz, musulmanlyga geçmegimiziň arkasynda Yslam çeşmelerinde hem bar bolan ganly we gorkunç taryh...

Dowamy »

2318 4
Köneler, 5 years ago


Rassizm barada bolan waka

Bu waka 1998-nji ýylyñ 14-nji oktýabrynda kontinentler
arasy uçuş mahalynda bolan."Bir aýal, uçarda negr bir adamyñ ýanynda otyrdy. Ol aýal bu ýagdaýdan
bimaza boldy, sebäbi şeýle antipatik adamyn ýanynda (gara) oturup bilmezdi. Ol
aýal stuardesany çagyryp, bu adamyñ ýanynda oturup bilmejekdi...

Dowamy »

2250 9
Köneler, 10 years ago