Özüniň kimligin bildirjek bolup töhmet atan oglanjyk
Sen özüňi tanatmandadam seni dawno agzalar tanap goyandyr.

Köşkde ýaşasaňam
gabyrda ýatýaň...
nähili maşyn müňseňem,
tabytda gitýäň..
nähili suw içseňem,
prastoý suwa ýuwulýaň...
asmanda ýöreseňem,
ýere gömülýän..
şoň üçin ulumsylyk etme we töhmet atma oglan halyňa...

Täzelikler, LUKMAN_GYZ tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir