Iýjegiň tort içjegiň şapman munjegiňem diňeje soňky modellli maşyn bolsun Ahmet size işiňizde üssünlik maşgalaňyzda agzybirlik bagtly durmuş Ene-Ataňyza wepaly ogul bolumagyňyzy janyňyzyňam elmydama sag bolup durmagyny arzuw etýän!

Täzelikler, LUKMAN_GYZ tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir