31,12,21ýyl, Bu gün Bütin Dünýä ýurtlarynda hemme ynsanlary Täze ýyl baýramyny sabyrsyzlyk bilen garşylaýarlar.Şonuň bilen birlikde menem Hormatly Asuda watanymyzyň mähriban halkymyzy TÄZE ÝYL baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Gutlamak bilen size berk jan saglyk,uzak ömir, maşgala agzybirligini we siziň ojaklaryňyzda saçaklaryňyzyň bereketiniň köp bolmagyny beýik biribardan dileg edýan. Goý 2021-nji ýyl-da ýetip bilmedik arzuwlaryňyza 2022-nji ýyl siziň üçin arzuwlary berjaý ediji ýyl bolup bütin türkmen halkyna hyzmat etsin.Esasan hem@Pegas, @Panturkist, @wagt,@soho@ Mister X we.s.m.taze agzalar Täze ýylyñyz gutly bolsun:)
31.12.2021

Täzelikler, LUKMAN_GYZ tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir