Talyplar.com barada

Talyplar.com-da jemi 20,845 agza bar eken, hayran galaymaly.
Icinden tanayan agzalarymdan dus gelenim 20,760 njy @Darkray nikli agza dush gellim beylekileri tanamadym
Sizinem pikirinizi bileli?!
In sonky agza Yashtalyp eken

Dowamy »

658 9
Täzelikler, 2 years ago


Talyplar.ru

Talyplar.ru agza bolup berayin

Dowamy »

552 3
Sorag-jogap, 2 years ago


Talyplar.ru

Talyplar.ru dakylar gelin baryn barik bu sayt arassalanny

Dowamy »

742 11
Täzelikler, 2 years ago


Aboddon

Sagbolyn isinizde ustinlik, gowy sayt bolar nesip bolsa , ka ir kemcilikleri bar olaram gowy bolar nesip bolsa yone siz bir bu saydyn admini yaly zynyp gidayman, agza bolyp bolonok onyn sebabi namedenka şonam yazsanyz gowy bolardy


Sapaly_Begenjow dos black wolf-y sen alypsynmay

Dowamy »

461 0
Täzelikler, 2 years ago


Bilýän bolsaňyz aýdaýyň

Nädip sputnikdan häzir düşürilen kartany gorup bolýar. Aytsanyz hoşal bolardym
Onunden sag bolyn

Dowamy »

503 1
Sorag-jogap, 2 years ago


Zet pro 2003

Duynki mowzuk acan zet pro beyleki zet pro dal eken,onki mowzuklaryny gorun ynanmasanyz

Dowamy »

543 5
Täzelikler, 2 years ago


Doly okan.

Natyanizay yashalymlar beytmayin how goyayyn indi shu zady, birine aytsanyzam bolya goyyp ber dp, hokman dal beytmek,basga saydy masgaralajak bolup oz saydymyzy masagara etyaniz. 33 sahypa az dala sayda gelyan myhmanlaram az dal, solaram agza boljak bolup yoren bolsa gacyp gidyaler,gachyryanyz myhmanlary.!!!!


Komek edin pozma...

Dowamy »

733 22
Täzelikler, 2 years ago


Hormatly agzalar!

Hormatly talyplar.com-yn agzalary yetip gelen remezan ayynda etjeginiz sogap bolsun. Urush dawany goyayynla how inni. Agyz bekleyanleriniz icinizde bar bolsa Alla dergahinde kabul bolsun.13.04.2021 04:33

Dowamy »

612 14
Täzelikler, 2 years ago


Shahyrana doglan gunin gutly bolsun.

Ahli suyji arzuwlar sana 00:00 05.04.2021

Dowamy »

688 21
Täzelikler, 2 years ago


Skott dunyade ilkinji gowreli erkek.

Skott, dünýäde ikinji göwreli erkek 

 Geçen ýyl  Beatie bütin dünýäň ünsüni özüne çeken bir gyz dünýä inenden soň, indi Kaliforniýada ýaşaýan Skott-Tomas jübüti öýlenip Skott göwreli boldy.

  Skott, dünýäde ikinji göwreli adam

 ABŞ-nyň Kaliforniýa şäherinde ýaşaýan Skott Mur dünýäde ikinji göwreli adam....

Dowamy »

883 9
Täzelikler, 2 years ago


"Tesla" dunyaniñ iñ gymmat awtoulag kompaniyasy boldy.

«Tesla» awtoulag kompaniýasy «Toyota», «Volkswagen», «Daimler» we «General Motors» ýaly bäsdeşlerinden öňe geçip, dünýäniň iň gymmat awtoulag kompaniýasy boldy. Amerikan markasynyň maýasynyň ähli bäsdeş kompaniýalarynyňkydan ýokarydygy bellendi. Bu barada car.ru habar berdi.
Habar berilmegine görä, «Tesla» markasynyň maýasy 605 milliard doll...

Dowamy »

640 4
Täzelikler, 2 years ago


"Lexus" geljekki modellerini bir konspekt ulagyn mysalynda tanyshdyrdy.

Konsept-ulag “Lexus L­F-Z Electrified” diýl­ip atlandyryldy. Ol k­ompaniýanyň ýakyn dör­t ýylda çykarjak mode­llerinde durmuşa geçi­rmegi meýilleşdirýän ­esasy tehnologiýa täz­eliklerini özünde bir­leşdirýär. Bu barada auto.mail.ru habar be­rýär.

Geljekde kompaniýanyň­ esasy tehnologik çöz­gütleriň biri akkumulýatory poluň aşagynd­a...

Dowamy »

615 2
Täzelikler, 2 years ago


Yene talyplara gaydyp geldik!!!

Taze agzalar bar oydyna ozinizi tanyshdyrayyn mumkin bolsa we beyleki agzalara salam!!

Dowamy »

814 40
Täzelikler, 2 years ago


Komek gerek

Telefona duzulen accoundy nadip ayyrmalay. Ayrylanok(udalit bolonok) account

Dowamy »

627 3
Sorag-jogap, 2 years ago


Gülçeşme doglan güniň gutly bolsun.

Ahli arzuwlaryňa ýet. Giç bolsada gutlaýyn diýdim. Giçden hiç ýagşy. Iň gowy arzuwlar saňa. Kän dile çeper däl şonyň üçin gysgaça ýenede bir gezek gutlaýan. Bagtyňy tap bagtly bol.

Dowamy »

787 35
Sorag-jogap, 2 years ago


Samsung we Apple

1nji mesele.Name üçin samsungdan iphone gymmat yone şol gymmat iphone-yňam ekrandan barmak yzy alýan funksiýasy ýok. Ol funksiya samsung A30 s lerden başlanýar. Şol telefon 5.000 manat diýeli we beýleki iphone 12 pro da hem şol funksiýa ýok. Ýöne iphone 12 pro 38.000 manat arasynda naçe manat aratapawut bar. Ýöne iň barkisi şol funksiýa şonda ýok....

Dowamy »

1362 8
Tehnologiýa, 2 years ago


Name bolsada gyz üstün cykya

23 nji fewralda beyle gutlag mowzuk acylmady, acyldy yone eyle kan dal(shonna gutlag yazyp gowzyk acan gyzlar sag bolsun), ine de 8 nji mart gellem welin sanap gutarar yaly dala. Yone hazirki acylan mowzuklaryn birinnede sag bol eyle beyle kan yok

Dowamy »

782 19
Täzelikler, 2 years ago


Edip gorun!!!

1. Kompyuterde "con" atly papka dordip bolmayar.
2. Google girip "do a barrel roll" diyip yazsanyz ekranynyz aylanar.

Basga da bilyaniniz bar bar bolsa teswirlerde yazyn👇

Dowamy »

883 16
Täzelikler, 2 years ago


Mahriban Aýal-Gyzlar sizi Ýetip gelen 8 nji mart baýramyňyz bilen tuýs ýüregimden gutlaýan.

Bayramlarynuz bilen bagtly bolun , bagtly bolanlar ondan da bagtly bolynYigitler name sowgat edeli ??? Bir sowgada etmeli

Bellik: bize etmandiler yone gury gutlapdylar

Dowamy »

666 11
Sorag-jogap, 2 years ago


"Toyota Land cruiser" iň ygtybarly ulaglaryň içinde birinjiligi eýeledi.

Awtoulag mahabatlarynyň iSeeCars amerikan agregatory iň ygtybarly awtoulaglaryň reýtingini düzdi. Sanawa agyr zeper ýetmän 200 müň mil (322 müň km) geçip bilýän awtoulaglar girdi. Barlagyň çäklerinde 2020-nji ýylda satylan 11,8 milliondan gowrak awtoulag seljerildi.

Reýtingdäki orunlaryň aglabasyny “Toyota”-nyň modelleri eýeledi. Bir...

Dowamy »

527 0
Täzelikler, 2 years ago


Redmi kompaniyasy 5 minutda 300 mün telefon satdy.

Redmi kompaniýasy resmi satuwy başlandan bäş minut soň, 300 müň mobil gurluşyny satyp Redmi K40 tapgyrynyň smartfonlarynyň satuw rekordyny goýdy. Bu barada delovoe.tv hytaý brendiniň Weibo sosial ulgamdaky sahypasyna salgylanyp habar berýär.

Belläp geçsek, bu smartfon hataryna iki model girdi: Redmi K40 we Redmi K40 Pro.
Bu mo...

Dowamy »

639 0
Täzelikler, 2 years ago


Sorag: massonlar barada bilýäniňiz bar bolsa aýdaýyň?

Massonlar hakda aydayyn

Dowamy »

682 6
Sorag-jogap, 2 years ago


Kanada işlemek üçin iň meşhur yurt boldy.

Kanada geçen ýyl zähmet migrantlary üçin has özüne çekiji ýurt boldy. Şeýle maglumaty iki halkara kompaniýasynyň (BCG we The Network) hünärmenleri bilelikdäki barlag işiniň netijesinde anykladylar diýip, vse42.ru habar berýär.

Maglumatlara görä, Kanada gazanç etmek maksady bilen öz ýurduňdan gitmek üçin has özüne çekiji döwlet bolup...

Dowamy »

551 0
Sorag-jogap, 2 years ago


Aýallaryn erkeklerden has uzak ýaşaýandyklary düşündirildi.

Kanadadaky MakMaster uniwersitetiniň genetik alymlary aýallaryň ortaça hasap bilen erkeklerden has uzak ýaşamagynyň sebäbini düşündirdiler. Şeýle hem, olar erkekleriň dürli fiziki we akyl keselleri bilen has köp kesellegiç bolýandyklaryny öwrendiler. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Görnüşi ýaly, munuň sebäbi jynsy seçginiň we ewolýus...

Dowamy »

551 1
Täzelikler, 2 years ago


Hackerler dunyasi

Internet gitdigiçe ulalýan bir Älemdir. Bu Älemiň iň güýçli söweşçileri «hacker», ýada hakerlerdir. Dünýäde ençeme bilinen howply hakerler we haker toparlar bar. Haker toparlaryň çozuşlary esasy ýurtlar we syýasat bilen baglanyşykly bolsada özara toparlaýyn uruşlaram bolýar. Geliň onda şuwagta çenli bolup geçen käbir haker toparlaryň uruşlary barad...

Dowamy »

681 2
Täzelikler, 2 years ago