76 sany uly günäler:

1. Allaha birini ýa-da bir zady deňemek (şirk)2. Haksyz ýere adam öldürmek3. Jadygöýlik (sihr)4. Ybadata geleñsiz bolmak5. Zekat tölemekden boýun gaçyrmak (nisabbolmasa)6. Ene-atañ diýenini etmezlik (eger günäli zady buýrmasa)7. Süýthorlyk etmeklik8. Ýetimiň emlägini almak9. Hadys oýlap tapmak10. Sebäpsiz agyz beklemezlik11. Uruş meýdanyndan gaçmak (gaçgaklyk)12. Zyna, ahlaksyzlyk13. Halky aldaw we zalymlyk bilen dolandyrmak14. Spirtli içgileri içmek15. Ulumsylyk, gopbamlyk, tekepbirlik16. Ýalan şaýatlyk17. Gomoseksualizm18. Dogruçyl zenana töhmet atmak19. Oljalary, halk gaznasynyň baýlygyny we sadakalary bikanun ulanmak20. Kesekiniň mülküni(zadyny) eýelemek21. Ogurlyk22. Talaňçylyk23. Ýalandan ant içmek24. Ýalan25. Öz janyňa kast etmeklik26. Sud çözgüdinde wyždansyzlyk27. Aýalyň, gyzyň we şuňa meňzeşleriň özlerini ýaramaz (ýeňil) alyp barmagyna ýol bermek28. Zenanyň erkeklere meňzemegi, erkegiň zenanlara meňzemegi29. Galp toý30. Gan, maslyk we doňuz iýmek31. Peşewe seresapsyz bolmak32. Dinsiziň salgyt ýygnamagy33. Ikiýüzlülik34. Dönüklik35. Din ylmyny bu dünýä üçin öwrenmek we olary bu dünýä üçin ýaşyrmak36. Edilen ýagşylyga nägile bolmak37. Takdyry inkär etmek38. Başgalaryň syryny açmak39. Nälet40. Mukmin patşanyñ permanyna boýun egmezlik41. Bilgiçleriň we öňünden bilijileriň sözüne ynanmak42. Zenanyň äriniň diýenini etmezligi (eger günä buýrmasa)43. Garyndaşlar bilen gatnaşygy kesmek44. Janly zadyň suratyny çekmek45. Gybat46. Ölene (uly) ses edip aglamak47. Nesildäki adamyň gybatyny etmek48. Göwne degmek we kiçeltmek49. Musulmana ýarag çenemek we imansyz diýip aýyplamak50. Musulmana dil we zelel ýetirmek51. Dindarlara zyýan ýetirmek52. Ýaragy göz üçin uzaltmak (kelpeňlik)53. Erkekleriň ýüpek geýinmegi we altyn dakynmagy54. Guluň gaçmagy55. Alla üçin soýulmadyk gurban mal56. Ýer (mellek) meýdanyň araçägini aňladýan belligi üýtgetmek, çalyşmak57. Pygamberiň sahabalaryna dil ýetirmek58. Ansarlara dil ýetirmek59. Günä we gadagan zatlara çagyrmak60. Ýasama saç dakynmak we taturowka etdirmek(etmek)61. Musulmana ýarag çenemek62. Öz kakaň däl adamy kaka diýip hasap etmek63. Erbet zady guman etmek64. Iýip içmek üçin altyn we kümüş gap-gaçlary ulanmak65. Jedel66. Guly urmak, ezýet bermek we biçmek67. Kem ölçemek68. Allahyň gazabyndan özüňi aman bilmek69. Alladan umydyňy üzmek70. Berlen haýryň gadyryny bilmezlik71. Suw köp bolup, ony adamlara bermekden ýüz döndürmek72. Haýwana tagma basmak73. Humarly oýunlar74. Mesjid Haramda günä etmek75. Sebäpsiz ýere Juma namazdan galmak we ony ýeke bolup okamak76. Musulmanlara garşy içaly bolmak we ýaşryn olaryň syryny ýaýmak


Göz, gulak, dil, el, aýak, garyn we jyns organ. Bular islamda günä (sebäp) edip biljek beden agzalary(organlary).

Bilim, Black Wolf tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir