Bedeniňe surat çekmek (iňl. tattoo).Tans etmek.Çapak çalmak.Oýun oýnamak.Erkek bolup zenana meňzemek (we zenan bolup erkege meňzemek).Bedeniňi üýtgetmek (gaşy ütmek (çyzmak), ýüzüň tüýüni ütmek (ütdürmek), zenanlaryň saçlaryny gyrkmagy (hiç bir zenanyň saçyny gyrkmaly däl, hat-da ujybsyz hem bolsa), dyrnak dakynmak, dyrnagy reňklemek, dodagy reňklemek, dodagy çişirmek, ýanbaşy çişirmek, göwsi çişirmek (göwreli we semiz oňa degişli däl, sebäbi olarda bu tebigy, ýöne olar hem göwräňi bildirmek eşik geýmeli), dyrnak ösdürmek, pudr we şonuň ýaly zatlary çalynmak, kirpigi çyzmak, saça boýan etmek (esasan hem gara reňki), bedeniňe metal geçirip, ildirip, sokup goýmak, diş goýdurmak we şuňa meňzeş zatlary etmek).Erkekleriň altyn dakynmagy we ýüpek (mata) geýinmegi.

Bilim, Black Wolf tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir