Şöwhetli serediş (diňe nikada duran kişiňe seretmekde hiç günä ýok)Awrat ýerlere seretmek. Zenanlar üçin awrat diňe ýüzden, goşardan beýleki hemme ýeri degişlidir (käbir ýurtlarda olary hem ýapýarlar), beden agzalar köýnege seredeniňde bildirmeli däl. Erkekler üçin awrat göbekden dyza çenli (dyzyň özi hem degişli). Telewizorlarda, telefonlarda, smartfonlarda, kompýuterlerde we şuňa meňzeş islendik wirtual enjamlarda awrat ýeri görmek (başgalara görkezmek we paýlaşmak ondan hem agyr günä, her görkezilen we paýlanylan, olaryň hem paýlaşan sanyna görä günä bar).Adama ýigrenji seretmek.Başga öýe, ammara, howla we şuňa meňzeşlere ogryn garama (gizlin äňetme, jyklama).Telewizor (smartfon, laptop, telefon, we ş.m.) ýaly zatlarda biderek (serial, film(kino), sport, teleşow, reklama, peýdasyz(haýyrsyz) samsyk zatlary we ş.m.) zatlary görüp wagt geçirmek (Kurandiňlemek, hadys diňlemek, öwrenmek, halka zyýansyz, özüñi ýa-da başga birini günä eltmejek hünär öwrenmek bolar).


Gulakda günäEditAýdym diňlemek.Gybat diňlemek (edil gybat eden ýaly günä bolýar).Eştmesi gadagan edilen zatlary diňlemek.


Dilde günäEditAýdym aýtmak.Sygyrmak, sykylyk (rus. свисти).Gybat.Gargamak, näletlemek, paýyş söz aýtmak.Ýalan.Ölen adama (uly) ses edip aglamak.Ýalan şaýatlyk we ýalan kasam.Içigaralyk, başganyň gynanjyna begenmeklik (şamata).Kemsidiji gülki (suhriýa).Gyjalat (mann).Lakgylyk, ýaňralyk, boş sözlülik (lägu).

Bilim, Black Wolf tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir