"Cryonics" taslamasy- ölmezlik mümkinmi?

Cryonics" taslamasy - Ölmezlik mümkinmi ?

Adamzat gadymdan bäri ölmezligiň çäresini gözläp geldi. Ýöne her näçe jan edilsede ölmezligiň syryny tapmany başaryp bilmedi. Ýöne biz bilesigeliji jandarlar, ölmezlik baradaky umydymyzy şuwagtam ýitiremizok. Ölmezlik üçin «Cryonics» ady bilen bir taslama döredildi.

Linda Çembi...

Dowamy »

646 2
Täzelikler, 2 years ago


Şizofren keseli aslynda name?

Şizofren, şizofrenik ýada şizofreniýa, bir adamyň hereketlerini, häsýetlerini, düşünjelerini üýtgeden, maşgalasy we sosial töweregi bilen gatnaşyklaryny bozan psihiki beýin keselidir. Şizofreniýa umumy aýdylanda «Bölünen akyl» diýen manyny aňladýar. Gaty howply bolan şizofreniýada adamlar, hakykat bilen arasyndaky baglanyşygy ýitirip, üýtgeşik here...

Dowamy »

629 5
Täzelikler, 2 years ago


8-nji mart yetip gelya oglanlar

Sayta girmeli dal etyasmi ya basga bir zatlar etyasmi bizem kopusi gutlamadylara

Dowamy »

1022 60
Täzelikler, 2 years ago


Apple elektrokarynyn ustunde ishlemek ucin Audi de Bmw de Porsche de ishlan inzeneri satyn aldy

Porsche kompaniýasynda ulaglaryň şassilerini işläp taýýarlamaklyga jogap berýän Manfred Harrer geçen ýylyň ahyrynda Apple kompaniýasyna geçdi. Business Insider neşiriniň habar bermegine görä, 48 ýaşly Harrer Volkswagen Group-yň iň gowy hünärmenleriniň biri hasaplanylýardy. Ondan öň, Harrer Audi-de, soňra BMW-de rul dolandyryşy boýunça iş alyp bardy...

Dowamy »

513 0
Täzelikler, 3 years ago


Gulaklykda aydym dinlemegin name zyyany bar

Gulaklygyň sesiniň iň ýokary derejesi diňlemek üçin maslahat berilýän derejeden on esse güýçlüdir. Eger-de siz iň gaty sesinde rok däl-de, hatda nusgawy aýdym-sazlary diňleseňiz hem, özüňize bejerip bolmajak zyýan ýetirýärsiňiz diýip, health.mail.ru duýdurýar.

Gulaklyk saglyga nädip zyýan ýetirýär?

 Gulaklyklar hem edi...

Dowamy »

608 3
Täzelikler, 3 years ago


Gara olum diyip tanalyan kesel.

Gara ölüm diýip tanalýan mergi (çuma) keseli aslynda näme ?

Öň mergi ýada "Çuma" keseli barada eşidensiňiz. Ençeme filmlerde ýada distlaryňyzdan eşiden bolmagyňyz ahmal. Näme onda bu mergi keseli? Mergi keseli büreler arkaly adamlara ýokaşýan we gysga wagtyň içinde ölüme sebäp bolup biljek bakterial keseldir. Mergi keseline sebäp bol...

Dowamy »

772 4
Täzelikler, 3 years ago


Atom bombasy name.

Atom ýadrosy ýok edilende uly energiýany ulanýan aşa weýran ediji güýji bolan bomba. ABŞ-nyň Manhattan taslamasy bilen Ikinji jahan urşy döwründe ony ösdürip, Herosima we Nagasakide ulandy. Soň bolsa SSSR-iň önümçiligi sowuk urşa sebäp boldy.

Adamlarda uly ýigrenç gorky duýgusyny döreden, hiç kimiñ ulanmaga gaýraty çatmaýan Atom bomb...

Dowamy »

624 2
Täzelikler, 3 years ago


Demir maskaly adam

1700-nji ýyllarda Fransiýanyň patyşasy bolan XIV. Louis, bir adama demir maska dakdyryp ölýänçä türmede sakladypdy. Demir maskaly adam gaty gowy goralýardy, hiç kim bilen gürleşdirilenok, ýüzündäki maska hiç çykardylanokdy, hem oňa gowy seredilýärdi. Bu buýruklary beren adam patyşa Louisiň hut özüdi. Ol adam 1669-njy ýylyň soňlarynda tutuldy. Patyş...

Dowamy »

657 4
Bilim, 3 years ago


Konferensiyanyn dowamyny baslalynda

Birine jan edeli

Dowamy »

558 5
Täzelikler, 3 years ago


Ine shuna gelin

Hokman dallira pozmak

Dowamy »

673 7
Täzelikler, 3 years ago


Happy valentine's day

Gutly bolsun soyusyanler

Dowamy »

628 4
Täzelikler, 3 years ago


@Shahyr

Admin banlasana shol yashalymy kella geydileray .admin saytyny onarda

Dowamy »

670 11
Sorag-jogap, 3 years ago