Küýse meni

Natalýa Darowannaýa

Küýse meni küýse, ýalbarýan, küýse,
Seň gussa çekýänňi bilmek isleýän.
Ýada salan wagtyň meni ogşaýşyň,
Goý, sowasyn çäýnekdäki demli çay.

Düýşler kirpikleňde ýiten mahaly,
Tümlük gurşan wagty sal meni ýada.
Ýatla, garagol gar kaksa penjiräň
Gijeler gözlerňe...

Dowamy »

137 0
Köneler, 1 month ago


Şähriýar

Şähriýar (1906-1988)
Dünyä belli Eýranly azerbeýjan asylly şahyr.

Ýar Habarçysy

Sen ýarymyň habarçysy,
Eglen, saňa çay diýmişem.

Hyýalyny gönderipdir,
Sebäp, men ah-way diýmişem.

Ah, gijeler ýatmadym men,
Hüwdilermi söý diýmişem.

Sen ýataňda men g...

Dowamy »

136 0
Köneler, 1 month ago


Gurbannazar Ezizow Ballada

Gurbannazar Ezizow / Ballada

"Sag bol, ene mekan, süyt emen ýerim,
Aglama, ene jan, gaydyp gelerin.

Süpür gözýaşyñy, bes et ahyñy,
Il üçin dogrupdyñ, düşün ahyry.

Döşüni paralap duşman güllesi,
Watan howp astynda duryan pillesi,

Merdem bol, ene jan, bes et ahyñy,
...

Dowamy »

144 0
Köneler, 1 month ago


Serdar Saparow Çingiz han

Çingiz han

Sürüp müňläp goşun, doňýürek goşun
Kükräp geldiň abat iliň üstüne.
Her parahat obaň zäherläp aşyn,
Diňmez nala gömdüň galaň astyna.
Begendiň demini gutaran çaga,
Möwjäp kalby basgylanan zenana.
Ýykdyň, jahana ýoň boldy pajyga,
Mollasyn ýok etdiň çykan azana,
Haraba öw...

Dowamy »

157 0
Köneler, 2 months ago


BIZIŇ BAÝRAM AGAMYZ

BIZIŇ BAÝRAM AGAMYZ

2004-nji ýylyň oktýabr aýynda ilkinji gezek türkmen radiosynyň gapysyndan ätläpdim. Çagalykda arzuw eden kärimde işe başlamak bagtynyň täsirinden çykyp bilmän, tolgunyp durşum häzirem ýadymda.

Meni radionyň edebi “Ylham” bölüminiň otagyna alyp bardylar, işgärler bilen tanyşdyrdylar. Şol wagt bölüm...

Dowamy »

232 0
Köneler, 2 months ago


MAZARDA ÝANAN OT Hakyky bolan waka

Bu waka 1989njy ýylda Özbegistanyñ Fergana welaýatynyñ bir obasynda bolup geçýär.

Özbekleñ adaty boýunça täze gelen gelin ir bilen turyp, beýlekiler ýatyrka, howlyny,derwezäñ daşyny goñsylaryna çenli syryp arassalaýar. Çaý demläp ertirlik taýarlap goýýar.....

Şol gun entäk howa ýagtylmanka daşary çykyp,işe başlan täze...

Dowamy »

375 2
Köneler, 3 months ago


Maral Annanurowa barada

Maral Annanurowa barada

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Arhitektor, hudožnik, şahyr.
Arhitektorlyk hünäri boýunça:
Käri injener-arhitektor. 1980-2004 ý. Türkmen döwlet taslama edarasynda arhitektor wezipesinde Bokurdak, Oglanly, Jebel, Rawnina ýaly ýaşaýyş toplumlaryň we şahsy buýrmalaryň baş taslamalaryny hem...

Dowamy »

171 0
Köneler, 3 months ago


Romanslar barada

Romanslar —15-16 asyrlarda Ispanýada hem dartgynly, owadan söýgi pursatly, drama häsiýetli, taryhy rowaýatlary ýadyňa salýan, ýa bolmasa, batyrgaýlygy, gahrymançylykly, ölmez-ýitmez söweşlerdäki şöhratly gadamlary, urşyň yzasyny, ýitgisini, Ene nalasyny açyp görkezýän eserler bolupdyr.
Bu bolsa ispan romanslarynyň balladalarynyň juda aragatn...

Dowamy »

152 0
Köneler, 3 months ago


Mälik Aždar Pälwan kitabyň audio ýazgysy

Esselämü Aleýküm Musulman doganlar. Bu gün size Nurnazar Jumanazarowyň toplap neşire hödürlän Mälik Aždar Pälwan atly kitabyny audio görnüşde mahmal owazly ussat halypa Setdar Abdyýewiň okamagynda size hödürleýäs. Şu salgydan ýükläp bilersiňiz https://cloud.mail.ru/public/JNwC/PodZ4YFfy
Kitap barada aýtsam kitap 1999 ýylda Aşgabatda Magaryf...

Dowamy »

259 0
Köneler, 4 months ago


Aman ANNAMYRADOW Seni küýsedim

Aman ANNAMYRADOW 

Seni küýsedim

Geljegime umyt bilen garamda,
Söýgüli dildarym, seni küýsedim.
Söýgi älemine seýle çykamda
Syýa zülpi tarym, seni küýsedim.

Deň-duşlarym tutýar maşgala toýun,
Öz söýen gözeli bezeýär öýün.
Haçan toý tutarys biz şolar deýin,
Dillen...

Dowamy »

180 0
Köneler, 4 months ago


Medeniýet ylymdan aslydyr

Abdyhekim GULMUHAMMEDOW

Her millet aýylsa gaflat ukudan,
Owal başlap aň-bilime zor eder.
Bilimsizlik derdi bir ýaman dertdir,
Çafyga derdi dek gözi kör eder.

Bilimsiz milletler her ne bolursa,
Ökde gelip, ýer ýüzüni alyrsa,
Mal-u dünýä, barça zady bolursa,
Ahyr bir gün öz-özüni...

Dowamy »

140 0
Köneler, 5 months ago