Palin basa bela getirisi. Gadym dowurde giden mulkun eyesi bir gurply adam dosty bn iyip-icip mes bolup oturan wagty: -Men su akyp yatan denzin suwuny hem icip bilerin. Dosty: -Bu bolup biljek zat dal,gel,jedel edeli.Kellesinden akyl-husy giden bay: -Gel,jedelleseli,eger men ony basarmasam,tutus malymy-mulkumi,oyumi,cagalarymy sana goyaryn diyipdir.Onun sohbetdesi: "Bolya gurlesdik. Onda sen su aydan zatlaryn hakynda dil hat ber" diyipdir. Ertesi gun agsamky bolup gecen zatlary yadyndan cykaran bu kisi masgalasy bn ertirlik edinip oturanmys. Gapydan garasylmadyk yerden duynki sohbetdesi gelipdir we duynki bolan wakany yatladypdyr. Kenarda adamlaryn onun gelerine garasyp durandygyny aydypdyr. Ol nahili uly yalnys goyberendigine dusunipdir. Onun bir akylly hyzmatkari bar eken. Ol ony yanyna cagyryp ozunin juda uly yalnyslyk goyberendigini aydyp ondan maslahat sorapdyr.Hyzmatkar egerde hojayyn ony azat etse komek etjegini aydypdyr. Sonra ol nadip bu beladan halas bolmalydygyny yoluny salgy beripdir. Yanky adam kenaryn yakasynda duran adamlaryn arasyna gelip sohbetdesine: Bolya men denzin ahli suwuny icmage tayyar. Sen yone ilki mana ony denze guyyan deryalardyr kollerden sayhallap ber"diyipdir. Onun sohbetdesi hic zat edip bilmejegini bilip elnini salgap dil hatyny hem yyrtyp gidiberipdir.

Köneler, Gowjam tarapyndan 3 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir