Bir bende eseklije uzak yola gidip baryamisin. Yolda ol gaty suwsapdyr-da bir cesmeden suw icmekci bolupdyr. Eseginden agaga-da ony iltäre bir zat gozlap eylesine beylesine seredipdir. Hic zat gozine ilmanson gol.yaly agajy tapyp onun ujyny yiteldyarde yere kakyar. Esegini gazyga danyp cesmeden suw icmage inyar. Yssy howada sowuk suwdan mazaly ganypelini yuzini yuwan yolagcy yola dusmekci bolup esegini bosadyp durka gazyga seredyarde: " Ay suni sogrup zynyp yormayinle. Goy menden.son gelen bendelerem esegini danara yer tapman kosenip yormesinler" dp gazygy goparman oz yolyna ugrayar. Aradan ence wagt gecenden son bu cesma yenede bir adam suw icmane gelya. Ol gorguli gaty suwsan eken. Cesma tarap ylgaslap barsyna halki gazyga budrap tuwderilip gidyar. Pyyada suwdan gowy ganandan son budran gazygynyn yanyna owrulip gelyar. "Gel suni goparyp zynayynla. Seytmesem menden son gelen yene biri budrar"diyyar-de gazygy goparyp zynyp goyberyar. Yolagcylaryn ikisi hem sol isi yagsy niyet bn edenlikleri ucin den yalkanmalymysyn.

Köneler, Gowjam tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir