salam,oglanlar we gyzlar.men inetde gyzyklyja surata gabat geldim.menä bu suraty görip,ilkinji mekdebe giden günüm ýadyma düşüp gitdi.siz bilen paýlaşaýyn didim,eger şu kitap bolmadyk bolsa men bu ýazgyny ýazyp bilmerdim.sizem bir azajyk çagalygyňyzy ýatlarsyňyz diýip umyt edýärin. hemem kimiň ýadyna düşýän bolsa ilkinji 1-nji klasa baran günini ýatlaýsyn.

Köneler, prezident tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir