essalamaleykum talyplar(ministrlar) kabinetiniň agzalary we myhmanlary, ýygnagyň şu günki maksady geçen 2011-nji ýylyň 2-nji ýarym ýylynda edilen işleriň jemini jemlemek hem-de ýetip gelýän prezident saýlawlary hakynda. bilşimiz ýaly 12 fewralda eziz diýarymyzda, türkmenistanyň prezident saýlawlary geşçek, saýlawa 18 ýaşdan ýokary bolan ýaşaýjylar gatnaşar. hemme dalaşgärlere üstinlik arzuw edýän. geliň indi bu barada hem-de ýylyň jemi bara-da ministlaryň etjek çykyşyna syn edeliň. yhm ..yhm,hany gurluşyk ministry sen başlaý işler nähili barýar, şo "şa ýoluň" ugryndaky jaýy haçan tabşyrýaňyz?

Köneler, prezident tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir