omar hayyam eyranly we nişapurda doglan 1048 bji yylda. ol bir medresede nyzamy mülk hasan sabah yaly meşhur adamlar bilen bile okan.hayyam çadyrçy manysy hem bardyyr. onun kakasy çadyrjy bolupdyr.ömer hayyam öz wagtyny in gowy matematikaçysy bolan ol özünin goşgulary bilen birtopar jedelleri döreden we rubagylary yazmak boyunça ona den gelyan şahyr yok..onun goşgularynda adamzat meseleleri dini hakda goşgular haywan hakda goşgular düzüpdir. ömer hayyam özünin goşgy düzmek ussatlygyn esasy syry onun goşgularyny manysyny bilmekdedir.her goşgusynda dürli meseleleri gozgap asyl manysyny goşgyn içinde diyip aydyp geçipdir.ol goşgy düzende hiç bir zada bagly etman düzüpdir.ne dine nede syyasy yagdaylara .seljuklylar wagtynda ol ortaziya we gd aziya medinyeti bilen gyzyklanypdyr ömer hayyam taryhda ilkinji bolup astrolik obserwatoriyany guran adam.günümizde ulanyan hazirki milady hasbymyz üçin hayyam köp zahmet çekipdir ony kamilleşdiripdir paskal guralyny hem aslyyetinde hayyam tarapyndan döredilen.onun 158 sany rubagysy baronun eserlerin in meşhury müşkülaty hasap.ol 1131 nji yylda dördünji dekabrda aradan ötyar

Köneler, nlo tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir