nahili boldy bu .name indi israil güyçlenen döwrümika .nira seretsen israil eyrana uruş yglan etjek. name how bu dünya dine israillar üçinmi?sonky ylmyn gazananlary bilen azajyk bayan we güyçlülerin padezhkasyny alan yurt indi uruş başlajak bolup mesirgenyar.ine şu günlerde name şol israilin baştutany şu mesele boyunça amerika bilen maslahatlaşjak bolmasa güyçlilerinem kömegisiz bu urşa başlajak .israil özünin bu hereketi bilen 3 nji jahan urşyny başlajak bolyamy mena düşünmedim şu döwlete .bolan ekenide eyran yadro yasapdyr bmg çözenok ol yurdyn meselesini hali burun sokmasy nameka bu eyrana .sonky maglumatlara göra israil howadan hüjüm etjek.hemmesi düşnükli ol eyrnayn baylyklaryny aljak bolyamy ay edil beyle ansat bolasa yok bu eyrana basyp almak .mena ilki israil palestina bilen meselesini çözülişsin sonra elinden gelse asylsyn .name ya şonça puly kan bolsa jübisine sygmayan bolsa bersin pullaryny garyp yurtlara dünyadae naçe million aç yalanaç adamlar bar.mena düşünmedim şu israli diyen döwlete özi kiçijik yurt bolup haybaty yaman uly görünyarle.ol yurdy padezhkalary gidenson göreris nahili boljagyny .hazirlikçe mesirgin yar padezhkalryn yanynda

Köneler, nlo tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir