in kop aylyk alyan yurt

dünäde iň köp aýlyk alýan ýurt niresi bilýäňizmi?

Dowamy »

1924 73
Köneler, 12 years ago


Usher

///usher/// agzamyz barada menem bilmek isleýän senem özüň barada bir zatlar yazyşdyr.tanaly seni kardeşim.

Dowamy »

1377 46
Köneler, 12 years ago


yalan soygi

HEMMäňİZE SALAM!!!
Mysal üçin durmuşyňyzda şeýle ýagdaýa düşdüňiz diýelim.Söýüşýän oglanyňyz,(gyzyňyz)bar. Olam öýlenen,(durmuşa çykan)hemde bir sany çagasy bar sizem ony şeýle govy görýäňiz.Siziňem o zatlardan havaryňyz yok sizi aldaýar.şonda siz özüňizi nähili ýagdaýda duýardyňyz,näme ederdiňiz?

Dowamy »

2388 41
Köneler, 12 years ago


dollar.

Türkmenistanda dollar 6000(alty müň)barypdyr diýýäler velin çynmyka şol havarlar?

Dowamy »

1263 8
Köneler, 12 years ago


Ata-vatan.

maňa günlük, türkmenistanymyň ata vatanymyň täzeliklerini yazarmysyňyz şu saýty açanyňyza köp köp taňyrýalkasyn aýdýan edil öz ýurdumda ýaly duýýan, ýurdumy adamlaryny küýseýän.gadyryny uzak yerlerde galaň soň bilinyän ekeniň.

Dowamy »

1534 41
Köneler, 12 years ago


İNTERNET.

TALYPLAR HEMMäňİZE SALAM!!!MEN BİR ZAT BİLMEK İSLEYäN, SİZDEN HAýYş TüRKMENİSTANDA öýİň İçİNE İNTERNET NäDİP çEKDİRMELİ KöP SYNANşDYK çEKİP BOLANOK DİýýäLERMYşYN.öZüM TURKİYADA YAşAYAN,TüRKMENİSTANYň ýAGDAýYNY BİLEMOK. MYSAL üçİN SİZ çEKDİRİPSİňİZ NäDİP çEKDİRDİňİZ?KöP SAGBOLUň.

Dowamy »

1197 6
Köneler, 12 years ago