PROGRAMNY SAYT

paylashayn didim
name program gerek bolsa shu sayt baryan.. hem download etmesi ansat hemem hemme programma bar... gorun

5x

Dowamy »

2265 7
Köneler, 14 years ago


K.gurbannepesow bn g.ezizow

Maňa senin gözleriňden

Maňa senin gözleriňden gitme ýok
Maňa senin sözleriňden gitme ýok
Düşin, bu dunýede soňky güne chen
Seniň şatlyk hem gussaňa bagly men
Seniň ýupek gijeleňden gitme ýok
Seniň aýdyň gündizleňden gitme ýok

Bu garagol jahyllykdan giderin
Gol(?) hasaly gojalyk...

Dowamy »

2691 11
Köneler, 14 years ago


bidereklik

dushunemogay...
bardaki agzalara gep gybat gerekmay?
acyan hemme mowzuklarynyz su barada ya eyle etdim,beyle etdim....
biderek wagt ooldurmemi ya ic gysngynclygyn etyan oyunymy?
isli adam geler,girer sayta, geregini sorar,alp giderda...
maglumat,informasiya paylasmajak bolsak name sebapden lak lak edip oturyasay.....

Dowamy »

2312 23
Köneler, 14 years ago


Komek gerek telefonlar barada

salam hemma
mana gyssagly komek gerek...
hazirki dowur mobile phonelarda hemmesnde her durli dil bar
seretdim hic haysynda turkmen dili yok
yazylym kodlardan basy cykyanlar bolsa dil kodlarynyn arasyna turkmen dilinem gosmak ucin programma bolyamy ya da ozumiz cykarmalymy komek etseniz...
mana azajk itergi berse...

Dowamy »

1999 6
Köneler, 14 years ago


Backtrack

salam
mana backtrack barada bilyaninz bolsa maglumat gerek.6uwagt v.4beta cykypdr.nadip ulanmaly,problema 4yksa nadip 4ozmeli aydyp berayseniz.birem anyk gowy 4ekilen wideo bar bolsa gowy bolardyda.gayrat edin.akgy yada sapar barini okasanz komek pojalusta.
5x

Dowamy »

1879 8
Köneler, 15 years ago


X-jikler & feya - söhbetdeşlik(yatlama)

seretyan talyplar.com yn ustune tozan basyp galypdyr. agzalar yadap, halys irip yazmagyny goyupdyr.garry agzalar bolsa duybunden saytda gorunenok.oylenip yoreni haysy durmuşa chykyp yoreni haysy... tüweleme.
son aylanp yorkam men favorit agzam, owadanja gyza FEYAJYGY tapp aldm.
shon bn sohbetdeşlik, ay garaz onku dowurleri yatlama yal...

Dowamy »

3480 52
Köneler, 15 years ago


Hayran galaymaly

essalawmaleykim
mena bari köpden bari gelmanson yol yatdanam çykpdr.
googledan tükrmen dilinde zat yazyp bir zat gözledim weli talyplar diyip çykaydy
gel girip göreyn didim....
seretdim weli köne agzalardan hiçkim yokla...
muhacir bn akgy olara wobşe görünenak...
sonam ata, feya, harmandali, şadyyanja, myl...

Dowamy »

2202 3
Köneler, 15 years ago


Adminden haysh

chatdenem beter edipsiniz ouuu barsini(Chata menzesh mowzugy)
akgy talyplar agzalaryna bir zynyshmak uchn sohbetdeshlik achyp beray ou
gayratjagaz sdelay da
bolmasa ishini gorupdurler bu mowzugyn hehe

5x

Dowamy »

2537 13
Köneler, 15 years ago


Zehin soragy

salam millet
kelläme gowy pikir geldi
belki bu soragy öň görensiňiz men şonda da
siziň bn ňaýlaşaýn diýdim

Häzir ýazjak soragym Albert Einşteýn tarapyndan taýýarlanandyr.Onuň aýtmagyna görä bütin dünýädäki adamlaryň %2-si çözüp bilermiş.

Başlamankak:
1.bäş öý bar, bäşisiniň hem tapawudly re...

Dowamy »

3207 14
Köneler, 16 years ago


Günlük

salam millet
bu yere taze bir zat goşmagy yuregime düwdüm.
gownunuzden turar diyip umyt etyan
bir Aşyk yigidin soygulisine hatyny (hat hem dal her gün yazyan günlük diysenem boljak)bari gecirmekci
bir okaşdyryp gorersiniz aşyklar şeyle bolmaly diydim men a bir okamda.yetişdigimden her gün yazmaga synanşarn.

Dowamy »

3219 52
Köneler, 16 years ago


Adminlerden hayyş

salam
muhacir bn şahyr a yüzlenyan !
talyplar.com daky kabir linkleri, klikleri beyleki yazgylardan azajyk bolsa da tapawutly etseniz ....
meselem men ilki gelemde şu yerde bir mowzuga jogap yazgy yazdm weli ibermage zat gözlap iberip bilman birki gün gezdm...
sonra gordüm aşakda normalny \"basyşdyryp gör\" diyen yazgyny...

Dowamy »

2455 8
Köneler, 16 years ago


5x den slm

men hemma hoş diymek üçin taze bir mozwuk açdym
hemmanizden razy men , sizem razy boluň...
men şu wagtlar ekzamenler sebapli düybünden işim köp...
belki son gelern belki gelmerin hemmaniz sagbolun sag amanja bu sayty ösdürin
Feya, harmandali, shahyr, agajan, ATAM, mc_merw, myylaym, el_mariachi.... we beylekiler hemmane...

Dowamy »

2654 20
Köneler, 16 years ago


Feya

feya
seni gutlayan
tüweleme bir mowzuk yazman dine beylekilerin yazanlaryna jgp beripsin kaşke her kim sen yaly sabyrly bolup bilse ...

Dowamy »

2541 9
Köneler, 16 years ago


ATAMa

atamyrat aga bursadaky oglanlaryn slmy bar
hemmesi seni göresi gelipdirler
haçan gelyaniz ?
maç yapmaga garashyalar...
yurdun sahasy siz gidenden bari oynalmanson yandak basyp gitdi... :D
şu wagt yanymda baky bn ihlas bar...
size uly slm aytyalar...
baky futbol öwrendinizmi diyip üstünüzden güljek...

Dowamy »

2966 22
Köneler, 16 years ago


5x slide show

Dowamy »

2420 6
Köneler, 16 years ago


widojyklar

shuna bir seredi doslar:

Dowamy »

2534 1
Köneler, 16 years ago


urrra men şat bu gün...

urrrrra bu gün menden mes adam yok sebabi name diyip soran...
sebabi men bu gün 20 yaşy tegeledim.

Dowamy »

3003 23
Köneler, 16 years ago


Sizin pikrinizçe bu name?
Dowamy »

3447 48
Köneler, 16 years ago


.x_xXx_x.

al onda taze talyplarcom hemmamize gutly bolsun.

Dowamy »

4208 19
Köneler, 16 years ago