montýora gerek ýok, özüm düzelderin gorkma bu tünelden näçe ýyldyr otly geçenok gorkma, bu ýylanlaryň hemmesiniň zäheri alynan aýa seret tyryň farasy ýaly paraşuty ýere iň ýakyn men açaýyn-da görüň aperasiýa ýaman şowly geçdi garaş häzir derrew çümip çykaýyn ýalan aýtýan bolsam janym çyksyn talyplar.com kän gowy sayt däl ...

Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir