GAMGYN BOLMA!!!

Bagtly bol, ýylgyr, ruhubelent bol, gamgyn bolma
HER BIR KYNÇYLYGYŇ ÝANYNDA ÝEŇILLIK BARDYR

Eý, adam ogly, açlygyň soňunda dokluk, teşneligiň soňunda ganmaklyk, ukusyzlygyň soňunda rahat ýatmaklyk, hassalygyň soňunda saglyk bardyr. Gaýyp (ýiten) adam gaýdyp geler, azaşan ýoluny tapar, kynçylyklar çözüler, tümlük perdesi syry...

Dowamy »

933 2
Köneler, 9 years ago


Magtymguly "bu işi" goşgusynyň gelip çykyşy

mirasymyzyň Magtymguly pyragynyň goşgusyny ýazanda bir köpçülikde eşiden gürrüňim ýadyma düşdi.

aydyslaryna gora bu gosgyn taryhy uly bolmaly. ozumce dusundireyin.
magtymguly pyragy geljegi, boljagy hemme zady oz elinin ayasynda goryan yaly aydyp dur diyip dowurun adamlary pyraga seyle baha beripdirler. yone welin her wagtam b...

Dowamy »

1315 10
Köneler, 9 years ago


Arzanladyş

Arzanladyş:
Köwüş satan bir yaşuly gerekli zatlary öz dükanyna goýan wagty ony bir çagajyk üns bn seretýärdi. Okuwlaryň tamamlanýan güni bolansoň hasam sport köwüşleri köp’di. Dogry, zatlar lüks däldi ýöne kiçijek dükan üçin ýeterlikdi. Köwüşlen iň gowusyny dükanyn öňüne goýanda çagajyk bir ädim dükana tarap ýöredi ýöne agyr ýagdaýda pişek...

Dowamy »

1230 10
Köneler, 9 years ago


Eneler hakda

21 ýyllyk toýumdan sonra “yşk ýellerini” janly tutmagyn taze bir ýoluny tapdym.
Sonky döwürler başka bir aýal bilen köp aýlanyp başladym bu aslynda oz aýalymyn pikiridi.

Bir gun aýalym tasin sözleri bilen meni haýrana goýdy. Ol: “men bilýän sen ony söýýän” diýdi. Batly sesim bn garşy çykdym. Aýalym: “Bilýän şol bir wagtda ony...

Dowamy »

1302 9
Köneler, 9 years ago


Aglamak ucin......

Aglamak üçin hokman gözden ýaş akmalymy?
Dodaklar gülende adam aglap bilmezmi?

Söýmek üçin hökman owadana seretmelimi?
Betnyşan bir tende, gozel bir ruh yüregi baglap bilmizmi?

Hasrat: Küýseýäniňden uzakda galmakmydyr?
Arzuw edenin ýakynda wagty hasrat duýulmazmy?

Ogurluk: pul, mal...

Dowamy »

1118 6
Köneler, 9 years ago


Konani yatlap

salam gadyrly agzalar. Men kabir sebaplere gora gelmedigime gaty kop wagt gecdimika diyan. Yone ine bugun kone agzalar bolup bir sacagynyn basyna yagny shu yerde agzybirlikde oturup sohbetdeslik guramagy makul bildik. Gelin hemmamiz shugun konani yatlalyn.

Dowamy »

1404 32
Köneler, 9 years ago


Salam dostlar

salam dostlar nayli gowymy yagdaylarynyz. Men bu yerik gelmedigime 2,3 aya bolandyr ay onson inetde otyrdym welin siz yadyma dusup salamlasayayyn diyip geldim. Hany bu yerde, swet,crash,moon,dilya, baky, we beylekiler wah beylekilen ady yadyma dusenokda. Ay garaz hemmane ullakan salam. Taze agzalarama kopelipdir. Hos geldiniz.

Dowamy »

1026 2
Köneler, 9 years ago


Men hayran!

Name ucinka biz oz yslam taze yylyny gutlaman. Hristiyanlan taze yylyny beyle uly howes bn gutlayas.

Dowamy »

1088 15
Köneler, 10 years ago


Men hayran!

Name ucinka biz oz yslam taze yylyny gutlaman. Hristiyanlan taze yylyny beyle uly howes bn gutlayas.

Dowamy »

801 0
Köneler, 10 years ago


Soygi.com

Ey millet namehow bu yerni hindi kino owurdiniza. Dine soygi, komek edin, love, soydim koydim. Namehow bular. Soyen bolsan soyupsinda bizden komek soramak namane gerek biz name sana halk maslahatmy sana maslahat berer yaly. Yazjakmy soygi hakda gosgyjyk, hekayajyk yaz beydip bizden komek sorap. Bu sayda soygi.com diyayelin bolmasa.

Dowamy »

1235 7
Köneler, 10 years ago


Meni tanayanlara we tanamayanlara ullakan salam.

Salam men koneje dostlarym. Gowymy yagdaylarynyz. Ay menem sizin bn salamlashayyn diyip geldim. Goryan welin bizin taze dostlarymyzam kopelipdir. Olarada ullakan salam. Hany swet,crash,moon, yslam,nb, jumbo, sido, shaka,maya07, (wah dilwerin lakamy yadyma dushenokda) nireday siz.

Dowamy »

1365 19
Köneler, 10 years ago


G.Ezizow

Durmush kseylowyn algebrasy dal. Durmush algebradan cylsyrymly has. Onda yalnyshmagam asla guna dal. Onda yalnysmazlyk ucin yalnysyas.

Dowamy »

1069 5
Köneler, 10 years ago


Indi men hic kimi soymerin.

Indi men hic kimi soymerin cunki sen men ilkinji soygimdin men seni cyn yurek bilen soydim yone sen meni soymedin indi men name ucindir hic kimi soymejek yaly.

Dowamy »

1505 25
Köneler, 10 years ago


Koytendag

Salam Agzalar men kop wagt t.com a girmedim inede yene men. Agzalar bizin turkmenistanymyzda ne gozel yerlerimiz bar eken men su wagt koytendagdan gelyan yolda. sizede maslahatym pursat tapsanyz koytene aylanyn seyle bir owadan yer eken pariz,new york,londona anyrda dur diyen yerler bar. Dinozawuralaryn ayak yzlaram bar eken. Koytenin daglarynyn ar...

Dowamy »

1389 22
Köneler, 10 years ago


Oraza hyzmaty.

Su gun pulymy gordum bolyn oraza hyzmatyny mugt birikdir diyip hat cykdy. Name etyaka ol hyzmat bilyan yokmay ay menem mugt diyya welin birigaydim. Name etyaninem bilemok.

Dowamy »

1361 17
Köneler, 10 years ago


Orazalar kabul bolsun.

Her kimin tutan orazasy kabul bolsun.

Dowamy »

1164 10
Köneler, 10 years ago


YARMEZAN

Agzalar gelin yarmezana aylanalyn. Yokarda bir ay bar ujy gyzyl yay bar... Cagakak hezil edip pul gazanyadygay.

Dowamy »

1240 2
Köneler, 10 years ago


Tazeden admin saylaw.

Agzalar gelin su ayyn 15 ine cenli Yslam gelmese. Atiyacdan taze admin saylap goyalyn. Mena swet yada crash bolsa gowy bormyka diyyan. Cunki olar kop giryaler.

Dowamy »

1660 47
Köneler, 10 years ago


Agyz acar wagtlaryny kim bilya???

Salam agzalar oraza yetip gelya nesip bolsa ertir baslaya kim agyz acaryn wagtlaryny (sagat) bilyan bolsa yazaysynda. Nacede yapmaly,acmaly???

Dowamy »

1182 5
Köneler, 10 years ago


Gawun baýramyñyz gutly bolsun...!!! :-)

Gijiragem bolsa gutlayayyn diydim.

Dowamy »

853 2
Köneler, 10 years ago


Juma namazyn kabul bolsun.

Agzalar hemmanizin juma namazynyz kabul bolsun. Allajan size berk jan saglyk isinizde,okuwynyzda ustinlik bersin.

Dowamy »

1387 15
Köneler, 10 years ago


Ökjedäki ýaryklary nädip aýyrmaly.

Agzalar ayagymyn ökjesinde gunde bir ýaryk köpelip barýa özem bir agyrtýa ýoredenogay. Ýaryklary nadip aýyrmalykaray kömek edayin bolmasa aldahow on agyrsy.

Dowamy »

1230 13
Köneler, 10 years ago


Turkmencafe.com yn adamini kim tanaya.

Agzalar kim www.turkmencafe.com yn admini tanayan bolsa sona sayda taze aydymlary goymasyny hayys edip aydayyn. Kabir gowy aydymlary gozleyan welin yokda. Amanbibi mammedowan taze aydymlary yokda we s.m. Gayrat edip tazelaysin.

Dowamy »

920 2
Köneler, 10 years ago


Tm Fosfar nirede satylyar.

Salam agzalar gowymy yagdaylar. Turkmenistanda nirede fosfar (gundiz gunden energiya alyp agsamam yanyp dur. Mysal:cyra yakylanda kulcatel bara sol agsam yanyandyr. Ana sol zat.) satyn alyp bolarka. We bahasy naceka. Bilyan bolsanyz tapyp berayinda. Esasanam maryn niresinde barka.

Dowamy »

1116 19
Köneler, 10 years ago


Gyz oglany soyupdir.

Salam agzalar menin bir dostym bar ol bir gun awaza gitdi awazada bir gyz ony soyupdir yone oglan ony basda soymandi son gyz ona soygisini bildiryar seydip olar son 2-3 yaly gurlesyaler bir gun oglan ona jan etya onda tel oglan alyar dostym ona tel-i gyza ber diyar seydip ol oglan bn dostym sogusyaler sonam tel -i gyz alyar gyz oglana:"men sen bn g...

Dowamy »

1565 30
Köneler, 10 years ago