Hoşlaşyk - gowy habar

salam talyplar.
size öran ajayyp gowy habarym bar.
mundan beylak men talyplar.com da yok.
girjek dal, yazgy yazjak dal.
hemmesini goybolsun etdim.
name üçin?

sebabi ilki bilen-a mana garşy gaty agyr sözler ulanylyar, hemmaniz yigrenyaniz meni.
her-hili gepler edyaniz, in sonunda hem psih diyi...

Dowamy »

1877 46
Köneler, 11 years ago


Din sylagsyzlygy, azatlygy.

sizin pikrinizçe;
Din sylagsyzlygy bolanda name zat bolyar? derejeleri çyzyklary nahili bolmaly? Haysy çyzyklary bar? Haysy sözler rugsat berilyar, haysylar kabul edilmejek söwünç bolyar?
Geling çyzyklary, limitleri el-ele, ayterek-günterek bileje oylanalyn, çyzalyn.
Şol sanda din azatlygy diylen zat bar.
bir dinsizin et...

Dowamy »

1608 22
Köneler, 11 years ago


Din, dinsiz, dinçi..

önler aydylypdy; din tiryekdir we gowşak adamlar üçin din hökmany zerurdyr, diylip.
bu "din yaman zat bolsa-da, kabir kemakyllary kontrol etmekde gaty köp peydasy bolyar" manysyna gelyar.

mysal 1, teroristler. teroristlerin köpüsi öz düşünjelerini dinden alyar. yagny taliban, el-kaide, hemmesi özlerine arassa musulman diyyarle...

Dowamy »

3812 98
Köneler, 11 years ago


Dinçiler ulalmayar. :)

hemmamiz çaga boldyk, yöne köpümiz ulaldyk, emma kabirleri "ulalyp onarmadyk" diylişi yaly, hazir hem çaga yaly pikir edyar.
olar kimler? Dinçiler.
seredin çaga bilen dinçilerin menzeşligine:
Ç-çagalar, D-dinçiler.

Ç1: Çagalar kitabyndaky ahli zady soraglamazdan dogrydygyna, yaşalandygyna ynanyar.
D1: Dinç...

Dowamy »

2795 80
Köneler, 11 years ago


ABŞ-daky tm ilçiligi.

Türkmenistanyn amerikadaky ilçiligi barada; ilçiligin türk şofyorynyn açan blogy.
gyzyklyja maglumatlar bar.
dili türkçedir.
http://turkmenistanembassy.tripod.com/

Dowamy »

1219 8
Köneler, 11 years ago


Türkmençe saytlar

gelin şu yerde ahli türkmene degişli saytlary yygnayly. nomer goysak has gowy bolar.
1. science.gov.tm
2. turkmenistan.gov.tm
3. oilgas.gov.tm
4. zamantm.com
5. tmolympiad.org
6. dagdan.org
7. tm-music.net
8. turkmenistan.ru
9. turkmencafe.com
10. turkmens.com
11. tmhits....

Dowamy »

2155 20
Köneler, 11 years ago


"din tiryekdir"

Marks: "din tiryekdir" diyipdir.
Siz nahili pikir edyaniz?
Din adamyn gözüni yapyar we görkezilen yoldan başga yolyn yalnyşdygyna ynandyryarmy?
Dine öz dinindakilerin dogry yoldadygyna, galanlaryn kapyrdygyna ynandyryar..
radikal bolmak, zerurmy?
kate yoldan çykyp, betçilik etmek, durmuşda has gowy, keypliş, gyzyk...

Dowamy »

4037 119
Köneler, 11 years ago


Dinin zyyanlary, kemçilikleri??

bu blog aslynda "nurjylar kimler?" diyilyan blog bilen gaty baglanyşykly, sebabi, anyrdaky agzalyan grupba, şahsyyetlerin, baş maksady: "hudayyn razyçylygy" bolup duryar.
Yagny bu "men huday yoly, musulmançylyk üçin ahli zady etmage tayyar.." diymek bolyar.
Hawa, dinin gowy taraplary barada, gaty uzyn zatlar yazylyar, şonun üçinem, ha...

Dowamy »

2986 72
Köneler, 12 years ago