25-nji noýabrda Bitaraplyk güni bilen bagly geçiriljek stadion çäreleriniň ählisi ýatyrylmaly edildi. Bu garaşylmadyk waka il içinde her hili gürrüňleriň ýaýramagyna, dürli çaklamalaryň orta atylmagyna sebäp boldy. Resmi habarda hiç bir anyk zat aýdylmansoň, bu gürrüňleriň we çaklamalaryň haýsysynyň çyndygyny ýa çyna ýakyndygyny aýtmak kyn. Ýöne noýabryň başyndan bäri paýtagtdaky stadiona repetisiýa gatnan adamlaryň köpüsiniň tassyklamagyna görä, 12-nji dekabrdaky baş çäräniň ýatyrylmagynyň düýp sebäbi iki sany talybyň repetisiýada üşäp, hassahanada aradan çykmagy bilen bagly. Repetisiýa pidalarynyň biriniň Binagärlik-gurluşyk institutynyň, beýlekisiniň bolsa Aşgabadyň Medisina uçilişesiniň talybydygy aýdylýar. Stadiondaky repetisiýa bile gatnaşanlaryň atlarynyň aýdylmazlygy şerti bilen gürrüň bermeklerine görä, Binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby mugallymyna öz ýagdaýynyň erbetdigini, ölüp barýandygyny aýdyp, öýe gatýtmaga rugsat sorapdyr. Emma gözegçi mugallym: “Ölseňem, stadionda öl!” diýip, ol talyby repetisiýadan boşatmandyr. Adatça, bu hili betbagtçylyklar barada resmi maglumat almak kyn. Has dogrusy, beýle wakalar gaty gizlinlikde saklanýar. Resmiler ejir çeken tarapa hem hiç kime hiç zat aýtmazlygy,eger aýdylany etmeseler, özlerine zyýan etjeklerini duýdurýarlar. Emma 12-nji dekabr güni ýurtda iň bir esasy çäre hökmünde geçirilmeli stadion dabarasynyň, bir aýlyk repetisiýalardan soň, ur-tut ýatyrylmagy garaşylmadyk bir zadyň bolandygyny aňladýar. Aşgabatdaky stadiona repetisiýa gatnanlaryň köpüsiniň tassyklamagyna görä, bu gezekki repetisiýa öňkülerden has ýowuz bolupdyr. Baýramçylyk dabarasynyň baş režžissýory Annageldi Garajaýew talyplary gaty berk tutupdyr. Onuň görkezmesine laýyklykda, repetisiýanyň gidişi wideoýazgy edilip, kakabaşlylda “tutulan” talyplara okuwdan çykarylmak howpy abanypdyr. Bu ýagdaý noýabryň ortalaryndaky sowuk günlerde-de gaýtalanypdyr. Onsoň, bagryňdan geçip barýan aýazda köýnekçe durmak näçe kyn hem bolsa, talyplar okuwlaryndan kowulmajak bolup, janlaryna dözmeli bolupdyrlar. Türkmen telewideniýesiniň adynyň aýdylmazlygyny soran jogapkär işgäriniň aýtmagyna görä, 25-nji noýabra çenli ýurduň beýleki welaýatlarynyň stadionlarynda geçirilmeli baýramçylyk dabaralarynyň ählisi öňünden ýazgy edilipdir. Emma indi, ýokardan berlen görkezmä laýyklykda, bir topar çykdaja, on müňlerçe adamyň bir aýlyk kösençligine garamazdan, welaýatlaryň stadionlarynda edilen baýramçylyk ýazgysy, gerekmejek zat hökmünde, ýok edilipdir. Birtaplyk gününde geçirilmeli stadion çäreleri ýatyryldy. Ýöne çäreleriň özi welin ýatyberenok. “Нейтральный Туркменистан” gazetiniň 26-njy noýabr sanynda çap edilen çäreler sanawynda dekabrda döwlet derejesinde 84 çäräniň geçiriljegi aýdylýar. Hatda il arasynda iň bir halanmaýan çäreler hem aýrylmandyr. Şol halanmaýan çäreleriň biri hem 31-ni dekabrdan täze ýyla geçilýän gijede ähli býujet edaralarynyň işgärleriniň ýurduň baş arçasynyň ýanyna eltilip, 5-6 sagatlap sowuga daňlyp, prezidentiň Täze ýyl gutlagyna garaşdyrylmagydyr. çeşme

Köneler, mtsmts tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir