Güleliñlaý bir az òz toplan degishmelerimden Biriniň aýaly ärini uzak günlap garoh bilen naharlapdyr, öýde başga produkda bolmansoň. Agşam ara äri ýabyň boýunda otyr diýýa, aýaly : - gyýw name etýäň? Nahar iýjekdälmi? - balyk tutjak bolýan. - çeňňegiňemä ýok eliňde, nadip tutjak ? - ýokhow men balygy demikdirip tutjak bolýan ... (garoh iciñi ýellendirýä) ***** Bir oglan tanyş usti bilen okuwa girýan eken. Şoňa ekzamende berilen sorag : - hany sen aýt, ors - ýapon urşy kimleriň arasynda boldy? ***** Talyp ekzamende bilet çekýar, bilenok. başka bilet alýar onam bilenok, 3-nji biledi alýa, onam çalyşýar.... 4-nji biledi alanda mugallym zaçotksyny alyp 3lik goýupdyr. Oturanlar : - näme uçin oňa goýduňyz? - o nähili näme uçin?! birzatlar gozleýami, znaçet birzatlar bilýandir.... ***** Объявление в институте: – Экзамен не состоится. Все билеты проданы! ****** -näme üçin erkek adamlar 14-nji fewraly halanoklar? - aýlyga daşyrak gün... ******* В псих.больнице. -Почему этот пациент постоянно пердит?-Это новый персонаж в психиатрии,он считает себя Газпромом.... ******* Bir däli zalda diş şýotka ýüp daňyp süýräp ýor eken. Doktor gorup: - itiňi gezdirýämiň? - ýok diş şýotkamy gezdirýän- diýip zalyň burçuna baryp şýotkasyna: - gowy aldadykmy bobik ?!... ****** Имя президента объединенного государства Россия-Белорусия - Пукашенко ****** Bir awtobus däli barýa, içinde diňe sürüji normalny. ýolda awtobus döwulýa weli, suruji gormane çykýa. Bir däli sürüjiň ýanyna baryp: - men bilýän näme döwulenini?! -bilmän geç! gir içine!!- diýip sürüji ýene awtobusyň eýlesini - beýlesini dörjeläp durka, ýaňky däli gelip: - men bilýän näme döwulenini?! - çalt gir yzyňa! çykaýma haramzada...- diýip sermenip ýorkä ýaňky däli ýene gelip: -men bilýän näme döwulenini?! halys ýadan sürüji: - howwa näme döwüldi? - awtobus... ****** Molýar dälihanada kraska çalyp ýören. Bir däli ýanyna gelip: - sen kistoçkadan ýapyşýaňmy? - howwa! - onda men merdiwany äkitjek.... ***** Dermanhanada: - Sizde saçy ösdurýän serişde barmy? - bar - gowumy? - örän gowy! hoo kassada oturan murtlyny görýäňizmi? şol meň aýalym. Ana şol dermanyň dykysyny dişi bilen açjak boldy ... ***** 5-minutdan gelerin. Eger gelmesem şu SMSi ýene gaýtalap oka! ****** 3 sany lal awtobusda gidip baryan. 2-si öz ara ellerini hereketlendirip gurrun etseler biri dymyp otyr eken. - sen name dymýaň? goşulda? - düýn uzak gije gygyryp aýdym aýtdyk, elim ýadapdyr... ****** Negr köçeden egni popugaýly ýorap barýaka geçip barýan biri soraýar: - muny nirden aldyň? popugaý jogap berýar: - Afrikadan! o taýda bular öran kop... ******** Водители делятся на 3 типа:ездок, ездун и ездюк ***** - ezizim bu gün ejem-kakamdagy daça gitdiler, bilýäňmi men näme hakda...? - oho örän oňat! pomidor getirerler... ******** Знакомятся русский и араб.Араб, протягивая руку:- Али Баба.Русский:- Федя. Мужик ****** Prezidentler agşamlyk nahar ýygnagynda Turkmenbaşy bilen Putin bir ýerde oturypdyrlar. öňlerinde goýulan hemme zat gyzyldanmyş. Putin öňunde duran altyn çemçäň birini jübsune dykýar. Soň Turkmenbaşy aljak bolanda hemme kişi seredip otyran eken. Soň Turkmenbaşy eline altyn çemçäni alyp: - Adamlar, men size bir fokus gorkezjek- diýip çemçäni jübsune salypdyr-da, - Putin çübüňdäki çemçäni çykar.... ******** В баню я не хожу. В женскую не пускают, а в мужскую неинтересно. ***** Oglanjyk magazina girip: - maňa atar ýaly karabin Saýga, 30 patron we kükürt beriň! - jigim kükürt oýnjak zat däldir.... ***** iki sany blondinka komnatda otyran, biri beýlekä: - bol men saňa fokus gorkezeýin?! - bolýa - seret çyra ýanyp dur? - howwa birinji baryp çyrany öçurip: - hany indi çyra? - bilemmok birinji holodilnigiň ýanyna baryp, gapysyny açyp: - INE OL ÇYRA!!! ******** Iki sany daýza: - meň agtygym edil Lenin ýaly diňe okaýar, okaýar -meň oglumam edil Lenin ýaly o türmeden o turmä, howwa özem yzarlanýar... ******** - Ýakyn wagtda maşyn satjak bileňňokmy? - bilýän, indiki hepde biri hokman satar - sen name öňden gorujimi? - ýok, ýone düýnki satan maşynymyň ýagdaýyny gaty gowy bilýan ******* Что такое автомобиль будущего? Ты едешь по трассе 220 кмчас... вдругмотор глохнет, и на приборной панели появляется надпись: чтобыпродолжить движение, отправь смс на короткий номер 4343 ***** - allýo sen nirede? - hajathanada - name etyan? - tans etyan mla

Köneler, magnit tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir