Ilkinji gar hem ilkinji söýgim: Ine-de gy$yñ ilkinji gary. Ähli garalyklaryñ üstini örtmäne howlugýan ýaly $eýle bir syrap ýagýa welin gözüñi açyp bolanok. Ilkinji gar maña näme üçündir ilkinji söýgimi ýatlatdy. Belkide $ol duýgularymyñam $u gar ýaly päkligindendir. Günleriñ, aýlaryñ, ýyllaryñ içinden parran geçip seniñ mähriban ke$biñ maña syrly garaýan ýalydy. Ýa$ ýüregimde garradan päk duýgym menden ar alýan ýalydy. Durmu$ biziñ her birimizi bir ýana ta$lady. Senem meni ýatlaýarmykañ iñ bolmanda ýylyñ ilkinji garynda. Eger sen meniñ $u ýazanlarymy okaýan bolsañ ýüzüñi assyrynlyk bilen öpüp geçen ýekeje gar tozgajygny men diyip hasaplada meni $ol gar tozgajygy ereýänçä ýatla. A$yk ýürek az pursatlyk hem bolsa arzylysy tarapyndan ýatlanmakdan ho$ bolar. Seniñ ho$ niýetliñ.

Köneler, Bahbit tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir