Sozumi nameden bashlajagymam bilemok,ilki seni gorenimde goz onume akylly asylly oglan yaly gorundin,yone son okuvdaky gyzlaryn edyan gurrunlerinden,senin kop gyz bilen halashyandygyny ,ozuni ulumsy alyp baryandygyny eshitdim.men bu gurrunlere uns beremokdym,sebabi biz tanysh daldik.ynha yone gunlerde bir gun ikimiz bir bahana bilen tanyshdyk,sen dashyndan ozuni alyp barshyn bir bashgady ichinden bolsa duybunden bashga,ozuni don yurek,ulumsy,ahli zada govunli govunsiz garayan oglanyn mahirli akylly oglandygyny,gurrunlerinden duydum.govnume kop yerde ikimiz menzeshdik,edil ozume pikirdesh tapan yaly boldum.yone sen menin uchin dine dostdyn dine dost.aylar gechdi ikimiz onkudenem yakynlashdyk men sen ilkinji.maslahatchyna ovrulen yaly boldum. Yone yalnyshma,men sana bashdan oz halan bashga yigidimin bardygyny onunden aydypdym.yone sen ol sozleri eshitmansin oydyan. Yazyn sana tasiri uly bolanyndanmy namemi?yaz gunlerinin birinde oz soygini bildirdin,men sana emay bilen yok diyip aramyzy duybunden uzjek boldum,yone senin ozun bagyshla,bar zady unudaly diyip onki dostlugymyzy saklap galjak boldun.men sesimi chykarmadym yone indi her gezek gurleshenimizde yada okuvda bir yerde biri birimizi gorenimizde senin bakyshyn gurrunlerin mana yaramady,on gozlerim kor bolan yaly hic zat gormedik bolsam indi sen meni soyyandigine anyk gozumi yetirdim.alach tapman shol halashyan oglanymdan maslahat soradym olam : name etsenem sen yalnyshmajagyny bilyan,yone govnune degme,gyz nazik diyselerem Oglanyn govnu kop yerde ondan beterrak,soyen gyzyn gobnuni ynjytsa hichem yadyndan chykanok.yone bir zady belde,gulum men sana ynanyan " diydi . Vah men ondanam anyk maslahat alman,dine govunlik alandygym sebapli,bar zady oz elime aldym. Jan edende godek gurleshdim. Sms yazyp yoneje yagdaylarymy sorasanam jogap yazmadym ,ya da aladan bilen bol diyip gaty godek jogaplar berdim,okuvda gorsem onler koplench uyship gyz oglanlar bolup chay,kofe ichmane gitsek indi shol uyshmeklerden gachyp ugradym,kavagt gabat gelsek name uchin menden gachyan diyen soragyna ishim bardy,bagyshla diyyardim.vagt gechdi bir ay,iki ay,uch ay . . .indi okuvda gorsem sana in barkijesi salamam beremok,onler yzymdan seredip galyan bolsan indi senem uns berenok.yone sen hichem pikirlenmedin menin shu zatlary name uchin edendigimi. . . Men seni yigrenyandirin diyip pikir etdin asla beyle dal,sen mana gaty yakyn men seni gaty govy goryan adam hokmunde ,dost hokmunde shol sebaplem kosenmegini islemedim,birden meni sol basga oglan bilen goraysen yureginde unji bolmagyny islemedim,shol sebaplem dostlygymyzdan gechmeli boldum,sen sozlerini dinlemezlik,sana gashymy chytyp seretmeklik,godek jogap bermeklik mana gaty agyr boldy,ynan.ynhada shu ayyn bashyna ikimiz eyyam natanysh adamlar yaly bir birimizi alyp baryas men maksadyma yetdim bir ay mundan on senin sonkyja smsin geldi dine ichinde shu sozler " men seni yigrenyan". Sen dine oz yuregin agyrsyny bildin,yone men barada pikir etmedin,ondada men oz eden Hereketime okunemok. Men sana hichem soyyan diymedim,indi pikirlenip gor haysymyz biri birimizi has govy goryan ekenik? Sen jogabyny tapjagyna ynanyan. Hachanam bolsa sen menin shu yazgymy okarsyn diyen umydym bar. In bolmanda yigrench dalda, hormatyn galar diyen,umydym bar.men senin doglan gununde gutlamadygymdan gaty oykelapsin diyip gyzlar gurrun etdiler ,emma men senin bilen gurleshen bolsam shool onki durshuna,sana gaty agyr bolardy chunki men sanlyja uch aydan eyyam kishi mashgalasy bolyan ahyryn ,hava men bagtly, ondada gaty bagtly. Senem sheyle bagtly bolup dine oz soyen gyzyn bilen durmush gurmagyny arzuv edyan. Sonam,sana chynymy aytsam men sana natanysh nomerdan sms yazyp doglan gununi gutladym)) sen meni yigrenmegin ,meni unutmagyn uchin yekeje chykalga bolup goz onume gorundi,meni bagyshla Arslan,egerde yalnysh hereket eden bolsam,meni bagyshla. . . .

Köneler, myahridjemal tarapyndan 9 years ago
  Friendship 9 years ago
 • Men dostlugyñ beýle söýgä ýazaýjagyny nireden bileýin?! Kysmatdyr-da..! Kysmatda bardyr bu söýgüñ showsuz boljagy, gaty berkäp ýetishmedik dostlugyñ düýbüne sheyle ir palta uruljagy! Men ýalñyshyma düshünýän. Dostluga özüm kembaha garadym. Söýýän adam üchin bagt, özüniñ bagtly bolmagy däl-de, eýsem-de bolsa, söýeniniñ bagtly bolmagydyr. Men bu temany okap, "gecheni gechdi bil!" diýmäge dilimem baranok. Halashýan ýigidiñ ýaranok diýip eshitdim. Eshdenim bärem, gije ýatamda, irden oýanamda, oñ sag-amanja aýaga galmagyny Allajandan diläp ýörün. Sebäbi, oñ seni bagtly etjegine ynanýan. Men mundan artyk zat aýdyp durmaýyn. Ähli zada dogry düshündim. Hich kimdenem öýkäm ýok!
  Bagyshla meni, Mähri, bagyshla!

  Shu temany okap, shol oglanyñ hut shu sözleri aýtjagyna ynanýan!
  Adgjmptw 9 years ago
 • Baýbooow, beý diýseñizläñ!?
  emir88 9 years ago
 • Barden chykdy diyinsene,bah no coment
  arslangurt 9 years ago
 • Salam Mahrijemal. Ýazan hatyny dolylygyna okadym, göwnûme bolmasa bu aýdylýan zatlar mana degishli yaly (oýun däl). Edil shularýalak bolupdy menin durmushymda. Mümkin men däldirnem, ýöne shul aýdýan zatlaryn herbiri ýüregime ýakyn b.p dur ! Meni bagyshlan . . .
  arslangurt 9 years ago
 • mümkin bolsa shol siz öz adynyzy doly aýdaýyn
  idealman 9 years ago
 • Barden chykdy diyinsene,bah no coment
  emir88

  durmush sheyle....borlay,hemme zat gowy bolar,janymyz sag bolsa bolyar
  emir88 9 years ago
 • Yolki haysynyz mahrin diyyan arslanay barde uch sany pridentent bar :-)
  Bibisara 9 years ago
 • mahrisa sen hereketin dogry ol yigidem seslener sana ynanyan. Eger soymeyan adamyn bilen bile bolsan sen dine ozuni dal ony hem bet bagt ederdin bu senin ona in gowy yagsylygyn bolupdyr. Ustesine sen basgasyny halayana sul yerde eger sen dost oglanyna yyly soz beren bolsan 3-4 adamyn bagtsyz bolmagy mumkin. Sen yas yigidi umyt ayna atarman onarypsyn dost bolup galmak ona seni unutmana mumkincilik bermezdi. Ol hem soyenine dusar son bolsa seni unudaram belki belki sen oz dostuny syrdasyny yitirersin yone on bagty sana yeterlik bolar. Soygi ahlinizin elini berk tutsun we hic zat ony sizden ayyrmaga guyji yetmesin
  sukomoto 9 years ago
 • mahrisanyn hereketini goldayan. iksinem boş goýaňok dogry edýäň. beýle bolmak her kime başartmaz.
  asiya 9 years ago
 • muhammet haysysy gorgulijik?
  asiya 9 years ago
 • mmm da... ikisinede jalka..
  Friendship 9 years ago
 • mahrisanyn hereketini
  goldayan. iksinemboş goýaňok
  dogry edýäň. beýle bolmak her
  kime başartmaz.
  sukomoto | 2011-06-15
  03:52:27

  beýle-de bir ynsapsyzlyk bilen ýazgy boljak eken. Biler bolsañ, shu temañ awtory señ üchin saýty tashlady!
  sukomoto 9 years ago
 • men näbileýinaý, maňa ýazdymyka öýtdümdä. köpçülikdirdä, görýäňmi her kim özüne çekýär.

  göwnûme bolmasa bu aýdylýan zatlar mana degishli yaly .
  arslangurt | 2011-06-14 23:22:02
  nejepturkmen 9 years ago
 • duygular gaymala$ar... Ucusharlar hovada,
  Barybir gush däldir ol,shemal yatsa yere gachar sho bada...

  idealman 9 years ago
 • menin adymdan bir haly,uchdy gapy gelse,yaprak aparar
  jeyn91 9 years ago
 • ey allajan name bolup name goyulanyna anyk dushunup bilmedim indi bul hat kimeka arslangurdmykan ya skumoto-mykan
  jeyn91 9 years ago
 • wii idealman sheyle gulkin gelaydimkikan shol sozede
  asiya 9 years ago
 • jeyn bularyñ hijisinede dal. mahrishiñ yazany bashga arsalan..
  jeyn91 9 years ago
 • hmm dushundum asiya aydanyn un kop sagja bol jora
  sukomoto 9 years ago
 • mathun çakraborti ýadyma düşüp gitdaý.
  emir88 9 years ago
 • )) gulkunch dalov ,mlya oykelapdir chyndanam
  vipshooter 8 years ago
 • mahri, sen gaty dogry hereket edipsing.molodes! yazan zatlang meng yuregime jungk boldy. meng bilenem sheyle zatlar bolup gecipdi.
  Click 8 years ago
 • махрим шу сайтдан дегер дегмез ... учин гидип гааты йалнышдын мен сен хер йазан сетирине хасийетине даш кешбине ашыкдым йоне шол вагтлар арамызда башгада агзаларымызын сенден говни бардыгыны билип отураймалы болдум шу вагт шу теманы окап ахли зат йадыма душуп гитди,куйсейан сени оз барлыгыны бир билдир камахал
  Click 8 years ago
 • Мяхрин ози танар окаса..Мяхрим агенда хотябы айлан камахал хайышт
  Friendship 8 years ago
 • Men seni tanaýan öýtýän! Sen öz asylky lakamyñ bilen ýazan zatlaryña ýazylan jogaplary az görýäñmi?
  Click 8 years ago
 • сапа йплнышйан мен о дал ,гараз сен душунмерсин махри билйа бу затлары багышла дост,сен мана душунаймели
  Friendship 8 years ago
 • Belki, ikichäk gürlesheris?
  meric91 8 years ago
 • a men dusunmedim, name un mahride yigidi bolsada o oglany soyyamis, ikilikci :). oglandada kelle yoklay, yigidim bar diyenson dusunaymelida, gyz gytmay a?...
  idealman92 8 years ago
 • Söýgi,bolgusyz we manysyz...!
  Bilgi 8 years ago
 • barde birinci yalnysh adim oglan bilen dost bolmak! Bagyshla jorajan yone dine soyen gowun beren adamyn bilen ilki dost bolyan son ynanyan,syrdash bolyan.emma ozge bilen bu hereketi etmek duybunden nadogry!
  miilli 8 years ago
 • Bilgi ylalashyan... oglan bn dostluk bo lo nok... soñunda ya oglan ya gyz ozune erk edip bilman ashyk bolya...
  Bilgi 8 years ago
 • dogry dushuneninize minnetdar!!!
  Belarus 8 years ago
 • bilgi hakyky bilgiclay sen
  idealman92 8 years ago
 • Oglan bn gyzyñ arasynda bolup bilýär dostluk!Siz diñe öz görýän zatlaryñyzy aýdýañyz.
  byagulechka 8 years ago
 • Idealman goldayan mena oglan dostlarym kan ozlerem gaty vepaly :) egerde oglan bn gyzyn kellelerinde basga pikir bolmasa gaytam in uly dostluk seyle janlanya yone durmusa cykanson nyame etjek diyaymeginiz mumkin :) jogap:masgala bolup birek birek bn aragatnasyk saklamaly ,sonam meni cyn yurekden halan oglan hemise mana ynamam bolar menin dostlarymy,joralarymam ozlerininki yaly halar
  P.s:men su teman basyna dusunmedim((kim kim bn sovushya ,yarashya Huday bilsin
  idealman92 8 years ago
 • Ýöne imenno $onuñ ýaly dostlar dönüklik etse ýa$amaga höwes gaçýar!
  Yegen 7 years ago
 • Mahrijemalynam shol gidishi boldy..
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri