hemmäňize salam. 25-maýam geldi hemmäňiziň wagtyňyz gowy geçmegiňizi we okuwy ýa-da ýok.okuw. gutarýanlarada egzaminda üstünlik dileýän. menem bir goşgujyk ýazaýyn diýdim. bir obada, bir mekdepde ulaldyk, klasdaş oglanlar, klasdaş gyzlar. şeýdibem 10-ýyllap biz bile bolduk, klasdaş oglanlar, klasdaş gyzlar. iň kiçimiz ....-dan başlalyň, akyldydyr, mylaýym, edepli, sada. ýatlasak ýenede joralaryny klasdaş oglanlar, klasdaş gyzlar. ylymda taý gelmez ..., ..., ... sizede dileýän profesirlygy klasdaş oglanlar, klasdaş gyzlar. ýatlasak ýenede aşyklarmyzy, ..., ..., ..., şularada dileýän bir söwer ýary, klasdaş oglanlar, klasdaş gyzlar. klasda utanjaň ýygra ..., ..., ..., ..., sizede dileýän gülkä baý boluň klasdaş oglanlar, klasdaş gyzlar. ýatlasak ýenede fudboluň janköýerlerin ..., ..., ..., sizede dileýän çempeýonat miri klasdaş oglanlar, klasdaş gyzlar. ýigitler gün bolsa, gyzlar aýdylar, olar bir-birini dogan saýdylar, şeýdibem çar ýana ganat ýaýdylar klasdaş oglanlar, klasdaş gyzlar. nokat goýan ýerlerime öz klasdaşlarňyzyň adyny goýaýyň. bu goşgyň doly kupledi ýadyma düşmedi. bilenjämi ýazdym eger ýalňyşrak bosa düzedäýiň. biz bu goşgyny okuwy gutaranymyzda aýdypdyk. hemmäňize üstünlik.

Köneler, littil tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir