Käbir gök önümleriň peýdalary. ☕

ÝATKEŞLIK.
Käşir- Ýatlama ukybymyzy artdyrýar. Çünki, käşir beýnimizdäki metabolizmamyzy (alyş-çalyş) güýçlendirýär. Bir zat ýat tutmaly bolsaňyz, bir kiçi tarelkada ýagly käşir salatyny iýiň.

Ananas- Uzyn teksti ýatda saklamak üçin iýilmeli miwedir.

Awakado- Gysga möhletli ýat üçin. Meselem almaly zatlaň sana...

Dowamy »

920 1
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 7 months ago

*****

Ranawaluna Birinji taryhda dünýäniň iň ganhor we zalym hökümdarlaryndan biri hökmünde häzirem ýatlanýar. Eger Gitler,Stalin,Mao onuň ganhorluklaryny gözi bilen gören bolanlarynda öz eden "işleriniň" hiç zatdygyna gaty namys ederdiler. Hawa, zalymlykda,ganhorlukda Ranawalunadan geçjegi ýokdy...

Ranawaluna 1788 ýylda daýhan maşgalasyn...

Dowamy »

747 1
Täzelikler, Гость tarapyndan 7 months ago

*****

Ýokarky suratda Diana Douns we onuň üç sany perzendi. Häzir bolsa diňe ikisi diri.
Emma wakanyň ortasyndan başlamalyň.
Diana dört doganyň iň ulusydy. Ýaşlygyndan kejir we lälik bolup ulaldy. Soňra ata-enesiniň göwnemedik ýigidi Stiwen Dauns bilen duşuşyp başlady. Olaryň gatnaşygy ýygjamlaşypdy. Ahyry durmuşam gurdylar.

Dowamy »

598 1
Täzelikler, Гость tarapyndan 7 months ago

Russeliň çäýnegi

Russeliň çäýnegi asman çäýnegi diýibem bilinýär. Filozof Bertnard Russel tarapyndan orta atylan analogiýadyr. Bu analogiýa görä bir zady subut etme jogapkärçiligi oňa şübhe duýan kişide däl-de onyň bardygyny aýdýan kişidedir. Bardygyny aýdýan kişi onuň barlygyny subut edýänçä şübhelenýän kişi hiç-hili subut etme jogapkärçiligine eýe däldir.
...

Dowamy »

462 2
Bilim, Panturkist tarapyndan 7 months ago

Sypatynyň pisini aşyryp, şol gepläp otyr, gepläp otyr…

DÖNÜKLIK
Öňünde keçäni dyrmalap oturyşyna, çagalaryna eşitdirmezlik üçin pyşyrdamagyň bäri ýanynda ýetişibildiginden gürleýär: -Bir zada düşün, özüňe sütem edip, ýaşaşamak islemeýän adamyň bilen ölseňem ýaşaşyp bolmaýar. “Çagalaryň hatyrasyna” diýip, özüňe zor salyp ýaşaşmagyň hötdesinden geläýen ýagdaýyňda-da, bü eýýäm ýaşaýyş bolman, tüken...

Dowamy »

555 0
Edebiýat, Tiko tarapyndan 7 months ago

Seni ýitirmeklikden gorkýan.

Kyn geçjek günlerden asla gorkamok,
Emma sensiz geçjek günlerden gorkýan.
Bizi bir-birekden aýra düşürjek,
Awy ýaly ýaman dillerden gorkýan.

Gorkamok,tenime düşjek ýaradan,
Ýüregime düşjek ýaradan gorkýan.
Kösençli ýollardan asla gorkamok,
Sensiz ýöremeli ýodadan gorkýan.

Sensi...

Dowamy »

672 2
Edebiýat, sammy.kakabay tarapyndan 7 months ago

O’ HENRI / ÝETMIŞ GÜNE DURÝAN BIR ÝALAN GIJE

Jenap Tawers Çendler ýatylýan otagjygynda agşamky dabaralara geýýän jalbaryny ütükleýärdi. Bir ütügi gaz pejiň üstünde gyzyp durdy, beýleki ütügi bilenem jalbarynyň epinini ýazjak bolýardy, bar güýji bilen ony öňe-yza ýöredýärdi. Biraz salymdan barysy taýýar boldy. Ol epiniň gaýyş köwşünden ýakasy giň açylan ýeňsiz gursakçasyna çenli göni uzap gidi...

Dowamy »

488 0
Edebiýat, Tiko tarapyndan 7 months ago

Dury suw hem zäherdir, Çendenaşa geçilse.

Şerabyň ýüze çykyşy şeýledir: Üzüm iň ýakymly miwedir. Üzüm howanyň üýtgemegi we gyş leşgeriniň hüjüm etmegi bilen zaýalanýan eken, gyş hem bahar pasyllarynda üzümi ulanyp bolmaýan eken. Onuň şiresini hemme wagt ulanar ýaly üzümiň suwuny alypdyrlar. Şeýlelikde, üzümiň suwuny alyp, bir gapda goýupdyrlar. Jemşit her gün gelip, ony görer eken. Ilki üz...

Dowamy »

558 0
Edebiýat, Tiko tarapyndan 7 months ago

Bu gün programmirlemegiň "+" plýuslary barada gürleşeris

Programmirleme hünäriniň esasy artykmaçlyklaryndan biri, web sahypasy we ykjam programmany ösdürmek babatynda ýokary aýlyk. Aslynda hiç bir döwrebap kompaniýa gowy programmist bolmasa üstünlik gazanyp bilmez.

Programmist bolup işlemegiň artykmaçlyklarynyň arasynda:
Iñ Gyzykly iş. Programmistler içgysgynç işleri bolan tegmilsiz...

Dowamy »

538 1
Tehnologiýa, Mr_arsen. tarapyndan 7 months ago

Elfler hakyndaky rowaýatlar, gürrüňler...

Elf - gadymy we Orta asyrlaryň Ýewropasynda dörän köpsanly rowaýatlaryň we gürrüňleriň esasynda, ýa-da hakykatdanam bolup geçen wakalara daýanan barlyklara berilen atdyr.
Elf mifologiýasyna ýakyndan synlanymyzda Tolkieniň guran mifologiýasynyň Taňrysy Erunyň ýaradan Taňryýetçilik barlyklara ýagny, başgaça Walara (Vala) garşy baş galdyrandyk...

Dowamy »

353 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 7 months ago

Belki oña-da... (gülküli kyssa)

Türkmen ömrüni toý aladasy bilen ýaşaýar. Öýlenip beýläñe bir näzenini geçireñsoñ, perzende garaşyp başlaýarsyñ. Öýüñe jägildi dolaram welin, ur-tut perzent toýuna başlarsyñ. Öñler-ä "ogul boldy toýy"diýerdiler, indi ogul-gyz parh ýok, haýsyna ýüzümiz düşse, toýuñ aladasy bilen boluberýäris. Ondan soñ diş toý diýdi, saç toýy diýdi, garaz türkmeniñ...

Dowamy »

735 3
Edebiýat, Xyivenia tarapyndan 7 months ago

Türkmene ýaran ogul

TÜRKMENE ÝARAN OGUL / Söhbet

Tirkiş Jumageldi, ýazyjy.
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň laureaty.

Kakajan Muhammetberdiýew, taryh ylymlarynyň doktory, professor. Türkmenistanyň taryhyndan birnäçe okuw kitaplarynyň we gollanmalaryň awtory.

ALTY GÜNÜÑ EDERMENLIGI

S...

Dowamy »

894 3
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 7 months ago

Hemmäňize Salam

Salam Hormatly agzalar. Ine-de öňki gadyrly saýtymyz ýene-de öz ishine başlady. Saýtymyzdan doly peýdalanyp bilersiňiz
http://m.soyguli.ru

Dowamy »

534 3
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 7 months ago

Oraza baýramyňyz kabul bolsun...

Bu gün Oraza baýramynyň 5-nji güni. Kabul bolsun baýramlaryňyz!

Dowamy »

539 4
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 7 months ago

Akça hatun türküsü

Yerde toprak gökte yıldız
İnsan mı var kalp sızısız kalp sızısız oy

Hem anasız hem babasız
Bari sen bırakma öksüz aman aman oy

Aman aman aman aman
Yar yoluna canım kurban canım kurban oy

Kuş kanadı benden alır
Efkanıma yarim sağır yarim sağır oy

Turnam git de ya...

Dowamy »

272 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 7 months ago

****

Gevin Pikok “CHelsi”, “KPR”, ”Nyukasl” kluplarynyň öňki ýarym goragçysy. 90-ýyllarda Gevin şu kluplarda ýüzlerçe oýunlarda gatnaşypdy. Şeýle-de birnäçe kiçi kluplarda hem top depdi. Hususan,1989 ýylda Harri Rednapp ony 250 müň funta "Bornmut" üçin satyn alýar.1993 ýylda Gevin'i "Nýukasl"dan "Çelsi" 1.5 milliona satyn alýar.


<...

Dowamy »

372 2
Sport, Гость tarapyndan 8 months ago

Islenen.site

Köpimiziň bilýän Islenen.ru saýdymyz Türkmentelecom tarapyndan bloklanypdyr, emma saýdyň döredijilik topary saýdy gysga wagtyň içinde dikeltmegi başardy, ýöne saýt indi täze domene geçdi. Indi saýdyň salgysy Islenen.ru däl-de, Islenen.site boldy. Hemmäňize garaşýarys. Mundan başga-da, saýdyň official çaty hem işläp başlady, onuň salgysy chat.islene...

Dowamy »

888 3
Bilim, Pegas tarapyndan 8 months ago

Gämi KRISTALL market

03.04.2022.

Aksiýa we Lotoreýa

Dowamy »

446 0
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

Änew KRISTALL market

03.04.2022.

Aksiýa we Lotoreýa

Dowamy »

280 0
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

KRISTALL MARKETLERDE AKSIÝA (UTUŞLY LOTOREÝ)

Mähriban ildeşler!
Änewdäki we Gämidäki Kristall marketlerinde geçiriljek (03.04.2022) Lotoreýli we Aksiýaly, gyzykly hem-de şowly pursatlary siziň dykgatyňyza hödürleýäris!
KRISTALL marketlerde himiki arassalaýjy serişdeler-de şeýle hem ''Sleepy külot'' çaga arlyklarynyň bahalary 55 manat bolar!
Şeýle-de ''Sleepy'' firmanyň...

Dowamy »

358 0
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 8 months ago