Fransuz klublaryna 225 million ýewrolyk ýardam

Fransuz klublaryna 225 million ýewrolyk ýardam

2019/2020 futbol möwsümi juda ir tamamlanan Fransiýada federasiýanyň we ýurduň degişli edaralarynyň tagallasy bilen 1-nji we 2-nji ligalardaky klublara kömek berler. Aýratynam teleýaýlymlardan gelýän girdejiniň belli bir böleginiň öwezini dolmak maksady bilen şeýle-de mart–aprel–maý aýla...

Dowamy »

103 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Fransiýa adatdan daşary ýagdaý režimini 24-nji iýula çenli uzaltmakçy bolýar

Fransiýa adatdan daşary ýagdaý režimini 24-nji iýula çenli uzaltmakçy bolýar

Fransiýada saglygy goraýyş pudagynda “adatdan daşary ýagdaý režimi” 24-nji iýula çenli uzaldylar. COVID-19 koronawirusyna garşy göreş üçin girizilen “adatdan daşary ýagdaý režiminiň” iki aý uzaldylýandygy barada Frans-Press agentligi (AFP) Fransiýanyň saglyg...

Dowamy »

113 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

ABŞ koronawirusa garşy sanjymy 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli döretmegi meýilleşdirýär

ABŞ koronawirusa garşy sanjymy 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli döretmegi meýilleşdirýär
ABŞ-nyň hökümeti koronawirusa garşy sanjymy döretmek işini 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli tamamlamagy meýilleşdirýär. Bu barada gazeta.spb.ru habar berýär.
“Şeýle sanjymyň döredilmegi başa barmajak iş däl, tersine, mümkin bolan işdir” – diýip, alle...

Dowamy »

126 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

«Türkmentelekom» EAK degişli ugurlar boýunça hünärmenleri işe çagyrýar

«Türkmentelekom» EAK degişli ugurlar boýunça hünärmenleri işe çagyrýar

«Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kärhanasy birnäçe boş iş orunlaryny hödürleýär. Hususan-da,
- Ulgam administrator hünärmeni.
Bildirilýän talaplar: bilimi (Ubuntu Server, Centos, Windows 2003/2008/2012 Server) VMware wirtualizasiýa ulgamynda a...

Dowamy »

143 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Neýmar “Barselona” geçmek üçin 100 mln ýewrodan ýüz öwürdi

Neýmar “Barselona” geçmek üçin 100 mln ýewrodan ýüz öwürdi

“PSŽ-niň” hüjümçisi Neýmar fransuz kluby bilen şertnamany uzaltmak islemeýär. Bu barada metaratings.ru habar berýär.
Çeşmäniň maglumatlary boýunça, 28 ýaşly braziliýaly oýunçy “PSŽ” bilen şertnamany uzaldan ýagdaýynda 100 million ýewro möçberinde bonus almalydy. Ýöne...

Dowamy »

168 0
Sport, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Russiýada “Renault” Koreýada “Samsung”

Fransuz “Renault” kompaniýasynyň rus bazary üçin öndürýän ulagy Günorta Koreýada “Samsung” ady bilen satuwa hödürlendi. “Renault Arkana” modeliniň aşagy beýik ulagy geçen ýylyň iýul aýynda Russiýada satuwa çykarylypdy. Ulaga müşderileriň gyzyklanmasynyň ýokary bolmagy modeliň beýleki bazarlarda hem hödürlenmegine sebäp boldy. “Samsung XM3” ady bile...

Dowamy »

110 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Sekuntda 70 trillion kadr

Surata düşülende kähalatda gözüň ýumulyp galýan pursatlary bolýar. Häzirki tehnologiýa düşülen suraty bada-bat görüp, gaýtadan düşmäge mümkinçilik berýän hem bolsa, öňki döwürde beýle zat ýokdy. Häzirki wagtda ulanylýan smartfonlaryň köpüsi bir sekuntda müňden gowrak kadr surata düşürip bilýär. Has dogrusy bir suraty sekundyň müňden birinden hem gy...

Dowamy »

178 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Germaniýa mekdepleri açmak we sport ýaryşlaryna rugsat bermek kararyna geldi

Germaniýa mekdepleri açmak we sport ýaryşlaryna rugsat bermek kararyna geldi
Germaniýanyň hökümeti ýurtda mekdepleri açmak we sport ýaryşlaryna rugsat bermek kararyna geldi. Bu barada GFR-niň federal kansleri Angela Merkel brifingde habar berdi, muny sovetov.su ýetirýär.
Merkel çykyş etmek bilen “biz zerur şertleri berjaý edip, sport...

Dowamy »

110 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Hytaý BSGG-ni koronawirusyň düýbüni derňemek işine goýbermedi

Hytaý BSGG-ni koronawirusyň düýbüni derňemek işine goýbermedi

Hytaý Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň SARS-COV-2 wirusynyň gelip çykyşyny derňemek işine gatnaşmak islegine garşy boldy. Bu barada BSGG-niň HHR-däki wekili Goden Galea habar berýär, muny iz.ru ýetirýär.
Galeanyň aýtmagyna görä, gurama koronawirusyň täze görn...

Dowamy »

168 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Tesla Şanhaýda Model 3-iň önümçilik göwrümini artdyrmagy göz öňünde tutýar

Tesla Şanhaýda Model 3-iň önümçilik göwrümini artdyrmagy göz öňünde tutýar
Ilon Maskyň Tesla kompaniýasy Şanhaýdaky kärhanasynda Tesla Model 3 elektromobilleriniň önümçilik göwrümini hepdede 4 müň elektromobile çenli artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada amerikan kompaniýasyndaky çeşmelere salgylanmak bilen Sinhua agentligi habar berýär.

Dowamy »

140 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Smartfonlaryň bazary koronawirus sebäpli taryhda iň uly pese gaçyşlyk görkezdi

Smartfonlaryň bazary koronawirus sebäpli taryhda iň uly pese gaçyşlyk görkezdi
Smartfonlaryň dünýä üpjünçiligi 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde koronawirus pandemiýasy sebäpli 13% pese gaçdy. Bu barada Canalys we Counterpoint kompaniýalarynyň analitiklerine salgylanmak bilen lenta.ru habar berýär.
Bellenilip geçilişi ýaly, Hytaýda s...

Dowamy »

125 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 3 weeks ago

NanoAvionics we NASA bilelikde Gün ýelkenini synagdan geçirmek üçin hemra döreder

NanoAvionics we NASA bilelikde Gün ýelkenini synagdan geçirmek üçin hemra döreder
NASA Gün ýelkenini synagdan geçirmek üçin hemra platformasyny taýýarlar ýaly NanoAvionics nanohemralary öndüriji bilen bilelikde iş alyp barýar, bu barada NanoAvionics kompaniýasynyň saýtynda habar berilýär, muny rossaprimavera.ru saýty belläp geçýär.
Ý...

Dowamy »

99 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Antoniu Guterriş COVID-19 şertlerinde garrylary goldamaga çagyrýar

Antoniu Guterriş COVID-19 şertlerinde garrylary goldamaga çagyrýar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş COVID-19 pandemiýasynyň dünýä halklaryny howsala salýandygyna garamazdan, ýaşlaryň, gartaşan adamlaryň, umuman her bir adamyň durmuşynyň goraglygynyň möhümdigine üns çekdi. Baş sekretaryň Milletler Bileleşi...

Dowamy »

119 1
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

15 million ulag satdy

15 million ulag satdy

Ýaponiýanyň “Toyota” kompaniýasy tygşytlylygy bilen tapawutlanýan ulaglardan häzire çenli 15 millionyny satdy. Ilkinji gibrid ulagyny 1997-nji ýylda çykaran ýapon brendiniň esasy bazary Ýewropa bolup durýar. Kompaniýa Ýewropa bazaryna 2,8 million gibrid ulag satypdyr. Elektrik energiýasy bilen işleýän awtoulagla...

Dowamy »

129 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Dünýäniň iň uly dolusy (ýagan Buz bölegi)

Iki ýyl ozal Argentinanyň Wilýa-Karlos-Pas şäherinde güýçli ýagynly howa bolup, uly göwrümli doly ýagdy. Agzalýan tebigy hadysada şähere düşen doly böleginiň häzire çenli ýagan iň uly doludygy mälim edildi. Onuň ululygy 23,7 sm töweregi eken. Bu ululyk onuň häzire çenli hasaba alnan iň uly doly bölegidigini aňladýar. Mundan ozal iň uly doly rekordy...

Dowamy »

112 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Owadanlygy we ýaşlygy saklamak üçin iň gowy önümler anyklanyldy

Owadanlygy we ýaşlygy saklamak üçin iň gowy önümler anyklanyldy

Ýaş görünmek we owadanlygyny uzak ýyllaryň dowamynda saklamak isleýänler öz iýmit rasionyna retinola baý bolan önümleri goşmaly. Meselem, onuň iň gowy çeşmesi süýt önümleri hasaplanylýar.
Cursorinfo saýtynyň MedikForum.ru portalyna salgylanmak bilen habar bermegi...

Dowamy »

163 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Dünýäde iň köp satylýan we iň köp ulanylýan smartfonlar anyklanyldy

Dünýäde iň köp satylýan we iň köp ulanylýan smartfonlar anyklanyldy

“DeviceAtlas” neşiri dünýäde iň köp satylýan we iň köp ulanylýan smartfonlaryň bellenilip geçilen materialyny neşir etdi. Bu barada ferra.ru habar berýär. Köp modelleriň arasyndan amerikan we koreý kärhanalarynyň gajetleri iň gowusy hasaplanylýar.
Şol neşir e...

Dowamy »

117 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Italiýanyň çempionatynyň wagtyndan öň tamamlanmagy mümkin

Italiýanyň çempionatynyň wagtyndan öň tamamlanmagy mümkin

“Football Italia” neşiri klublara oýunlary 14-nji iýuna çenli geçirmäge rugsat berilmedik ýagdaýynda, onda Italiýanyň birinjiliginiň wagtyndan öň tamamlanyljakdygyny habar berýär. Bu barada glas.ru belleýär.
Belli bolşy ýaly, italýan hökümeti ýakynda karantin režimini...

Dowamy »

98 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

2019-njy ýylyň iň girdejili filmleri

2019-njy ýylyň iň girdejili filmleri atlandyryldy
Golliwud bilen bagly täzelikleri şöhlelendirýän “Deadline” amerikan neşiri geçen ýylyň iň girdejili filmleriniň we animasion lentalarynyň sanawyny düzdi. Bu barada rossaprimavera.ru habar berýär.
Birinji orny 900 mln dollar ýygnamagy başaran (ähli tutumlardan soň) kino taryhynda iň bi...

Dowamy »

105 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Mbappe ESPN-iň wersiýasy boýunça dünýäniň iň gowy ýaş futbolisti diýlip atlandyryldy

Mbappe ESPN-iň wersiýasy boýunça dünýäniň iň gowy ýaş futbolisti diýlip atlandyryldy
“ESPN” sport telewizion kanaly 21 ýaşa çenli dünýäniň iň gowy ýaş futbolistleriniň reýtingini düzdi. Sanaw 36 futbolistiň adyndan ybarat. Bu sanawy “PSŽ-niň” we Fransiýanyň ýygyndy toparynyň hüjümçisi Kilian Mbappe (21 ýaş) esaslandyrdy. Ikinji orny Dortmun...

Dowamy »

146 0
Sport, 12 tarapyndan 3 weeks ago