Tmchat programmasy

Arañyzda ulanýan barmy şony? Işlänoga idili ol pahyr...

Dowamy »

143 5
Täzelikler, Gray_wolf tarapyndan 3 days ago

Gray_wolf sen Darganyn niresinden!?

Gray_wolf sen Darganyn niresinden!?

Dowamy »

166 12
Sorag-jogap, murat yousef tarapyndan 3 days ago

Aşgabatda atly halkara maslahat geçirildi

15-nji aprelde Aşgabatda «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy» atly halkara maslahat geçirildi. Onda Türkmenistanyň Prezidenti çykyş etdi.

«Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Ozaly bilen, sizi täze Maslahatlar merkezinde gutlamaga rugsat ediň. Bu ajaýyp bin...

Dowamy »

55 1
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 3 days ago

Bilgiçlikdäl, öňdengörüjilik! 1-nji bölüm.(2 bölümden ybarat eser)

Bilgiçlikdäl, öňdengörüjilik! 1-nji bölüm.(2 bölümden ybarat eser)

Adaty günlerdi. Mergen işlerini bahymjak dynyp ýönekeý ýere aýlaň çaýlaňa çykdy. Asudalyk, parahatlyk. Sagat 18:00 töweregi. Asmanda gün gyzaryp ugrady. Birden çala, soňra güýçlenip başlan şemal Mergeniň göwnüni galkyndyrdy. Ol misli ganatlaryny açýan ýaly ellerini ga...

Dowamy »

154 6
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 3 days ago

Наме боляр бу ерде

Хайсы харамай спамлап отыран бу ерини?

Dowamy »

183 252
Täzelikler, the_end tarapyndan 3 days ago

ARWAH GELÝÄN GIJESI (Ogulsenem Taňňyýewa)

ARWAH GELÝÄN GIJESI


Anna günüdi. Mydama bolşy ýaly, türkmen tomsunyň yssysy ertirden bäri demlikleri tutup, gün ikindä sanyberen çagy salkyn aralaşyp, janlar birneme aram tapdy. Öwez gapysyndaky agaç sekä atylan düşege geçip, aýaly Güljereniň demläp, basyryp goýan çaýyny içmäge oturdy. Saçagyň üstünde ir-iýmişden göwün söýlän...

Dowamy »

293 14
Edebiýat, myspaser tarapyndan 3 days ago

Sevmek ne uzun bir kelime...

Dokunulmasa da,görülmese de;
Kalpte yer verilir bazısına,
Nedensiz...
Sen; aklım ve kalbim arasında kalan,
En güzel çaresizliğimsin.
Gerçi aklıma bile gelmiyorsun artık.
O kadar kalbimdesin ki...
Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme,
Kırk yılın hatırına "SEN" kalayım.
"Sevmek" ne...

Dowamy »

52 2
Edebiýat, Men_ve_Sen tarapyndan 3 days ago

"Kalp Atıyorsa Umut Vardır"

Her zaman söylerim, kırdığının farkında olmayan insanları sevmeyin, onlar yalnızca üzmeyi bilir, sevmeyi değil.
Bir insan kendi yaptıklarını görmezden gelip, sürekli sizin kusurlarınıza odaklanıp ve devamlı eksikliklerinizi dillendiriyorsa o
insana tokat gibi vereceğiniz tek cevap, onu yokluğunuzla terbiye
etmektir. Bu en güzel...

Dowamy »

24 0
Edebiýat, Arzuwum tarapyndan 3 days ago

Birinji şazadaňdan hat...

Birinji şazadaňdan hat...

Gyzym, baranyñ bilen mydama bagtly bolmaga çalyşgyn we şu üç aýdan-zadymy asla-asla hiç-haçan unutmagyn:

1) Ýaryňa biwepalyk etmegin. Sebäbi ähli halkyň arasynda, ähli dinlerdede günä hasaplanylýan we adamlar hem Allah tarapyndan bagşlanmajak günäniň biri bu BIWEPALYK. Ikilik etmegiň, erkeg...

Dowamy »

216 17
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 3 days ago

"Geçen geçdi..."

Geçeni ýatlap, geçmişiň hyýalynda gezmek, geçmişi yzyna dolajak bolmak,
öten günüň hesretine gyýlyp ýörmek akmaklyk we dälilikdir, erk-islegiňe tagna
salyp, oňa kast etmekdir, häzirki durmuşyň ýoguna ýanmakdyr. Akyldarlar
geçmişiň hasap depderini düýrleýärler hem-de ol hakda söhbet etjek bolmaýarlar.
Ony ebedilik unutgan...

Dowamy »

74 5
Bilim, Arzuwum tarapyndan 4 days ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 4.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 4.

16) Näme zady baş-aşak öwürseň üçden üç esse köp bolýar?
============================
17) Nämäniň uzynlygy, ini, giňligi, çuňlygy, boýy ýok. Emma şol zady ölçäp bolýar???
============================
18) Şu dünýede hemme adamlar ýaşamakdan başga ýene deň bir-wagtda näme...

Dowamy »

191 11
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 4 days ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 3.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 3.

11) Ine bu siziň öz zadyňyz, emma siz muny kän ulanaňzok. Oňa derek başgalaryň hemmesi "Şuny" sizden beter köp ulanýar. Bu näme?
============================
12) "Adam"-da ikisi bar, "Aýy"-da biri bar, "Akula"-dada ikisi bar, "Geçi"-de bolsa hijisem ýok. Bu näme zat?
==========...

Dowamy »

102 2
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 4 days ago

Çingiz,han barada 12 sany gyzykly fakt

Taýýarlan:@Agashka
1.Çingiz han dünýä inende, oňa Temuçin ady berildi. Geljekki hökümdaryň kakasynyň ýeňip biljek harby ýolbaşçysyna-da çagyryldy
2. Çingiz hanyň kakasy 9 ýaşynda, Ungirat urugyndan bir ogul we 10 ýaşly gyza öýlendi. Bu nikada 4 ogul we 5 gyz dünýä indi. Alangaanyň bu gyzlaryndan biri, kakasynyň ýok ýerinde döwleti dol...

Dowamy »

201 7
Edebiýat, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 4 days ago

Gaharlanmagyň peýdalary

Her bir ýagdaýa pozitiw ýa-da negatiw tarapdan seredip bolýar . Gahar köplenç “negatiw” duýgy hökmünde seredilýär, ýöne käbir aýratyn ýagdaýlarda peýdaly bolup biler.

Gaharyň hem pozitiw tarapynyň bardygyny bilýärdiňizmi? Elbetde, hemme zat kadaly bolsa, gowy. Gaharlanmak elmydama erbet däl we dogry beýan edilende köp problemalardan,...

Dowamy »

91 1
Täzelikler, Mister X tarapyndan 4 days ago

Öwreniji - YouTube

Salam doslar! Täze açylan Öwreniji - YouTube kanalyna sizi çagyrýarys! Gaty gyzykly wideolary paýlaşmakçy nesip bolsa!
Häzir bolsa kanalymzda ilkinji wideo aşakdaky ssylkada!
Kanala agza boluň :)

Ilkinji wideom(Kompýuterde aýdym ýazmak): https://www.youtube.com/watch?v=ETZW0Z7i-Ao

Kanal ssylkasy: https://...

Dowamy »

136 8
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 4 days ago

Ynsan saglygy — gymmatly baýlyk

Ýurdumyzda her bir raýatyň saglygyny goramaga, berkitmäge bolan konstitusion hukugyny üpjün etmek maksady bilen saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylýar, ilata ýokary tehnologiýaly lukmançylyk hyzmatlarynyň elýeterliligini üpjün etmek boýunça netijeli işler durmuşa geçirilýär. Raýatlaryň saglygyny goramakda sagdyn durmuş...

Dowamy »

90 3
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 days ago

Hormatly Prezidentimiziň saglyk we sagdynlyk hakynda parasatly sözleri

Biz öz ýaş nesillerimize diňe bir durmuşy , bilimleri söýmegi öwretmek bilen çäklenmän, olary berk bedenli we ruhy taýdan sagdyn edip ýetişdirmegi hem göz öňünde tutýarys. Bu wezipe döwletimiziň iň möhüm we esasy wezipeleriniň biridir.
Saglyk ýolunyň adam saglygyna täsiri köp taraplydyr. Giň meýdan, arassa howa, fiziki agram we tebigy gözel...

Dowamy »

94 2
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 days ago

Ejem gerekmi size???

ejem o dünýäde doslar, ejem gerek bolsa ölmeli bolýañyz, i to meniñ ejemi görjegiñize garantiya yok, sebabi siz yalylar jennete dalde dowzaha gidyar. (Meni garalap ejeme yetyanlere jogap shul)

Dowamy »

348 19
Täzelikler, Gray_wolf tarapyndan 4 days ago

Yashalymlar we yylgynlar

Menden gaty görmäñ, ýöne siziñ ýazýan zatlaryñyza we teswirleriñize menden syn we jogap bolmaz. Sebäbi men parahatçtlygyñ tarapdary. Normalny zat sorasañyz jogaplanar, ýöne dawa we töhmetleriñize jogap bolmaz.

Dowamy »

172 9
Täzelikler, Gray_wolf tarapyndan 4 days ago

Dawa tapmagyň täze usuly?!

Nämow özüňi akylly görkezip, dawa ýene göterjek bolýaňyzmy?! Indi men siz ýaly haramzadalara jogap berjekdäl. Allaň öňünde jogap bersiňizler entäk. Bolýa siz, sen akylly menden. Çözýäniski sen. Men çözmeýäniski. men ökde däl, sen ýaly. diňe öňe. bass, eliňden gelenini et, meni garalamak üçin. meni peseltmek üçin bar güýjüňi işe sal güjüjek, men sen...

Dowamy »

250 24
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 4 days ago