"Ýuventus" topary bugün yzly-yzyna 9-njy gezek A seriýanyñ çempionlygyny gazanmagy mümkin.

"Ýuventus" topary bugün yzly-yzyna 9-njy gezek A seriýanyñ çempionlygyny gazanmagy mümkin.

Bugün Italiýa A seriýasynyñ 35-nji tapgyrynda "Udineze" "Ýuventus" topary bilen duşuşyk geçirýär.

Maurissio Sarri topary jedwelde birinji orunda "Atalanta"dan 6 açkolyk tapawut bilen öñde barýar. Bundan daşary "Ýuventus"da galdyr...

Dowamy »

125 3
Sport, MrOKaS tarapyndan 2 weeks ago

''GIZLIN DÜRDÄNELER'' KITABYNDAN

Hezreti Resul aydyar: on kişiniň dogasy hemişe kabul bolyandyr

1 alym
2 ylym talyby
3 hoş gylyk kişi
4 bimar (hassa)
5 yetim
6 kazy 7 hajy
8 nesihatçy
9 wepaly perzent
10 ata-ene

Iki dana hiç haçan sögüşmez hem uruşmaz Danalar yeňles bilen güýç synaşyp g...

Dowamy »

204 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Lakamlar Gysgaça

Essalowmaleykum talyplar.com agzalary Durmushda her hili gulkunc lakamlara dushmak mumkin, sholardan kabiri :;

Dazzarkel - sacy dushen mugallym
#
Yemshik - enegi öne cykyp duran, dishsiz mugallym
#
Şurik - postoyanny ackili gezyan eshekli dayhan
#
Plastmas- oglan mydama gunden gacyp k...

Dowamy »

317 8
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Iň kiçi “Android” telefon

“Unihertz” atly kompaniýa mundan üç ýyl ozal “Jelly” atly kiçijik smartfony satuwa çykarypdy. Kompanýa ululygy bank kartyna barabar bolan “Jelly 2” atly has kiçi smartfony çykarmagy maksat edinýär. Kompaniýa 2018-nji ýylda “Atom”, geçen ýyl “Titan”, şu ýylyň fewralynda “Atom XL” atly kiçi göwrümli telefonlary satuwa çykarypdy. Bu telefonlardan düný...

Dowamy »

114 1
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Biznes hakynda

salam yurtdashlar sagaman yorsunizmi!? mende bir pikir bar , dashary yurtly beststellerini (biznes hakynda yazylan kitaplar mysal uchin Napoleon Hill'in "Думай и богатей" diyen kitaby)turkmen diline perevod etsem shondan birazjykda bolsa peyda gorup bolarmyka!? kim name maslahat berya!?

Dowamy »

240 14
Sorag-jogap, zumerchi tarapyndan 2 weeks ago

Ýasini Şerif süresiniñ pazylatlary

ÝASINI ŞERIF SÜRESINIÑ PAZYLATLARY

Mälik bin Ýesar (r.a) dan rowaýat edilipdir: Pygamber (s.a.w.): ''Gurhanyñ kalby Ýasini şerifdir. Kim ony Alla razylygyny talap edip we ahyrýet sogaby üçin okasa, Allah onuñ günälerini magfyret eder. Ony ölüleriñiziñ ruhyna okañ'' diýdi.
(Nesei, Ymam-y Ahmet, Beýhaki)
* * *
Ebu...

Dowamy »

124 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Ilon Mask adamlary çipleşdirmegiň artykmaçlyklary hakynda gürrüň berdi

Ilon Mask adamlary çipleşdirmegiň artykmaçlyklary hakynda gürrüň berdi
Maý aýynda SpaceX we Tesla Motors kompaniýalaryny esaslandyryjy Ilon Mask bir ýylyň içinde implantyň döredilmegini göz öňünde tutýan taslamasy boýunça işini tamamlamakçydygyny aýdypdy. Bu implanty Neuralink kompaniýasynyň hünärmenleri adamyň beýnisine girizmekçi bolýarlar...

Dowamy »

144 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Germaniýada janly konsertde “koronawirus tejribesi” geçiriler

Germaniýada janly konsertde “koronawirus tejribesi” geçiriler
Nemes alymlary janly konsertleriň birinde “koronawirus tejribesini” geçirmäge taýýarlanýarlar, onuň maksady uly medeni we sport çärelerini nähili ýagdaýda howpsuz geçirip boljakdygyna düşünmekden ybarat. Bu barada “The Guardian” neşirine salgylanyp, kulturomania.ru ýetirýär.
...

Dowamy »

120 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Serdar Azmun Russiýanyň Premýer ligasynyň iň ökde hüjümçisi boldy

Serdar Azmun Russiýanyň Premýer ligasynyň iň ökde hüjümçisi boldy
Eýranly futbolçy, etniki türkmen Serdar Azmun Tinkoff — Russiýanyň Premýer ligasynyň (RPL) 2019/20 möwsüminiň iň ökde hüjümçisi bolmagy başardy. Sankt-Peterburgyň «Zenit» klubynyň hüjümçisi bu möwsümde öz hasabyna 17 pökgini ýazdyrmagy başardy, diýip TASS habar berýär.
...

Dowamy »

111 0
Sport, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Ejeñ saña aýtjaklary bar

EJEŇ SAŇA AÝTJAKLARY BAR

Güýz günleri ahyrlap ýördi. Meýdanlardan hasyl doly ýygnalyp gutarylypdy. Howa-da mazaly sowapdy. Gyş pasly hem indi uzakda däldi, eýýämhaçandan bäri öz hökümini ýöretmäge häzirlenýän ýaly, bosagadan jyklap durdy. 
Mydama nowbahar oglunyň ýokary okuw mekdebini tamamlap gelerine sabyrsyzlanýan Annatäç e...

Dowamy »

162 2
Edebiýat, ETIKA tarapyndan 2 weeks ago

Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna SG we DS ministrliginden SMS habarnamasy geldi

Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna SG we DS ministrliginden SMS habarnamasy geldi
Şu gün Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginden SMS habarnamasy geldi. Onda hemmeleriň agyz-burun örtügini dakmagy maslahat berilýär.

SMS habarnamasynda şeýle sözler bar:

«Howa şertleriniň adama bed...

Dowamy »

317 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Biderek dostlar.

Hassa günüm halym sorap gelmeýän,
Kyn günümde kömek edip bilmeýän.
Aglamda aglaman,gülsem gülmeýän,
Nämä gerek maňa biderek dostlar.

Ýasymda görünmän toýuma gelýän,
Müň bir hile bilen maňa al salýan.
Özgäniň ýanynda üstümden gülýän,
Nämä gerek maňa biderek dostlar.

Iki ýüzli sy...

Dowamy »

446 70
Edebiýat, aynura tarapyndan 2 weeks ago

Gysga gorkunç hekaýalar (I-2)

GYSGA GORKUNÇ HEKAÝALAR (I-2)

Krowadyñ aşagyndaky çaga

Kresloda ýatan oglumy, gujagyma alyp krowadyñ üstüne geçirdim. Maña bolsa: ''Kaka krowadyñ aşagyna seretsene? Bir zat bar ýaly? ㅡ diýdi. Krowadyñ aşagynda näme barka diýip egilişimem şol boldy welin, demim tutuldy gan depäme urdy! Krowadyñ aşagynda-da gorkudan ýañ...

Dowamy »

257 2
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Gysgajyk gorkunç hekaýalar (2)

GYSGAJYK GORKUNÇ HEKAÝALAR (2)

Sagat

Agzyndan porsy sülekeýi akyp duran, hüžžük saçly, gözleri peträp hanasyndan çykara gelen eýmenç mahluk döşüne atlaýyn münüp, iriňli, şar-gara dyrnaklaryny döşünden parran geçirmezinden öň onuň iň soňky saýgaryp ýetişen zady, başujundaky elektron sagadyň ekranyndaky “12:07” diýen ass...

Dowamy »

215 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Жесет

Бир огры гиже моргдан гызыл дишли жесет огурлап дишлерни согруп,жеседин озинем бир бага сояп гидяр...
Ики саны алкаш гечип барярка,бири:
- браток спичкан бамы?- дийп жесетден сорая... Сес ёк.Гапдалындакы:
- намов принимадам еденоклай бизи- дийп,чакгыжыгыны чыкарып,сокя 2-3 гезек... Жесет йыкыля,алкашын бири пулсыны эллап:
-...

Dowamy »

403 15
Edebiýat, soho tarapyndan 2 weeks ago

Gününiň 4/2 bölegini www.talyplar.com-da geçirýän agzalar bilen söhbetdeşlik

Salamaleýkimler! Ine, Şu gün saýtymyzy aktiw ulanýan agzalarymyz bilen söhbetdeşlik temasyny açmagy saýtymyzyň myhmanlary bilen makul bildik. Agzalar, her bir berlen soraga doly, dürs hemem serýozno jogap berersiñiz diýip umyt etýäs.
Myhmanlarymyzyň gyzyklanýan agzalary:
@Panturkist, @MrOkaS, @Jeksparro, @12, @Rakuten, @messibet, @y...

Dowamy »

385 18
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Gysgajyk gorkunç hekaýalar

GYSGAJYK, GORKUNÇ HEKAÝALAR

Suratdaky keşpler

Bir adam tokaýda azaşypdyr. Ol kän wagtlap ters aýlanandan soňra, ahyryn iňrik garalanda bir külbäniň üstünden barypdyr. Külbede hiç kim ýok bolansoň, ol geçip ýatmagy ýüregine düwüpdir. Ol diwarlardan asylgy haýsydyr bir adamlaryň suratlaryna seredip, uzak wagtlap uklap bi...

Dowamy »

314 15
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Ispaniýa La liga oýunlary hem tamamlandy.

Ispaniýa "La liga"synda iñ soñky 38-nji tapgyr hem tamamlandy. Bu tapgyrda çempionlygy wagtyndan öñ gazanan "Real Madrid" bilen "Leganes" toparlarynyñ ortasyndaky duşuşykda hasap deñe-deñ boldy.

Toparyñ 38-nji tapgyrdaky netijesi:

           Leganes   2-2   Real Madrid
Braýan Hil 45'              Serhio Ramos 9'...

Dowamy »

99 4
Sport, MrOKaS tarapyndan 2 weeks ago

Kriştiano Ronaldo sebäpli ýene bir rekort.

Kriştiano Ronaldodan sebäpli ýene bir rekort.

Italianyñ "Ýuventus" topary A seriýada öz adyna rekort ýazdyrmaga miýesser boldy. Ýagny Turinlikler A seriýa 34-nji tapgyrynda "Lassiýo" toparyny 2-1 hasabynda ýeñmegi başardy. Ronaldo öz adyna iki gol ýazdyran oýunda "Ýuventus" bu möwsümiñ yzly-yzyna 11 oýundan bäri iki we ondan köp gol...

Dowamy »

109 2
Sport, MrOKaS tarapyndan 2 weeks ago

Gysga gorkunç hekaýa...

GYSGA GORKUNÇ HEKAÝALAR


SUW ÝERINE GAN


Bir adam ýary gije daş çykypdyr. Hajathanadan çykanyndan soñra elini ýuwmak üçin hammama giripdir. Hammama girse umwalnikde suw ýerine gan akmaga başlapdyr. Bu ýagdaýa haýran galan öý eýesi yza enterekläp gidipdir.
Hammamdan atylyp çykyp öýe girmekçi bolupdy...

Dowamy »

219 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago