Google programmasyna “Instagram”-daky ýaly hekaýalar aýratynlygy goşular

Google-niň hünärmenleri, Google programmasyna “Hekaýalar” aýratynlygynyň goşuljakdygyny habar berdi. Aýda 800 milliondan gowrak ulanyjy goşulýan Google programmasy, “Hekaýalar” aýratynlygy bilen has gowy maglumat we tejribe bermegi meýilleşdirýär.

Bu aýratynlyk häzirki wagtda ABŞ-da, Hindistanda we Braziliýada elýeterlidir. Geljekki...

Dowamy »

237 5
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Dünýäde ilkinji “Covid” pasporty

“Covid” pasport arzasy üçin synaglar, şu hepde Londondaky “Heathrow” howa menzilinde karantin töwekgelçiligi bolmazdan halkara syýahatçylyga mümkinçilik berýän tehnologiýany barlamak üçin geçiriler.

“United Airlines” we “Сatay Pacific” ýolagçylary “CommonPass” atly ykjam telefon programmasyny synap başlaýarlar. Programmanyň sanly sag...

Dowamy »

231 3
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Häsiýetnama #2

Salam hemmanize goumysiz?
@Soho agzamyz hakynda
Ady Sohbet internede 2yyldan gowrak wagtdan bari girya yalnysmasam. Degismeleri okamany halayan degisjenrak oglan. Biraz taryhy hem gyzyklanyar. Eserler hem okap durya. Oz govnune yarayan zady etmani halayan ynsan. Hali doly tanamak men bilsimce seylerak.

@Zetpro-2003 agz...

Dowamy »

953 123
Täzelikler, Sabirowa_M tarapyndan 2 weeks ago

Android programma dörediji

Essalowmaleýkum hormatly talyplar.com agzalary we myhmanlary!
Bilişime görä araňyzda Android Studio-da Java programmalaşdyrma dili arkaly Android programma döredijiler bar ýalyla.
Bir proýekt bar, web application ugry boýunça programma döretmeli.
Dogruragy bir websaýtyň programmasyny ýasamaly. Programmistiň islegine görä, isle...

Dowamy »

367 0
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

SEO barada gysgaça

SEO näme?
SEO - Search Engine Optimization, türkmençe Gözleg Motorynyň Optimizasiýasy.
Hemmä mälim bolşy ýaly Google kompaniýasy 2012-nji ýyldan bäri, Gözleg motorynda gözlenilýän sözi görkezmän, şol gözlenilýän sözüň Page Rank- ýagny sahypanyň derejesine görä çykaryljagyny mälim etdi. Häzirki döwürde Page Rank-y ähli gözleg motorlary...

Dowamy »

227 0
Bilim, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

Häsiýetnama #1

Salam hemmäňize. Talyplar.com daky agzalarymyzyň häsiýetlerini bilmek üçin bir agzamyz mowzuk açypdyr. Bu ýerde hemmäni tanaýan dogryragy has gowy tanalýan. Ýetişenimi aýdayyn galany ertir ýazjak. Ýalňyş bolsa aýdarsyňyz belki menem gaçyran ýerlerim bardyr. Biraz gysgaçarak aýdýan okuw köp bolansoň bagyslarsyňyzda.
@Wagt agzamyz hakynda

Dowamy »

648 36
Täzelikler, Sabirowa_M tarapyndan 2 weeks ago

Iň köp girdeji gazanan aktrisalar

Iň köp girdeji gazanan aktrisalar
Dünýä belli “Forbes” žurnaly ýylyň iň köp girdeji gazanan aktrisalarynyň sanawyny mälim etdi. Sanawda 1-nji orny meşhur komediýaçylaryň biri Sofiýa Wergara eýeledi. Belli aktrisa soňky 12 aýyň dowamynda 43 million dollarlyk girdeji gazandy. 2-nji orunda oskarly ýyldyz aktrisa Anjelina Joli bolup, ol 35,5 mil...

Dowamy »

603 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Üçlükler

3 adamdan aşyňy gysganma: 1.myhmandan
2.ýetimden
3.çagadan

3 zat duydansyz geler:
1.bagt
2.ölüm
3.söýgi

3 sany howandaryň bar:
1.Tanryň
2.ene-ataň
3.ýanýoldaşyň

3 sany duşmanyň bar:
1.gaharyň
2.ertire goyan ishiň
3.nä...

Dowamy »

393 0
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostluk, Söýgi

Essalowmaleýkum hormatly agzalar!
https://yeketak.ru saýtyna Noýabr aýynyň 10-a çenli ýüklemeler bölümine aýdymlarňyzy, wideolarňyzy, suratlarňyzy, programmalarňyzy mugt goýdurup bilersiňiz!
Goýdurmakçy faýlňyzy şahsy hat arkaly @paliwan agaza ugratsaňyz, biz size faýlňyzy jaýlap bereris.

Dowamy »

245 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

Alymlar E witamininiň täsin roly barada gürrüň berdiler

Alymlar E witamininiň täsin roly barada gürrüň berdiler
Oregon ştatyndaky Uniwersitetiň (ABŞ) biologlary E witaminiň düwünçek ösüşiniň başlangyç döwründe beýniniň we nerw ulgamynyň emele gelmeginde möhüm rol oýnaýandygyny subut etdiler. Barlaglaryň netijeleri “Scientific Reports” ylmy žurnalynda neşir edildi diýip, RIA Nowosti habar berýär.<...

Dowamy »

231 1
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Manysyz sözler #1 (7.10.2020ý)

Saňa bir tapmaçam bar, her erkekde bardyr uzynlyklary tapawutlydyr. Öýlenmänkä özi, öýlenensoň aýaly bilen bile ulanýar. Micheal Jacksonuňky uzyn, Brad Pitt-iňki gysga. Madonnada düýbünden ýok. Papada bar ýöne ulanmaz, a Clinton bolsa hemişe şony ulanýar. Bil hany ol zadyň ady näme?
Meniň kelläme başga zatlar geldi welin jogap familiýa ekeni...

Dowamy »

367 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Täze Umyt Goşgular Ýygyndysy Kitap

Salam hormatly talyplar.com agzalary men bu gün siz Serdar Melejäýewiň Kitabyny siz hödürleýän ( Täze Umyt Goşgular Ýygyndysy ) sizlere maslahat berýän aşakdaky sylkadan ýükläp alyp bilersiňiz ! ! !

http://halypa.ru/download/loadfile.php?down=Android/Goshgylar.apk

Dowamy »

195 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

"Wysala ýetmedik söýgi ýa-da ajy aýralyk. Sen gitdiñ..."

"Wysala ýetmedik söýgi ýa-da ajy aýralyk. Sen gitdiñ..."

"Bu dañ öñkilerden şeýle üýtgeşik.
Meni senden, seni menden aýyrdy."

Sen gitdiñ - gözeller kän dünýäde sen şolaryñ biridiñ. Aşyklar kän dünýäde men olaryñ biridim. Aýra düşen ykballar kän dünyäde biz şolaryñ biridik. Hüýrler ýaly görküñ, gunça ýaly lebiñ,...

Dowamy »

236 3
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 2 weeks ago

Kiçijik haýyşt

Salam dostlar! Kiçijik haýyştym bar, ýagyny mobil internetden girýänler, https://yeketak.ru saýtyna girip görüň gowy işleýärmikä? jogap teswirde ýazaýyň...

Dowamy »

269 6
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

Ata göreldesi

Ata-eneleriň käbiri çagalaryny görelde bilen terbiýelemäge kembaha garaýarlar. Çaga terbiýesinde göreldäniň täsiriniň güýçlüdigini ünsden düşürýärler.

Perzent terbiýesinde atanyň göreldesi has ýokarydyr. Ol çaganyň pikirini, hyýalyny, erkinligini, düşünjesini, hyjuwyny, isleg-arzuwyny düzgün-tertipli ýola goýmaga ukyply güýç hasaplan...

Dowamy »

178 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Söýginiň üç alamaty

Söýgi hiç haçan şowsuzlyga uçratmaýar.

Zig ZaglarSöýginiň ýaşamagy we başgalaryň ony duýmagy üçin onuň alamatlaryndan habarly bolmaly.

Hakyky söýginiň üç sany alamaty bardyr. Olaryň birinjisi ideg etmekdir. Ideg bolmasa, söz bilen beýan edilen söýgi hakyky söýgi däldir. Ol özüň we başga...

Dowamy »

266 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

YekeTak.Ru - Ýakynda täzelik

Essalowmaleýkum hormatly talyplar.com azalary we myhmanlary! Biz sizi https://yeketak.ru saýtyna çagyrýarys!
Saýtda wagtyňyzy hoş we gyzykly geçirip bilersiňiz!

Ýakynda ýaryş hem geçirilýär, şol sebäpden saýtda aktiw bolmagyňyzy haýyşt etýäris!

YekeTak.Ru administrasiýasy!

Dowamy »

226 6
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

Adam beynisi

Beý­ni bi­ziň her bir he­re­ke­ti­mi­ze gö­zeg­çi­lik ed­ýär. Uly ada­myň beý­ni­si­niň iki bö­lek­den yba­rat bo­lan daş­ky gör­nü­şi ho­zuň maň­zy­na meň­zeş bol­ýar. Beý­ni mag­lu­mat­la­ry gaý­ta­dan iş­le­ýär we her bir amal ed­ýän he­re­ke­ti­mi­zi kes­git­le­ýär. Beý­ni bi­ziň pi­kir­len­mek, gep­le­mek, he­re­ket et­mek, eşit­mek, el­le­mek...

Dowamy »

197 0
Tehnologiýa, Yzganttm tarapyndan 2 weeks ago

Saýta agza bolup bilmeýän @Gara Ahmedow atly dostymdan

Yşgyňdan joşa gelip bilbil saýraýar bagda,
Hasratyňdan saralýar ymmatyň salsa ýada
Söýýän ýürek dözmeýär ajy aýralyk oda
Biçak göresim gelýär, sizi ýa Resulalla

Dünýä gadamlap barýar ahyrýet aýagyna,
Päk diniňe uýýanlar girer jennet jaýyna.
Gabyr ejir çekdirer, garybyna, baýyna
Ymmatyň niçi...

Dowamy »

175 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Bloglar.Ru - Peýdaly bloglar!

Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Ine size blog paýlaşmak üçin täze platforma!
Saýtda Blog ýazyp aktiw bolarsyňyz diýip umyt etýäris.

Saýt barada pikirlerňizi, teswirlerde ýazyp bilersiňiz!

Hormat bilen, ASoft!

Dowamy »

202 3
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago