Dört öküz

Dört öküz

Bir bar eken, bir ýok eken, gadym zamanlarda dört öküz bar eken. Olar bir özleri bolup gök otlukly meýdanda semräp, mes bolup ýörer ekenler. Hemişe ysyrganşyp ýören açgöz ýyrtyjylar hem olaryñ yzyndan aýrylmaz ekeni. Günleriñ birinde öküzler özara maslahata ýygnanypdyrlar:
ㅡ Dostlar, maña gulak asyñ - diýip, hemmede...

Dowamy »

131 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Bilinmeýän Watikan (Aýtunç Altyndal)

Watikan däl-de Lateran

Häzirki wagtda bize belli bolan Watikan şäheriniñ ýerleşen ýeri ýer ýüzündäki ''Tañry şäheri'' statusyny göterýär.
Şonuñ üçinem Watikan ''Keramatly şäher'' hasap edilýär.
Tañry şäheri Watikan şol bir wagtyñ özünde bir ''Döwleti'' esaslandyran şäherden ybarat. Watikan ýer ýüzündäki (hristiýanlygy...

Dowamy »

154 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Gabyrlara zyýarat etmek hakynda

Gabyrlara zyýarat etmek hakynda

Ähli sünnete görä, jesediñ ýitip gitmegi bilen ruh ýok bolmaýar. Ruhlar bedenden aýrylandan soñ, nygmat ýa-da azap içinde galýar. Kä halatlarda beden bilen gatnaşygyny hem saklaýar. Şeýle hem merhumyñ dünýäde diri ýaşaýan maşgalasy we dost-ýarlarynyñ ýagdaýy oña mälimdir. Şeýle hem, hadyslaryñ beýanlar...

Dowamy »

203 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Türkmenleriñ gadymy döwürde çokunan tañrysy Gaýry han

Gadymy dünýäniñ her bir halkynyñ öz medeniýeti, öz edim-gylymy, däp-dessury bar. Her bir halkyñ öz çokunan hudaýlary, bolupdyr. Halkyñ şol çokunan hudaýlarynyñ arasyndaky meñzeşlikleri dünýä rowaýatlarynyñ, mifleriniñ biri-birine gabat gelýän ýerleri bar.
Şol halklaryñ içinde-de biz türkmenleriñ öz çokunýan Tañrymyz, dünýä derejesinde baý m...

Dowamy »

114 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Perzendiň ata-enäniň öňündäki borçlary

Ata-babalarymyz durmuş tejribelerine esaslanyp, ata‑enäni sylamak, hormatlamak boýunça ogul-gyzyň öňündäki birnäçe borçlaryny işläp düzüpdirler. Ol borçlar, ata-ene bilen ogul-gyzyň aragatnaşygyndan edilýän adamkärçilikli talaplar asyrlaryň synagyndan geçip, ata‑babalarymyz tarapyndan kabul edilip alnypdyr we olar nesilden- nesle geçip, adamlaryň a...

Dowamy »

107 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Söýginiň görnüşleri

Söýgi barada ýapon ýazyjysy Masumi Toýotome şeýle soragy orta atýar: «Her kim söýülmek isleýär, bu dogry, emma söýgi näme we ol haçan, nireden tapylan zat, bilýärismi?». Bu sowala onuň öz düşündirişi hem bar. Masuminiň pikirine görä, dünýäde söýginiň 3 sany görnüşi bar. Olar «şert bilen», «sebäp bilen» we «her ýagdaýa garamazdan» söýmekdir.
...

Dowamy »

143 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Ataly ogluň aş içişleri

Ataly ogul unaş içmäge oturypdyrlar welin, ilki ogly aşy içip görüp:
— Eje, seniň şu gylygyň gursun, hemişe nahary buz ýaly edip, soňra öňümde goýýarsyň – diýipdir.
Atasy oglunyň gepinden çen tutup, aş sowukdyr güman edip, çemçäni dolduryp içipdir. Aş gyzgyn bolansoň, onuň agzy, bogazy ýanypdyr, gözi ýaşarypdyr. Ogly:
— Ata, nä...

Dowamy »

116 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

ýene bir desse degişme

Çaga diýeniň düwmeli bolsa gowy, gudurap azar berse düwmesine basyp öçürer ýaly…

***

Men haýal ýazýan, sebäbi seniň çalt okap bilmeýändigiňi bilýän.

***

— Naharyň gyzgyndygyny!

— Aý, howwa, gyzgyndyr. Sebäbi otda bişdi-dä…

***

Kelläme papak geýs...

Dowamy »

129 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Bir desse degişme

— Bäh, fizika mugallymymyz bir gürrüňinde, «Jisim gyzanda ulalýar, sowanda-da kiçelýär» diýipdi welin, ugrunda bar ýaly-la-haw şoň?!

— Hä, näme üçin beý diýýäň?

— Aý, häli günortanlar howa yssyka kepkam kellämi çalaja gysyp durdy, indi salkynladam welin halparyp du-ur…

***

Eger-de düýşüňiz...

Dowamy »

137 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Molla Nasreddinden degişmeler…

Nasreddin ýaş wagtlarynda bir kerwensaraýda Afrikadan gelen täjirleriň düşläp, öz ýurtlarynyň täsinlikleri barada gürrüň bärýendiklerini eşidipdir.
Nasreddin şol bada kerwensaraýa tarap eňýär-de, bilesigeliji mähelläniň arasyna goşulyp, uzak ýerden gelenleriň gürrüňini diňläp başlanmyş.
Täjirleriň biri:
— Hebeşistan diýen bir ý...

Dowamy »

123 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Kitap – adamzadyň iň uly açyşy

«Adam nädip kitap bilen höwrügip bilýärkä?! Göräýmäge, galyň, dörtburç, içem hatdan do-oly birgiden kagyzlar toplumydyr welin, onuň «oýny» kändir. Adamyny özüne şeýlebir dartar welin, sen goýaý! Bu nähili beýle bolup bilýärkä?» diýen ýaly soraglar kitap okamaýan adamlaryň köpüsinde döreýän bolsa gerek. Bu soraglar meniň özümde-de döräpdi dogrusy.

Dowamy »

76 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Mugallymyň wezipesi

Bir gezek şägirtleri dana Hing Şiden onuň mugallym hökmünde esasy wezipesini sorapdyrlar. Dana ýylgyryp:

— Siz ony bilersiňiz — diýipdir.

Ertesi halypanyň şägirtleri «Baky dag» diýlip atlandyrylan dagyň jülgesinde birnäçe wagtlap ýaşamak üçin ol ýere şaýlanypdyrlar. Daň säher bilen olaryň ählisi gerekli goşlaryny jemlä...

Dowamy »

93 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Söýgi hem ýigrenç

hytaý ýazyjysy

Adamy söýmek üçin uzak wagt gerek, emma ony ýigrenmek üçin, belki, wagt hem gerek däldir. Şol sebäpli söýginiň ýigrenje ýazan ýagdaýyna tersleşik diýilýär, ol bolsa sähelçe, göz açyp-ýumasy salymda bolup geçýär.

Adamy gowy görmek ýeňil-ýelpaý iş däl, emma şol söýginiň synmagyna birje pursat ýeterlik, ada...

Dowamy »

87 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Ependiden degişmeler

Onda dünýä düňderiler ahyryn!

Günlerde bir gün Ependiden:

– Näme üçin adamlaryň köpüsi ber-başagaý bolşup, çar taraplara gidip barýarlar? – diýip sorapdyrlar.

Onda Ependi:

– Eger hemme kişi bir tarapa gitse, ýeriň şol tarapy agralyp, dünýäniň düňderiläýmegi ahmal ahyryn! – diýip düşündiri...

Dowamy »

96 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Ganyň damarlar boýunça hereketi

Ganyň basyşy. Ganyň damarlaryň diwarlaryna basyşy ýüregiň garynjyklarynyň ýygrylma güýji bilen emele gelýär. Ol basyş damarlaryň hemme ýerinde birmeňzeş däldir. Damarlar ýürege näçe ýakyn bolsa, ganyň basyşy hem olarda şonça ýokarydyr. Şonuň üçin hem ganyň has ýokary basyşy aortada ýüze çykýar. Gan şepbeşik suwuklykdyr. Ol damarlar boýunça hereket...

Dowamy »

98 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Gan akmakda ilkinji kömek

Uly adamyň bedeninde dyngysyz hereket edýän ganyň umumy mukdary 5 litre barabar. Şol mukdaryň 1/3-iniň ýitirilmegi bedene ölüm howpuny salýar. Ganyň ýitirilmegi dürli keselleriň netijesinde (ýara, çiş emele gelende) ýa-da damarlara şikes ýetende ýüze çykyp biler. Käbir keselleriň täsiri bilen bolsa ganyň lagtalanmak häsiýeti bozulýar. Şeýle ýagdaýl...

Dowamy »

85 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Mämmediň pişigi

Bir gün Mämmediň öýüne pişik girip ýaşamaga başlapdyr. Gelni, çagalary pişigi kowupdyrlar. Ýene gelipdir. Soň bu pişigi uzagraga zyňypdyrlar, ýene yzyna gelipdir.

Mämmediň nerwisi potologa diräpdir. Ol:

– Keýwany iýer ýaly zat sal, bu haýwany çöle zyňjak – diýip gidipdir. Dört-bäş sagatdan soň Mämmet çagalaryna jaň edi...

Dowamy »

134 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Degişmeler

Dişiňizi sagdyn saklamak üçin 3 kanuny berk belläp goýuň:

1. Günde iki gezek dişiňizi ýuwmaly.

2. Ýylda iki gezek stamatologiýa gitmeli.

3. Ýene-de belläp geçmeli zat, başgalaryň işine burnuňyzy sokmaly däl.

***

Gorkýan zadyňyz başyňyza geler diýýärler. Men Çehow köçedäki e...

Dowamy »

160 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Adagan han (Gadymy türkmen tañrysy)

Adagan han

Adagan han (Adagyn han) Türk-türkmen we Altaý mifologiýasynda Daglaryñ tañrysy bolupdyr. Atagan han we Adahan han hem diýilýär eken. Daglary we onuñ üstünde ýaşaýanlary gorap saklaýar.
Aýratynam daglardaky at we sygyr sürülerini gorap saklaýar. Bu ýerlerdäki jandarlara zyýan berenlere gahar eder ekenler.
Gad...

Dowamy »

127 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Naryň peýdasy

Naryň düzüminde aminokislotalaryň 15 görnüşi bar. Şeýle-de ol C,A,B,PP witaminlerine we kaliýe baýlygy bilen tapawutlanýar.

***

Naryň, adamyň ganynynyň düzümindäki gemoglobiniň mukdaryny artdyrmakda peýdasy köpdür. Haçan-da ganazlyk keseli howp salsa, nar iýmek maslahat berilýär.

***

Naryň...

Dowamy »

130 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago