Mukaddes Remezan diýerler aýyň ýagşysyn

Ynha Magtymguly Pyragynyň şeýle wasp eden mukaddes aýy hem ýetip geldi. Bu mübärek aýyň yslam dünýäsinde aýratyn orny bar bolup bu aýda dünýä musulmanlary yslam diniimiziň парзларыныǹ бири bolan oraza tutmak parzyny ýerine ýetirýärler. Remezan aýynyň beýleki aýlardan artykmaçlygy köp bolup olardan käbirini ýatlap geçeliň.
Abu Hureýre (razya...

Dowamy »

70 1
Täzelikler, Ashykaydynpir tarapyndan 3 weeks ago

Bütündünýä welosped güni Hazaryň kenarynda şowhunly bellenildi

Biziň hususy habarçymyz Türkmenbaşy şäheriniň 1-nji sport mekdebiniň sportuň dzýudo görnüşi boýunça tälimçisi Hydyrow Atajan bilen söhbetdeş boldy.
Bu günki günde, ýurdumyzyň alyp barýan parahat söýüjilikli içeri we daşary syýasatyny dünýä jemgyýetçiligi goldaýar. Ýagny häzirki wagtda Türkmenistan dünýäniň 150-den gowrak döwletleri bilen dip...

Dowamy »

50 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 3 weeks ago

Gül diýarda bagtyýar siz çagalar

Biziň hususy habarçymyz TDP-nyň Türkmenbaşy şäher komitetiniň başlygy Bibiaýşa Saparowa bilen söhbetdeş boldy.
Gül-güläleksiz ýazy aýdym-sazsyz toýy göz öňüne getirip bolmaýşy ýaly ýaşaýşy, bagty çagasyz göz öňüne getirmek, durmuşyň lezzetini çagasyz duýmak asla mümkin däl. Her ýylyň 1-nji iýuny çagalary goramagyň Halkara güni hökmünde belle...

Dowamy »

43 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 3 weeks ago

9 dowamy uzak gürrüňler

9. Bu sözlerden soň meniň arkamy aljak ölileriň bolmajagy hemmä mälimdir. Gorkydan meniň agzym gurap janym ýadyma düşdi. Akjagüliň ýagdaýy hem meniňkiden gowy däldi. Ol güýülgi ýatan ýerinde menden hemaýat gözläp yzylaýardy. Indi bu ýerde tomaşa görjekler hem ýygnandy, olar üçin parhy ýokdy kim dogry kim n...

Dowamy »

62 0
Bilim, beyik yazyjy tarapyndan 3 weeks ago

Söýen söýülmeldälmikä?

Soýen soýülmeldälmikä...

Mejnun boldym sen yshkynda ,
Söýen söýülmeldälmikä?
Seniñ adyñ her goşgymda,
Söýgiñ duýulmaldälmikä?

Ýürek küýsäp etýär telwas,
Gül bereyin söý meni has.
Söýülseñde sen çekip näz,
Mähriñ berilmeldälmikä?

Duýşde goryan diñe seni,
Gy...

Dowamy »

96 0
Edebiýat, Daniel98 tarapyndan 3 weeks ago

Bildiriş: Direliş edebiýat edebi-çeper saýty öz işini doly täzeledi.

Direliş edebiýat edebi-çeper saýty öz işini doly täzeledi.

Sanlyja aý mundan ozal açylanam bolsa, ýurdumyzyñ çar künjünde edebiýat muşdaklarynyñ wirtual ýankitabyna öwrülen saýty, mundanam beýläk öz işini kämilleşdirmek maksady bilen öz salgysyny üýtgedýär. Öñki sahypamyzda, gynansak-da, ýurdumyzyñ welaýatlaryndan girip okaýan okyjy...

Dowamy »

192 5
Täzelikler, wagt tarapyndan 3 weeks ago

ASYL BAKSAM BAGTLY ÝALY

ASYL BAKSAM BAGTLY ÝALYMaňa söýgüden doýan diýme,
Etme pikiri hyýaly.
Ene mährinden doýmadym men
Ýar mährinden doýar ýaly.

Durmuş maňa zalym bolma,
Bolma söýgä gazaply.
Ajylardan doýulýar tiz,
Goýma ýolum azaply.

Hiç men saňa gargynmandym,

Dowamy »

90 2
Edebiýat, AHALLY tarapyndan 3 weeks ago

Nury Halmämmedowa bagyşlanjak festiwalyň senesi belli edildi

Şu ýylyň 18 — 21-nji iýuny aralygynda Aşgabat şäherinde «Nury Halmämmedowyň sazy — döwürleriň öçmejek mukamy» atly festiwal geçiriler. Bu festiwal görnükli türkmen kompozitorynyň 80 ýyllyk ýubileýine bagyşlanar.
Umuman, Nury Halmämmedowyň ýubileýi mynasybetli dabaralar halkara derejesinde geçirilýär. Ýakynda kompozitoryň bilim ojagy bolan Ru...

Dowamy »

86 1
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 3 weeks ago

8 uzak gxrrx[ler

8 -Gel ýarym bag içre seýran edip, bir zaman sözleşeli; Ýanan ýüregimiziň derdin aýdyp bir zaman dertleşeli; Ne zaman boldy aşyklara aňsat boldy; Söýgüli ýaryn taşlamak hemmelere däp boldy; Gyzylgül meniň bu goşgymy eşidip, yazan gazalyňa ýaman däl, ýöne birinji aldawçy bolsa seniň özüň, sen sözde dogry...

Dowamy »

67 0
Bilim, beyik yazyjy tarapyndan 3 weeks ago

Çagalar-baldan süýji balalar

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň bagtyýar nesilleri. Bular biziň ýaşaýşa dowamat berýän perzentlerimizdir. Ýaş nesiller gözlerimiziň guwanjy, başymyzyň täji-ata Watanymyzyň geljegidir. Türkmen halkynyň çaga bolan söýgüsi örän çuňdandyr, mähir-muhabbete ýugrulan, duýgy bilen eýlenendir. Ata-babalarymyz özleriniň geljeginiň häzirki ýaşlara, ind...

Dowamy »

56 0
Täzelikler, kitaphanachy tarapyndan 3 weeks ago

Eziz Nesin "Dostluk kömegi" (satiriki hekaýa)

Eziz Nesin "Dostluk kömegi"

Dünýä satirasynyñ klassygyna öwrülen meşhur türk ýazyjysy Eziz Nesiniñ ezber galamyndan "Dostluk kömegi" atly hekaýasyny ilkinji gezek türkmen dilinde okap bilersiñiz.
Hekaýa sünnet däbiniñ üsti bilen uzak Afrikada dörän täze döwletiñ we oña goñşy bolup duran bir musulman döwletiñ ýolbaşçylarynyñ a...

Dowamy »

136 3
Edebiýat, wagt tarapyndan 3 weeks ago

Türkmen halysy – gözelligiň nusgasydyr

Türkmen halky özüniň milli gymmatlyklaryny başynyň täji saýýar. Şolaryň hatarynda ene-mamalarymyzyň yhlas paýhasyndan, mähir-muhabbetinden dörän haly önümçiligi asyrlar dowamynda nesilden-nesle geçip her eýýamda öz döwründen gürrüň berýän nagyşlar bilen baýlaşyp, deňi-taýy bolmadyk ajaýyp sungata öwrülip barýar. Ol özüniň ajaýyplygy hem-de inçe sen...

Dowamy »

47 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 3 weeks ago

Galla oragyna batly gadamlar

“Supradaky nan-aýdym hem mukam” diýip, mukaddes çörege egsilmez söýgi bilen garaýan halkymyzyň duz-tagama bolan hormatyny galla bolçulygyny döredýän zähmetkeş babadaýhanlara goýýan hormatyndan, mukaddes çörege bolan çäksiz sarpasyndan gaýdýan gözbaşdyr.
Altyn güýzde “Bir dänäm müňlesin” diýip ak sakgal gojalarymyzyň “Bissimillasy” bi...

Dowamy »

50 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 3 weeks ago

Galphorlygy-da eder ýaly bolmady...

Eziz NESIN.

▶ GALPHORLUGY-DA EDER ÝALY BOLMADY

Ol häzire çenli ýaşap geçen galphorlaryñ iñ ussadydy. Bu onuñ öz-özüne beren bahasy däldi. Ol adamy haýran edýän derejede hoşgylawdy. Henize çenli bir ýerde özüni öwenini gören ýokdy. Ýogsam bolmasa ogurlyk, jübikeserlik, kezzapçylyk, galphorlyk we şuña meñzeş etmişleri e...

Dowamy »

114 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 3 weeks ago

Dowamy 7

7 Dogry bazarda jypdyrmak kanuny menden öň hem bardy ýone men ony kanun derejesine çykardym. Bu kanun oz gezeginde öňden bar bolan Ýalan zözlemeli däl diýilen kanuna ters gelýär. Men bu kanunlar barada oýlanýarkam Akjagül meni gözläp ýurtdan çykdy. Onuň meni gözläp tapyp bilmedigine men çukalakda yatan...

Dowamy »

81 0
Bilim, beyik yazyjy tarapyndan 3 weeks ago

Bagt

Bagt siz uchin name? Hemme kishi bagt gozleyar.

Dowamy »

146 6
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 3 weeks ago

TÜRKMEN ÝAŞLARY - HALKARA OLIMPIADANYŇ ÝEŇIJILERI

2018-nji ýylyň maý aýynyň 21-27-si aralygynda Hindistan Respublikasynyň Deli şäherinde biologiýa, himiýa, fizika, matematika dersleri boýunça 7-nji Halkara Amity olimpiadasy geçirildi. Bu bäsleşige jemi 13 döwletden: Hindistan Respublikasy, Owganystan Yslam Respublikasy, Gazagystan Respublikasy, Täjigistan Respublikasy, Gyrgyzystan Respublikasy...

Dowamy »

115 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 3 weeks ago

Wsem priwet!!!!!

Wsem priwet kak delishki barmay sizem yitdinizlay baryn???? Kim kim name name aydyp otyryn bakaly.

Dowamy »

116 2
Täzelikler, Smurfetta tarapyndan 3 weeks ago

Bendänin bar gaygysy - durmushy bir döwüm chörek bolsa

Adam bendä achlyk gelende, yada durmushy kynlashsa adamchylygam, bashgalara bolan sylagam yitip jennel durmusha bash goshyar.

Dowamy »

128 3
Tehnologiýa, turkmen-talyp tarapyndan 3 weeks ago

Kynchylyklar adamy bekeder.

Bu dünyä kynchylyklardan ybarat. Kynchylyklara döz gelip bilmeyän adamzada-da peyda getirip bilmeyär. Adamzada peyda getiren adamlar ach hem bolan, uky tertibinem bozanlar w sh m. Nebsinin islän zadyny edip yören hich zada-da döz gelip bilmez.

Dowamy »

130 6
Tehnologiýa, turkmen-talyp tarapyndan 3 weeks ago