HALAS EDENIÑ ÜÇIN SAG BOL

Bir dayzanyn 3 sany giyewisi bar ekeni. Gayynenesi giyewilerini synagdan gecirip gormekci bolupdyr we uly giyewisi bilen deniz kenaryna gezelenje gidipdir. Gayynene suwa özi böküp, gark bolup baryana meñzäpdir, uly giyewisi hem suwa böküp gayynenesini halas edipdir. Ertesi ir bilen uly giyewisinin gapysynda tazeje Mark2, aynasyna:"MENI HALAS EDENIN...

Dowamy »

195 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Salam hemmä...

Salam agzalar. Bu saýta girmedigime ep-esli wagt bolupdyr. Internetde entäp ýörkäm gabat gelaydim. Parolymam yadymda galypdyr. Tüweleme, saýtda özgerişler bar. Onda-da öz sadalygyny ýitirmändir. Öňler her gün diýen ýaly girerdim bu ýere. Agzalar bilen degiserdik. Belki hazirem badyr araňyzda köne agzalardan??? Meni tananlar seslenayin:)

Dowamy »

134 2
Sorag-jogap, Gowjam tarapyndan 2 weeks ago

Tehnologiýa hakynda biläýmeli zatlar

1. Uzakly gün klawiaturada ýazýan adamyň barmaklary günde ortaça 20 km ýol geçýär.
2. “e-Bay” internet bazarynda her sekuntda ortaça 680$ satyş amala aşyrylýar.
3. Kompýuter ulanýan adam minutda ortaça 7 sapar gözüni gyrpýar. Adatdakymyz mundan esli kän bolup, gözümizi minutda 20 gezek gyrpýarys.
4. ABŞ-da ýylda 220 million ton...

Dowamy »

186 2
Tehnologiýa, bank tarapyndan 2 weeks ago

«TürkmenÄlem 52°E» aragatnaşyk emeli hemramyz

2015-nji ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň ilkinji «TürkmenÄlem 52°E» aragatnaşyk emeli hemrasy ABŞ-yň Florida ştatynyň Kanawarel burnunyň kosmodromyndan Aşgabat wagty bilen irden 7 sagat 10 minutda özüniň ýerleşmeli Älem giňişliginiň gündogar uzaklygynyň 52-nji nokadynda Ýer üstünden 36 müň km beýiklige üstünlikli ýerleşdirildi. Biziň ýurdumyzyň...

Dowamy »

160 1
Tehnologiýa, bank tarapyndan 2 weeks ago

Alty altyn pökgüli Lionel

2-nji dekabrda Parižde 2019-njy
ýylyň netijeleri boýunça «Altyn
pökgi» gowşurylyş dabarasy
geçirildi. Bu abraýly baýraga
«Barselona»-nyň we Argentinanyň
milli ýygyndysynyň kapitany Lionel
Messi mynasyp boldy. Ses berlişiklerde
ol «Liwerpul»-yň goragçysy Wirjil
wan Deýkden we hüjümçisi...

Dowamy »

104 1
Sport, Rakuten tarapyndan 2 weeks ago

Puluñ peýdasy

Adam üçin iň gowy türgenleşikleriň biri – pul sanamakdyr. Sebäbi ol:

– Bogunlardaky agryny aýyrýar;

– Gan basyşyny kadalaşdyrýar;

– Diş we kelle agyrylary aýyrýar;

– Gözüň görüşini gowulandyrýar;

– Işdäňi açýar;

– Egin-eşikleriň hilini gowylandyrýar;

Dowamy »

215 3
Edebiýat, bank tarapyndan 2 weeks ago

Türkmen halkyna (Muhammetguly Atabaýew)

Türkmen halkyna (Muhammetguly Atabaýew)Şu gün bizleriñ her tüýsli uly baýramymyz we ýagşy genlerimiz bolsa, şo günden beter bir ýagşy gündür. Bizleriñ borjumyzdyr ke, ýagşy ýürek bilen doga etmek bilen biziñ, okuwsyz, aam türkmenleriñ, gözüni açmak pikiri bilen biziñ dilimizde gazet çykargan adamlarga. Olarga biz, türkmenler, üýşüp ýagşy Tañry ýalk...

Dowamy »

59 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Eserler.weebly.com

Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary .Eger siz täsirli goşgylary gyzykly hekaýalary we gündelik bolan wakalary okamak isleýän bolsaňyz onda eserler.weebly.com web saýtyna çagyrýaryn .Ol ýerde siz ýaş şahyrymyz Gerçeknazar Amannazarowyň döredijilik dünýäsine syýahat edersiňiz .Onda näme mähribanlar okamak sizden gyzykly maglumatlary ýetirmek b...

Dowamy »

163 4
Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 2 weeks ago

Iñ soñky SMS

Gije telefonda gurlesip oturan gyz bilen oglan gurrunlerini tamamlamak isleyarler. Gyz sonda, gije 12-ä cenli yatma, men sana sms oklajak. Oglanam: bolya ezizim, hokman. Men seni söyyan! Sozuni soñlap soñlamanka goyulan telefon oglany geñ galdyrsada o diýeni sübhe döretmedi. Yuregini eline alyp garaşyp otyr, inede 12(gije) sms: yene bir gezek salam...

Dowamy »

334 3
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Haker kim? Ulanýan usullary we gurallary haýsylar?

Internet dünýäniň iň tizlikli ulalýan maglumatlar okeanydyr. Işlerimizi etmek, maglumatlar öwrenmek we wagt geçirmek üçin internete islegimiz çäksizdir. Her gün millionlap adam bu bu okeana çümüp çykýar.

Bu dünýä toruny döreden millionlap kompýuter eýelerinden diňe bir bölegi internetiň howplaryndan habarly bolup, örän az kişi abanýa...

Dowamy »

251 4
Tehnologiýa, bank tarapyndan 2 weeks ago

Barselona futbol kluby barada

Barselona (Katalonça Futbol Club Barcelona, Ispança Futbol club Barcelona) ol gysgaça “Barsa” ady bilen tanalýar. Kataloniýanyň paýtagty bilen adybir kluby ispaniýanyň hem-de TOP-5 çempionadynyň iň köp titully klublarynyň biridir. Klub 1899-njy ýylda Žoan Gamper tarapyndan şweýsar, britan, ispan we katalon futbolçylaryndan düzülip döredilýär. Klu...

Dowamy »

119 4
Sport, Rakuten tarapyndan 2 weeks ago

Halk aydym sozleri gecirilen apk nirden tapsa bolyar

Turkmen halk aydymlarynyň sözleri geçirilen programma nirden tapsa bolýar dostlar kömek edäýiň ! ! !

Dowamy »

99 0
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

VISA KART

Visa kart almak ucin nameler gerek bilyäniňiz barmy Visa kartyň pul saldyran da pul az tutyanam bar diyarler cynmy sol MASTER KARTA kän pul saldyp bolmaýar diýärler bilýäniňiz barmy bilýän bolsaňyz gysgaça düşündiräýiň !

Dowamy »

103 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Samyun wan diyen derman nirden tapsa bolyar

Samyun wan diyen derman nirden tapsa bolyar bilyaniniz barmy nace manat dan tapsa bolyar komek edayin elektron poctam aalayew9@gmail.com Telegram @Arslan_alayew

Dowamy »

103 2
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Türkmenler we Günorta-Günbatar Aziýanyñ (Owganystanyñ) halklary (Ö. Gündogdyýew)

Türkmenler we Günorta-Günbatar Aziýanyñ (Owganystanyñ) halklaryArheologlar has gadymy döwürde Günorta we Günorta-Gündogar Türkmenistanyñ we Demirgazyk Owganystanyñ çäklerinde biri-birine garyndaş taýpalaryñ ýaşandygyny birwagt subut etdiler(1).
Esasan hem iki ýurduñ arasynda berk gatnaşyk bürünç döwründe (b.e....

Dowamy »

37 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Hudaýyñ nahara çagyrylyşy

Ysraýyl ogullary bir gün Musa ýüzlenip şeý diýipdirler: “Eý Musa, biz öz Taňrymyzy nahara çagyrmak isleýäris. Taňry bilen gürleş, ol biziň çakylygymyzy kabul etsin!” Musanyň bu gürrüňe gahary gelipdir: “Siziň edýän gürrňiňiz näteňet, siz näme Hudaýyň azyk-suwluk zerurlygynyň ýokdugyny bileňzokmy?” Ýöne bir gün Sinaý dagyna çykanda, Hudaý Musa şeý d...

Dowamy »

170 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Orta asyr türkmenleriniñ arasynda añtawçylyk ulgamy we onuñ ýola goýluşy (Ö. Gündogdyýew)

ORTA ASYR TÜRKMENLERINIÑ ARASYNDA AÑTAWÇYLYK ULGAMY WE ONUÑ ÝOLA GOÝLUŞY

Ýüz gezek söweşip, ýüzüsinde-de ýeñiş gazanmak iñ ýokarky dereje däl-dir, has gowusy keseki goşunyny söweşmän boýun egdirmekdir(1).Türkmenler müñlerçe ýyllaryñ dowamynda özleriniñ söweş tälimlerini kämilleşdirip gelipdirler. Bu i...

Dowamy »

61 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

EJE WE OGUL

Öŷüň telefonyna irden sagat 3:30 jaň geldi… ukynyň arasynda gidip telefony aldy. Telefondaky ses ejesiniň sesidi. Gorkdy, bir zat boldymyka diŷip gaŷgylandy. Ejesi ‘ nähilisiň oglum gowymyn’ diŷip sorady. Ogly aljyran ŷaly ‘gowy eje näme gowylykmy, bir zat boldumy? Siz gowmysyňyz?’ … Ejesi ‘ biz gowy hiç zat yok, ŷöne sesiňi eşitmek isledim’ diŷdi....

Dowamy »

199 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Stress barada

Stress — Stress-munyň özi garaşylmadyk we dartgynly şertlerde döreýän emosional ýagdaýdyr. Özüňi alyp arşyn stress ýagdaýy garaşylmadyk, duýdansyz üýtgeýän şertlerde töwekgel hereketler, çalt we özbaşdak, karara gelmek zerurlygyny, döredýän howply ýagdaýlarda reaksiýanyň çaltlylygy ýaly häsiýetlerde ýüze çykýar.

Stress ýagdaýynda mak...

Dowamy »

131 1
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 2 weeks ago

7 ýaşly çagalaryň ösüş aýratynlyklary

«Oňa düşünmäge çalşyň!”

Entegem mekdebe çenli çagalyk döwrüniň aýratynlyklaryny dowam etdirýär.
Duýgulary çalt-çaltdan üýtgäp durýar.
Bilesigeliji we höwesjeňdir.
Geçirimlidir.
Pespäldir.
Mekdep durmuşyna başdan geçirme gözi bilen garaýar.
Takyk maglumatlary dowamly ýagdaýda akyl eleginden ge...

Dowamy »

74 0
Bilim, Rakuten tarapyndan 2 weeks ago