Salam hormatly agzalar. Mümkin bolsa meniň size ýene-de bir soragym bar. Men öň bir ýerde okapdym weli şonda Yslam dini iki akyma - sünni we şaýy ugruna bölünýär. Sany boýunça sünnüler agdyklyk edýär. Şaýylar bolsa, esasan Eýranda, we Yrakda ýaşaýarlar. Eger-de araňyzda bilýäniňiz bar bolsa şaýylar bilen sünnileriň tapawudyny ýazaýyňda. Bu sorag bilmeýänler musulman ildeşlerimiz üçin gyzykly bolsa gerek.

Köneler, Younglord tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir