Gyzyl çakyryň peýdalydygy barada köp aýdylýar. Aşa köp ulanylanda onuň bedene zyýan ýetirýändigi hem mälimdir. Üzümi welin, hiç hili ätiýaçsyz iýibermeli. Bu iýmişin saglygy goramakda iňňän uly ähmiýeti bar. IÇKI TÄSIRI: Üzüm ýürek-damar kesellerinden ejir çekýän adamlar üçin birinji orunda durýan önümdir. Köp mukdarda kaliý duzlaryny saklaýan bu iýmiş ýürek myşsasynyň tonusyny ýokarlandyrýar, ganda holesterinin derejesini peseldýär. Antioksidantlara bay bolmagy üzümi daşky gurşawyň zyýanly täsirinden goramak, ýüzüň derisiniň mydama öwşün atyp durmagyny gazanmak, ýygyrtlaryň wagtyndan ir döremeginiň öňüni almak üçin yzygiderii ulanmaga mümkinçilik berýär. Üzüm suw-duz çalşygyny aktiwleşdirip, peşew turşusynyň endamdan has çalt çykarylmagyny üpjün edýär. Düzüminde köp mukdarda fitonsidleri saklaýandygy üçin üzümiň şiresini zäherlenmä, sowuklama garşy ulanmak maksada laýykdyr. Her gün üzümin 10-12 dänesini iýseňiz, gan basyşyňyz kadalaşar. 1 litr üzüm şiresiniň kaloriýalylygy 1,5 kg almanyňky, şonça şetdalynyňky, 650 gram sygyr etiniňki, 1 kg balygyňky bilen barabar- dyr. Üzümin kaloriýalylygy (1 kilogramda 700-850 kkal) tebigy şokoladyňkydan ýokarydyr. Gara üzüm ganda gemoglobiniň derejesini ýokarlandyrýar, süňk ýiliginiň gan dörediji funksiýasyny işjeňleşdirýär. Üzümiň gara reňkli sortlarynda ýürek-damar ulgamyny pugtalandyrýan bioflawonoidler has köpdür.

Köneler, Younglord tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir