hemmäňize salam. nesip bolsa az wagytdan meniň ejemiň doglan güni. ejemjen saňa bu dünýäde ähli owadan zatlary arzuw edýän. heý bu dünýäde ejeden beýik, ejeden eziz, ejeden gymmatly zat barmyka. men günde ýatjak bolamda ejemi gujaklap, ogşap soň ýerime geçýän, eger ejem menden öň ýatsa ýanyna baryp ýüznden ýuwaşja ogşap gaýytýan. men kä wagyt oturup pikir edýän bu dünýäde menden bagytly adam ýokdur, sebäbi meniň ejem ýanymda. men ejemsiz bir günümem geçirip bilemok. eger ejem işden azajyk gijä galsa men köçä çykyp garaşýan. ejemjan senden gowy zat barmyka şu dünýäde. ejemjan seniň bagytly bolmagyň üçin elimden gelenini ederin.......

Köneler, littil tarapyndan 9 years ago
  Camry 9 years ago
 • Besdir daglañ garrany,
  Besdir baglañ garrany,
  Garrasak biz garraly
  Sen garrama ejejan!
  Camry 9 years ago
 • Jeyn91 nädip goyduñaý bu temany, indi meñ ýazgymyñ ashagam çyzylýara?
  myahridjemal 9 years ago
 • Littil,ejen omri uzak bolsun,goy chagalarynyn arasynda bashy dik bolsun. Dunyanin intak gormedik in govy durmusy sen kabane miyesser etsin! Eneler,mydam uzak bolsun sizin yashynyz, hich vagt chytylmasyn,gara syýa gashynyz!
  Mody 9 years ago
 • litil dost m
  Mody 9 years ago
 • litil dost gowumy ýagdaylaryň
  Mody 9 years ago
 • hatym doly baranok name etmeli dostlar
  Mody 9 years ago
 • indi doly barýar ekeni
  Ayjagash 9 years ago
 • Littil menem senin ejen doglan guni b.n gutlayan. Durmushda jan saglyk arzuw etyan. Chagalarynyn bagtyna guwansyn.
  littil 9 years ago
 • siziň gutlanyňyza begenýän hemmäňize spasiba.
  stranger sowgadyň üçin köp köp sag bol. allajan hemme eneleriňem başy dik jany sag bolsun.
  Adgjmptw 9 years ago
 • bar arzuwlara goşulýan, şeýle hem mähriban ejeñ doglan gününi gyzgyn gutlaýaryn. Jany sag, ömri uzak, elmydama başy dik bolsun. Durmuşyñ ähli ajaýyplyklaryny arzuw edýän!
  angel91 9 years ago
 • Salam littil! aydanyn gelsin!
  littil 9 years ago
 • adgjmptw taňyr ýalkasyn.
  littil 9 years ago
 • bulam ejemjana.
  idealman 9 years ago
 • blyaaa,men dibil.ejemin doglan gununi gutlamandyryn.wah,sogushen bolupdyryn wah dalbaeb men
  littil 9 years ago
 • idealman gynanma biz ýaşlar pikirlenmän hereket edýäs, ýöne ejeňden ötänç sora. ejeň göwnüne degmejek bol.
  idealman 9 years ago
 • wah,nadip yatdan cykarynam bilemok.shon onunden tersleshdimlay oy bn.shondandyr.jan etjek dal diyip soz berdim ozume.ay borlay,yone indem jan etmage utanyan,gorkyan
  angel91 9 years ago

 • buda menden Littilin ejesine!!!
  littil 9 years ago
 • idealman hemme ejede öz çagasyny bagyşlaýandyr. samsyk bolma sen ejeňi ýatla ol alada edip ýörendi. hökman jaň et.
  littil 9 years ago
 • angel spasiba sowgadyňa. seň sowgadyňy hökman ejeme görkezerin.
  Auditor 9 years ago
 • Littiljan mahriban käbän doglan guni gutly bolsun, Allajan uzak yash bagtly durmush egsilmez rysgal döwlet bersin, mashgalanyza agzbirlik, tutyan tutmlarnzda rowaclyk arzuw etyän! Batya senem beytme jan et ejene bolshun dagy nailay ulakan oglana menzesh däl
  angel91 9 years ago
 • littil hokman gorkez men adymdan kop kop salam ayt
  littil 9 years ago
 • spasiba auditor.
  Mody 9 years ago
 • hemmanize salam
  idealman 9 years ago
 • ay bilmedimda...yok,belkem sonrak ederin
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri