salam men size bir degişmejik aýdaýyn. biriniň ýekeje lälijek gyzy bar eken . ejesi b/n kakasy gyzlaryny lälik saklapdyrlar. aýlar,ýyllar geçýä gyz ulalýar,ýöne gyz ýalta bolýar. ejesi bilen kakasy gyzyny işledip bilenoklar. bir günden bir gün bularyň kellesine bir pikir gelýä. bular maslahatlaşyp gyzymyzy utandyraly, özünden bilip işlär diýip karara gelýäler. bir gün gyzy iiiirden sagat 12-de turanda kakasy süwse alyp howlyny süpürip başlaýar, ejesi aňyrdan gelip kakasyna "kakasy getir süwsäni iller görse näme diýer? ullakan gyzy bar şonda-da kakasy süpürip ýör diýerler. bolmanda getir men süpüreýin" diýýär kakasy "ýok keýwany seň biliň agyrýara man süpüreýin" diýip gyzyny utandyrjak bolýalar gyzy seredip durşuna "nämä urşup dursyňyz goňşylar eşitse nämä pikir ederler? onuň üçin urşup durman bir gün sen süpür,bir gün bolsa sen " diýip geçip gidýär.

Köneler, littil tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir