Didar27

ohooo didar gelipdir... didi gowumy yagdaylar??????

Dowamy »

1456 40
Köneler, 10 years ago


Y S L A M AGAAAAA...

salam agzalar, dostlar! sonky gelenler co to dine men adyma tema a4yalar welin, önden bu saytda mana aytjak gepini aydyp bilman gorkup yorenler basga lakamdan giryanler öydyan. *Sagbolun meni yatlap gelyaniniz ucin! Gyrly6yn, mena shu saytdan hic yerigem gidemok :-D *yslam aga gayrat edip men adyma a4ylan temalary öcüräyseniz minnetdar bolardym! Ön...

Dowamy »

2117 94
Köneler, 10 years ago


SOYGI BENTLERI

*Tanayan dunyade iki sany kör, biri sen, gormeyañ, meni hic yerde. A men b.sa senden ozge hickimi, gormeyarin, men-dä körleñ biri-de. ***belligimiz bolsun gyzyl,ak guller, sen meni unutsan gyzyl gul solsun. Eger men unutsam sen dey perini, goy, ak guller menin kepenim bolsun! ***ertir doglan gunun, in gozel zady, sowgat bermek isleyarin men sana, e...

Dowamy »

3538 101
Köneler, 10 years ago


DUSHUSHYK-2

gic yagshy agzalar! Dushushyk diyen meselani orta atypdyk birnace ay mundan ön. Ynha ahyry ol gun gelip yetdi. Kopuniz bihabar galansynyz, kopuniz habarly bolubam gelmediniz!!! Dushushanlar realny bir birinizi tanayanyz indi, hany sizin pikir edishiniz b.n dogry geldimi, shu saytdaky agzalaryn realny durmu6daky hasiyetleri hakda gurrun edelin...

Dowamy »

3466 198
Köneler, 10 years ago


Kim günäkär?

*Yygyn-yygyn bulut uyshup asmana, shöhle sacyan günün önün baglayar, ynsan gozyashyna menzesh bu yagysh, göyäki diyersin asman aglayar. *Penjirän önunde bolsa bir yigit, yagyan yagshyn damjalaryn synlayar. Elden giden söygiñ peryadyn edip, arshda asman, yerde yigit aglayar. *Yigidin yuregi gussadan doly, ol köyen yureginin sesin dinleyar, yigit öz...

Dowamy »

1416 30
Köneler, 10 years ago


S O Y G I

любовь надо ждать, она к вам придёт. Не станет стучать, а тихо войдёт. Закроется дверь заплаканных снов, ты только поверь, что это любовь. И будь её верна, и крепче держись. Приходит она, однажды как жизнь....

Dowamy »

1063 6
Köneler, 10 years ago


Bidereklik!!!

Salam talyplar.com.yn agzalary! Dostlar size shu yerde taze tema acyp yuzlenesim geldi. Akyllysyrama, akyl satma, ozumiz bileris... yaly pikirlerini yazanlaram bolar. Shona garamazdan diyyan, kabir agzalar name u.n sögunc hapa sözler yazyañyz, name u.n her taze gelen agzany gelenine pushman etdirip agzynyza gelenini diyip gacyryanyz?! Olar gelmanka...

Dowamy »

1398 22
Köneler, 10 years ago


S A L A M

Vsem privet! Cwet, aya, dilya, posa, moong, crash, nechka, shaka... Size ayratyn salam! Geliñdä indi sayta, sizi goresim gelip gitda ooow... :-)

Dowamy »

1586 48
Köneler, 10 years ago


A y r a l y k

Ayralyk derdinden cäre tapamok, hatlaryny okap gunumi goryan, shol hatlardaky mahrem sozlerin, mana ylham beryan sozleri goryan..

Dowamy »

2807 87
Köneler, 10 years ago


Bile okan gyzlarymyza...

*Gowy gyzlarymyz bardy, durna dey ucup gitdiler, päk, utanjañ, sadadylar, söymage ejap etdiler. *boz durnalar,ak durnalar, haysy menzile yetdiler? Sapakdy yatkeshdi olar, bizi welin unutdylar. *göryas yolda yzda kate, tötanden dushan caglary, biz obanyn bilbilleri, bezedi özge baglary. *göwunleri ak pamykdy, özleri dogan a:ydylar. Yaha bizi söymedi...

Dowamy »

1348 16
Köneler, 10 years ago


Adamkärcilik

Bir gün synpda okuwcylar goh-galmagal edip otyrkalar mugallym gapydan giryarde gaharly yerine gecip oturyar. Synp tagtasyna "1" sanyny yazyar. Seredin, bu bir kishilik, adamkarcilikdir diyyar. Durmusda ele alyp biljek in gymmatly hasiyetiniz.. Sonra "1" yzyna nul "0" goyyar. Bu, ustunlikdir. Bir adamkarcilik 1-i 10 eder. Yene bir '0' goyyar. Bu, te...

Dowamy »

1067 6
Köneler, 10 years ago


Ene we caga

1 yashynyzda: sizi elleri b.n bezap besledi, yuwundyrdy, butin gije yatyrman aglap, sagbolsun aytdynyz. 2 yash: size yoremegi owretdi, size seslenende ondan gacyp, sagbol aytdyn. 3 yash: sana naharlar tayyarlap berdi, dokup sacyp iyip sagbol aytdyn. 4 yash: eline renkli galamlar berdi, butin diwarlara surat cekishdirip, sagbol aytdyn. 5 yash: seni...

Dowamy »

1759 30
Köneler, 10 years ago


Goshgujyk

*Salam sana gözel gyz, diyip baslayan söze, men shujagaz hatymy, umytly yazyan size. *sizden etjek haýyshym, menden görmegin gaty, sebabi men yazyaryn garasylmadyk bir haty. *emay b.n acañda, shu kagyzyn gatyny, uns berip okarsyn, menin yazan hatymy. *rehim etde oka hatym, hic adama bildirme, gaty gorup masgaralap, dushmanlary guldurme, sensiz mana...

Dowamy »

1881 69
Köneler, 10 years ago


Yalan tohmet

Salam dostlar! Size bir zady hayysh edesim gelya! Gayrat edip her taze gelen agzany "melissa" diyip otyrman! Men yokkam biderek tohmet atmañ! Taze ady nadeyin men, meni hemme melli diyip tanaya. Ön moon iki gezek sheydip tohmet atdy balashka, prinsessa diyip, indi bolsa pikki. Gayrat edin dostlar, men adam oynamaga gelemok bu sayta. Men bu saytda h...

Dowamy »

1573 44
Köneler, 10 years ago


Nahili yigide durmusa cykmaly?

1- gyz durmusha cykyanca gelejek hakda pikir edyar, emma yigit öylenyanca gelejek hakda hic pikir etmeyar. 2- "gyzy baryn nazi bar" diylisi yaly, gyzlaram nazik, lalik, ejiz bolyar. Gerek bolsa naz cekmeli. 3- bedeni we añy rahat saklamak ucin, kop biljek bolmaly dal. 4- gelnin pikiri bilen razylashsan, hic hili dawa bolmaz. 5- masgalada herkim oz...

Dowamy »

3195 135
Köneler, 10 years ago


Shat bolup bokelap...

*Shat bolup, bokelap, her yan ylgasañ, iller aglanda da gulseñ, gullesen, shatlanmakdan basga zady bilmesen, dunyanin gussasy ilmän gözune, tawus gush dek timar berip özuñe, bir özuñi bilip yashasan eger, manlayyn dowzahyn oduna deger. *yasha, yayna, oyna, yylgyr hem gulle, yone hasratlynam ustunden gulme, yerin bir kunjunde bir gam bar bolsa, ony...

Dowamy »

1399 19
Köneler, 10 years ago


Gyzym yok diyip gynanma!

*Sagat yañy ondan gecen mahaly, kitap depderini yygnap biryana, ugruna dushmage caydyr naharyn, uly howes bilen baryan ashhana. *ele pycak alyp dograp bashlayan etdir ony muny, 5-6 sogan, her gun dogramda gozum yashlayan, diyyan: "mende bolaymala gyz dogan". *gazandaky yagam gyzanson kemsiz, yanky dogranlarym bashlayan gowrup. Ishlerin kandigne bo...

Dowamy »

1516 53
Köneler, 10 years ago


Millet dykkat!!!!!

salam dostlar! Azajyk unsunizi barik sowmagynyzy hayysh edyan?! Öñki agzalar nashy, kappi, sukki, pepe, arsen.... Yitirim boldular. Uns beryan bolsanyz eyyam nace wagtdan bari olar görnenok shu saytda. Bilyän barmyka olar nirede, name ishleyarler, name ucin sayta gelenoklarka?! Janlary sagmyka....?! Shu temany olaram okayan bolsa: "näme jikgerip ot...

Dowamy »

1454 35
Köneler, 10 years ago


Durmush toyy

пeрeд свaдьбой! он: урaa! нaконeц-то! я ужe дождaться нe мог! онa: можeт мнe уйти? он: нeт, дaжe нe думaй об этом! онa: ты мeня любишь? он: конeчно! онa: ты мнe когдa-нибудь измeнял? он: кaк тeбe тaкоe в гол...

Dowamy »

2032 103
Köneler, 10 years ago


Bagyshla meni...

*Men seni söyupdim jandan yurekden, dushushsak bash atyp salam beryardik, yöne soygumizi birek birekden, sabyr takat edip gizlap yöryardik. *Gijeler sen hakda hosh duyshler gorup, gundizler yzyndan synladym ence, sen hem penjiranin perdesin syryp, bize serederdin agsham dushinchä. *Emma yuregmizin tuys tylla taji, ilkinji soyguden gurrun acmazdyk,...

Dowamy »

1709 56
Köneler, 10 years ago


Bagyshla meni...

*Men seni söyupdim jandan yurekden, dushushsak bash atyp salam beryardik, yöne soygumizi birek birekden, sabyr takat edip gizlap yöryardik. *Gijeler sen hakda hosh duyshler gorup, gundizler yzyndan synladym ence, sen hem penjiranin perdesin syryp, bize serederdin agsham dushinchä. *Emma yuregmizin tuys tylla taji, ilkinji soyguden gurrun acmazdyk,...

Dowamy »

2008 63
Köneler, 10 years ago


Melissa

salam dostlar!!!!! Men birnace gun mundan ön tal.comyn kabir agzalarynyn gödek sözleri sebapli bu sayta gaydyp gelmerin diyipdim. Emma.... Men kappi, jukki, agam pikki, cwetty, zilli... bilen öwrenshipdirin indi sizsiz gunum gecenok dostlar! Kim name diyse diysin, asylyp özuni ölduryanem bolsa cykmayan shu saytdan... It uyrer kerwen gecer....

Dowamy »

1896 83
Köneler, 10 years ago


Melissa

salam dostlar!!!!! Men birnace gun mundan ön tal.comyn kabir agzalarynyn gödek sözleri sebapli bu sayta gaydyp gelmerin diyipdim. Emma.... Men kappi, jukki, agam pikki, cwetty, zilli... bilen öwrenshipdirin indi sizsiz gunum gecenok dostlar! Kim name diyse diysin, asylyp özuni ölduryanem bolsa cykmayan shu saytdan... It uyrer kerwen gecer....

Dowamy »

1922 67
Köneler, 10 years ago


Dashoguzdaky yashulular maslahaty

salam agzalar! dashoguzda bugun geciriljek maslahatda prezidentimiz 4 sany halkymy begendirjek tazelik aytjak diyipdi bir yygnagynda. name pikir edyaniz name tazelik bolup bilerka?

Dowamy »

1826 65
Köneler, 10 years ago


Oglanlar

salam agzalar. biz gyzlar dogrudanam pikir etmandiris oglanlar gaty gorer oydip. jukki dogry aydyan. dine gyzlar hakda temalar acylyar. ynhada oglanlar hakda. gelin pikir alyshalyn! oglanlar makam durun! gyzlar sorag bermage tayyarmysynyz?

Dowamy »

4125 256
Köneler, 10 years ago