Öňden görüjiler

Boluň öňden görüjiler hakda gürrüň edeliň! Eliňe seredip pal atýanlar däl beýleki meşgur öňden görýän adamlar Baba Vango, Nostradamus.. ýaly adamlar hakda näme pikir edýäňiz?! Olaň aýdyp geçen zatlary şu wagda çenli bolup dur. Men käwagt gazetda zatda okaýmasam başgada kän bilýän zadym ýok kim bilýän bolsa aýdaýsyn. Menä olara “palçy” diýip biljekd...

Dowamy »

6077 51
Köneler, 12 years ago


Çagalyk oýunlary

Hemmämizem çaga bolduk hemem çaga wagtymyzdan birgiden oýnan oýunlarymyz ýadymyzda galandyr. Geliň ýatlalyň!! :)
Meň iň gowy görýän oýunym “baýdak aldy” ýaman hezil bolýady iki komanda bolup baýdagy çyzykdan geçirjek bolup gara başagaý bolýadyk.
“Ördek awçy” halasamam kän oýnap bilemokdym şonuň üçin hemişe iň soňuna “ýaşa” galýadym...

Dowamy »

2307 22
Köneler, 12 years ago


Amyderýa joşupdyr

Adamlar Amyderýamyz joşupdyr daş töweregindäki obalary suw alypdyr. Düýn prezident bardy ol töwereklere TV-da görkezäýdi. Galan zadynam bilemok kim bilýän bolsa doly habar beräýsin. Ýazanymyň sebäbi TM täzelikler bolsa ol hakda tema açylman galýa şonuň üçin başyny ýazaýyn galanyny özleri ýazarlar diýip açdym :)

Dowamy »

2543 32
Köneler, 12 years ago


Dünýäň ýüzündäki baýramçylyklar

Kim haýsy ýurtdaky baýramçylyklary gowy görýä? Bilýän baryňyz TM baýramçylyklaryny diýjegiňizi ýöne olary bizem gowy görýäs. Olaryň daşyndan halaýan baýramçylyklaryňyz hakda aýdyň! Ýa bolmasa nähili üýtgeşik baýramçylyklary bilýän bolsaňyz şolar hakda!
*Men hindileň “HOLI” baýramçylygyny halaýan. Barysy biri-birlerine her tüýsli reňkli kras...

Dowamy »

4886 36
Köneler, 12 years ago


Peýdaly önümler, iýmitler

Salamjyklar adamlar! Geliň adamlara peýdaly iýmitler hakda ýazalyň! Achillesyn kömegi bilen käşir, pomidoryň aklyňy goýaldýandygyny bildik :) indi bolsa beýleki bilýän zatlaryňyz hakda ýazalyň!
*Mysal ücin ýylanyň zäheri gury agry kesele peýdaly diýip eşdipdim
*Käşir boýuňy ösdürýä
*Ary ýylda bir gezek çaksa peýdalymyşyn (eýýä...

Dowamy »

6188 21
Köneler, 12 years ago


SSSR-yň bize getiren peýdasy we zyýany.

Şu wagt her kim köp zady SSSR-yň tm topragyna gelmeginden görýäler derrew başlaýalar “däplerimiz ýitdi, dilimiz ýitdi, dinimiz ýitdi.. ol döwür ejir çekip ýaşadyk..” diýip. Ýöne SSSR döwründe ýaşanlaryň köpüsi ol döwürden kän nalynanoklar (meň tanaýanlaryma birjigem nalynanok) “biraz dil meselesi bardy hemem tm adyny galdyrmadylar” diýäler. Ýöne se...

Dowamy »

3355 46
Köneler, 12 years ago


RUBAGYLAR

Aman Annadurdy
Durmuş bu oýnuny bildirmän goýmaz,
Ol aglatman goýmaz, güldürmän goýmaz,
Batyryñ zarbasy sowular gider,
Gorkak bir ýapyşsa, öldürmän goýmaz!
***
Gapydan kowdular, törden kowdular,
Öýläne-de goýman, irden kowdular,
”Sesiñ sesimize meñzänok” diýip,
Gargalar bilbili hordan k...

Dowamy »

2152 9
Köneler, 12 years ago


Ejenmi ya halashyan gyzyn?!

Shu gun ishgarimizin ogly Moskwadan geldi. Pahyrjyk ishde otyr “entek oglumy goremok” diyya. Ogly gelipdir yone goni halashyan gyzynyn yanyna gidipdir. Ejesine “onumden chykman” diyyip sargapdyr onun onunden hem shol halashyan gyzy chykypdyr. Mena gynandymlay ejesi birhiljek bolup otyr “bira obidno” diyya yone “gaty gorman yagdaya bashgacha seretj...

Dowamy »

5731 108
Köneler, 12 years ago


Aýal prezidentlar

Salamälikler! Şu ýyl eýýäm näçe ýurtda prezident aýallar boldy (biriňiz sanarsyňyzda atlaryny). Meň pikirimçe ýurtda prezident aýal bolsa has parahatçylyk boljak ýaly :)) Hemem aýallaryň prezident bolmagyna nähili garaýaňyz? Meň pikirimçe aýal prezidentlar has güýçli bolýa hemem hemme ýurtlaryň prezidentyny çalşyp ýerine aýallary goýmaly ;D ;D ;D B...

Dowamy »

4792 119
Köneler, 12 years ago


Feya ertirki doglan gunun bilen!

Salamalik adamlar! Ertir bizin Feyamyzyn doglan guni! Ertir ish bolmanlygy uchin shu gun ony gutlap bilersiniz! Yalnyshmasam 18 yashaya oydyan in gozel yashlan biri. Feya jora garrayan gunun GUTLYSH bolsun :))) Allajan sana ak bagt sowgat etsin! Yashan yashlaryn gyzykly hemem peydaly gechsin! Elmydama shu gunkulen yaly shadyyanja, sadaja, gowja, yu...

Dowamy »

2013 25
Köneler, 12 years ago


Toýçylyk

Salamälik adamlar! Sag amanja örüşdiňizmi! Näme ümsümlik?! Geliň toý hakda gürrüň edeliň! Öňki talyplarda hem açypdym bir giden däpler ýazylypdy ýene-de açaýyn diýdim täzeje agzalar bar belki üýtgeşik bilýän däpleri bardyr!
Nähili toý däplerini bilýän bolsaňyz hemem toýda bolan üýtgeşik zatlary şu ýerik pylçabermeli! Her welaýatyň däpleri h...

Dowamy »

7437 33
Köneler, 12 years ago


Gurbannazar Ezizow (ýatlalyň)

Salamälik adamlar! Men G.Ezowyň “Çykmadyk kitabym 2” diöen kitabyndan onyň tanşlarynyň ol hakda aýdyp beren zatlaryny ýazdym. Maňa gyzykly şu zatlar. Köp bolsa-da soňuna çenli okaň ýaltanman!! Eger halasaňyz aý halamasaňyzam ýene-de ýazjak :))) Poeziýa bilen gyzyklanýanlar şu ýerik gelibermeli!!

\"Meniň dostum, Gurbannazar\" (Derýa...

Dowamy »

14199 55
Köneler, 12 years ago


Serhet

Düýn gowy däl zatlary eştdim gynanaýdym biziň serhedimiz gaty biderek goralýan eken. Men Lebap bilen Özbegistanyň serhedi barada nejis zatlary eştdim hemmesini aýtmaýyn. TM-dan näçe tonnalap Özbegistana benzin geçirýän ekenler. Galla, mal, pagta.. hemme zady serhetden geçiriberýän ekenler. Öňki prezident wiza girizenden soň şu zatlar galar öýdüpdim...

Dowamy »

1544 8
Köneler, 12 years ago


Yrymlar

Adamlar şu gün her kim şu ýerik bilýän hemem durmuşda berjaý edýän yrymlaryny ýazsyn! Hemem yrymlar hakda pikirleriňizi olary berjaý etmek gerekmi ýa gerekdälmi?! Olary bozan ýagdaýyňda adamlaň durmuşyna täsir edýämi ýa edenokmy şolar hakda-da ýazybermeli!
Menden biraz yrymlar:
1) Iň ynanýan yrymym :))) Eger öňüňden gara pişik geçse...

Dowamy »

3063 30
Köneler, 12 years ago


Talyplar.com üçn teklipler we soraglar.

Salamälikler! Adamlar her kim şu ýerde täze talyplar.com hakda pikirlerini, soraglaryny ýazybermeli. Nähili kemçilikleri görýän bolsaňyz hem aýdyberiň! Düýn admin agamyz gaty görmejekdigini aýtdy!

Menden käbir soraglar:
1) Öňki talyplary näme üçin ýapdyňyz?! Şu wagdam açyp bolýamy?!
2) Öňkiň formasy, şapkasy zady barmy...

Dowamy »

3096 87
Köneler, 12 years ago


“Döwür beýle däldir”

(Kerim Gurbannepesow)
“Dünýe döräp, heniz şeýle ajaýyp döwür bolan däldir. Emma käbir naýynsaplar özleriniň ähli aýyplaryny döwrüň üstüne atýalar” (Ýaşulylar sowetynyň maslahatynda bir gojanyň aýdanlaryndan)

- A-gyz, näme, hanmydyň sen! Geýinýärsiň beýle gymmat?!
Her ýaglygyn – iki goýun. Her ýüzügiň – bir bedew at.

Dowamy »

2143 20
Köneler, 12 years ago


Näme üçin wagtynda jaýlanoklar?!

Bizde adam ölse ony derrew jaýlaýalar eglemän a näme üçin beýleki ýewropa milletlerinde 3 gün saklaýalar?! Porsanokmyka?! Soňam oň ruhy rahatlyk taparmyka beýdip jaýlanylmasa?! Näme üçin saklaýalar ýa hemmeler hoşlaşsyn diýýälermi?! Men köp görýän orslam şeýdýäler. Öňüräk Cendrillon Fransiýada hem şeýdýändiklerini aýtdy eger bilýän bolsaňyz maňa-da...

Dowamy »

2227 23
Köneler, 12 years ago


Reýgan eýledi

Gaýgy-gama eziz köňlüm solduryp,
Şum pelek azabym reýgan eýledi,
Ýazan kitaplarym sile aldyryp,
Gözlerim yzynda girýan eýledi.

Gapyllykda duşman aldy daşymyz,
Dargatdy her ýana deňi-duşymyz
Bäş ýylda bir kitap eden işimiz-
Gyzylbaşlar alyp, weýran eýledi.

Birnäçämiz goly bagly...

Dowamy »

3038 20
Köneler, 12 years ago


Haýsy ýurdy görmek isleýäňiz?!

Salamälikler! Her kimiň ýurt görmek arzuwy bardyr! Kim haýsy ýurdy näme sebäpli görmek isleýä?! Ýöne diňeje 3 ýurdy ýazyň! Meňkiler:
1) Hindistan. Salman Khan ýaşaýany üçin :))) Taj Mahal, gadymy wadathanalary (храм), medenýeti, eşikleri, Bollywoody, ýaşaýşlaryny we ş.m zatlary üçin görmek isleýän
2) Müsür. Ilki bilen Piramidasy üçin,...

Dowamy »

3156 54
Köneler, 12 years ago


Ýaşaýyş üçin göreş!

“Ýaşaýyşdan bizar boldym” diýýän adamlar az däl meň özümem käwagt aýdýan ýöne gat ýalňyşýas ýaşaýyş bu bize berilen sowgat biziň köpimiz bolsa onun gadryny bilemizok. Ine gezip ýörüňiz öňüňizde uly planlar, näçe etsem-goýsamlar bar birden agyr kesellediňiz hemem ýaşamaga biraz ömrüňiz galdy. Şonda näme üçindir adamlar özüni ýaşamaga däl-de ölmäge t...

Dowamy »

2287 16
Köneler, 12 years ago


Aýdym aýtmaşak!

Mende bir pikirjik doredi :) Gelin uyship aydym aydalyn! Birimiz aydymyn sozlerini yazyas son shol aydymyn haysy bagshynkydygyny aytmaly. Onki aydymlary aytsanyzam bolya. Kim aytsada bolya. Birinji men aydan bolayyn :D sizem shu aydymlary kimin aydyandygyny bilin.
1) Gulalegim gelsene yanyma
Otlar salma shirin janyma
2) Oy J...

Dowamy »

9381 127
Köneler, 12 years ago


Degişmeler

Salamälik adamlar! Boluň her kim bilýän degişmesini şu ýerde ýazsyn bizem güleliň! Men häzir bilýänjämi ýazaýyn sizem dowam ediň!
***
Ogly kakasyna:
- Kaka 5 manat beräýdä!!
- Näme 4 manat! 3 manady näme etjek?! 2 manat bolsa bolanokmy?! Al saňa 1 manat :)))
***
Bir gün BenLaden Buşa jaň edýär:
- M...

Dowamy »

27593 181
Köneler, 12 years ago


Hasysy dogry?!

Haçanda adamlar saňa ýalan töhmet atan wagty näme etmeli?!
Olara jogabyny bermelimi özüň beýle däldigiňi aýdyp ýa bolmasa hiç zat diýmän Alla tabşyrmalymy?! Hakykady aýdanyň aýdanyň bilenem biderejik ýere janyňy ýakanyň bolar ynanmajak adam şonda-da ynanmaz. Aýtmasaň bolsa özüniňkä dogrydyr diýýäler.

Dowamy »

2052 21
Köneler, 12 years ago


“Her bir ynsan Allamyň öýüdir”

Ýakynlykda bir wagyzda boldym şonda wagyz edýän gelin “Her bir ynsan Allamyň öýüdir olary ynjytmaga siziň hakyňyz ýok. Bir musulman bendesi ynjasa Allam ynjar” diýdi. Özüm haýran galýan bulary diňlemek ýaman gowy boldy ýüregiň giňäp gidýä. Gyzlar bolup ol geliniň daşynda tegelenip diňledik adam köp boldy barysy gelin-gyz aglaýanlaram bardy aramyzda...

Dowamy »

1565 5
Köneler, 12 years ago


Aynegin peydasy barmy?!

Men zreniyam pes son dogtora bardym weli lechebny ochki dakynmaly diydi. Menem “ony dakynsam omurlik dakmaly brnda” diyyan weli ol “yok wagtlayyn” diyya. Ochki dakynyanynyz maslahat berayinda eger hazir men ony daksam son elmydama dakyp gezmeli bolarnmy?! Men hich dakasym gelenok :(( Dermanlaram bar oydyan yazyp berdi ya sholar gowy peyda edermika?...

Dowamy »

2377 37
Köneler, 12 years ago