Adamlar şu gün her kim şu ýerik bilýän hemem durmuşda berjaý edýän yrymlaryny ýazsyn! Hemem yrymlar hakda pikirleriňizi olary berjaý etmek gerekmi ýa gerekdälmi?! Olary bozan ýagdaýyňda adamlaň durmuşyna täsir edýämi ýa edenokmy şolar hakda-da ýazybermeli! Menden biraz yrymlar: 1) Iň ynanýan yrymym :))) Eger öňüňden gara pişik geçse onda şol gün işiň ugruna bolmaýar 2) Gurbaga ölse ýagyş ýagýar (çyndanam düýn irde ýolda bir gurbagajyk ölüp ýatan eken öýlänem ýagyş ýagdy) 3) Bir myhman ýa öýüňden bir adam bir ýerik gideniinden soň öý süpürülmeýä tä şol adam barmaly ýerine barynça. 4) Sallahlar size degişli! Eger sallah ýigit ýatagan bolsa onda gözi gyşyk gyza öýlenýämişin :)) 5) Diliňi dişleseň kimdir biri seni ýatlaýandygy hemem saňa käýinýändigi.

Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir