Salamälik adamlar! Boluň her kim bilýän degişmesini şu ýerde ýazsyn bizem güleliň! Men häzir bilýänjämi ýazaýyn sizem dowam ediň! *** Ogly kakasyna: - Kaka 5 manat beräýdä!! - Näme 4 manat! 3 manady näme etjek?! 2 manat bolsa bolanokmy?! Al saňa 1 manat :))) *** Bir gün BenLaden Buşa jaň edýär: - Men saňa bolýan ýerimi aýtjak-diýipdir. Buş begenjinden ýaňa tolgunyp: - Aýdyber, aýdyber diňleýän – diýenmişin. Onda BenLaden - Haý oýun etdimlaý – diýip trubkany goýupdyr. *** - Adamzadyň dünýä inmesi we ölmesi haçan tamam bolarka?! - Jennet bilen dowzah dolandan soň (Ata agam muny göräýse men gulajygymdan çeker) *** Gullukda esgerlere! - Ýere ýatyň Ýatýalar. - Ýüzüp başlaň! Gury ýeriň ýüzünde ýüzüp başlaýalar. Biri mundan many görmän - Aý nämaý suwa barmaý ýüzer ýaly?! Ýanyndakylaň biri - Ýuwaş! Häzir çüm diýse nätjek?!!

Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir