Haçanda adamlar saňa ýalan töhmet atan wagty näme etmeli?! Olara jogabyny bermelimi özüň beýle däldigiňi aýdyp ýa bolmasa hiç zat diýmän Alla tabşyrmalymy?! Hakykady aýdanyň aýdanyň bilenem biderejik ýere janyňy ýakanyň bolar ynanmajak adam şonda-da ynanmaz. Aýtmasaň bolsa özüniňkä dogrydyr diýýäler.

Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir