Dünýäde ýekeje eden arzuwyň hasyl bolýa diýeli, näme arzuw ederdiňiz?

Dünýäde ýekeje eden arzuwyň hasyl bolýa diýeli, näme arzuw ederdiňiz?
Herkimiň öz ýürekden isleýän zady bar, shony ýazaýyň, kim näme isleýärka göreliň.

Dowamy »

326 33
Sorag-jogap, 2 months ago


Bagt näme?

"Bagt näme?"-diýip soradym puldan,
Pul: "baýlyk"-diýip, altynlary görkezdi.
Pula tarap gadam basjakdym welin,
Baýlykdansoň"meslik" meni ürküzdi.

Soňra bardym "uzak ömrüñ" ýanyna,
"Bagt senmi?"-diýip, soradym ondan.
Diýdi:"jigim, el-aýagyňysmaz bor,
Şoñ uçin çyn bagty gözleme menden.

Dowamy »

101 3
Edebiýat, 2 months ago


Şöhratyň almasy

Şöhratyň almasyÝaş ýigit elinde gyrmyzy, ter almany saklap durdy.
-Ony iý! -diýip, Ruh aýtdy.
-Ol durmuşyň almasydyr.
-Durmuşyň almasyny iýmäge wagt taparyn.
Maňa şöhrat, baýlyk gazanmak gerek.
-Onda ýör, gideli, yzyma düş. Men saňa şöhratyň almasyny görkezeýin -diýip, Ruh aýtdy.
Olar dag ýodalary...

Dowamy »

91 0
Edebiýat, 2 months ago


Sizden haýyşdym bar!!!

Nurmuhammet Andalyp-türkmeniň saýrak dili
diýen tema boýunça 4 sany meýilnama düzüp beräýiň kyn görmeseňiz

Dowamy »

397 43
Sorag-jogap, 2 months ago


"TÜF, TÜF, GÖZ DEGMESIN!"

"TÜF, TÜF, GÖZ DEGMESIN!"

"Tüf, tüf, göz degmesin!" Biz bu sözleri häli-şindi eşidýändiris. Ýöne onuñ düýp manysy barada oýlanyp gördükmikäk?
Gadym eýýamlarda adamlar tüýkülikde jadynyñ bardygyna berk ynanypdyrlar. Dini gürrüñleriñ birinde Isa pygamberiñ öz tüýküligini çalmak arkaly kör kişiniñ gözlerini açandygy beýan edilýär...

Dowamy »

253 9
Täzelikler, 2 months ago


ODUÑ ÜSTÜNDE ÝÖREÝÄN ADAMLAR

Uzagrak tema ýöne okamagyňyzy maslahat berýärin!!!
ODUÑ ÜSTÜNDE ÝÖREÝÄN ADAMLAR

"Tagt ornuna nar üstünde Ispendiýar etdiñ meni!"
Magtymguly PYRAGY.

Ýakyn ýyllara çenli oduñ (ýa-da közüñ) üstünde ýöremegi Uzak Gündogara mahsus gözboýagçylyk sungaty diýip hasap edilýärdi. Emma bu boýunça geçirilen barlaglar...

Dowamy »

186 4
Täzelikler, 2 months ago


Jynlara namaz okatdyran adam

JYNLARA NAMAZ OKATDYRAN YMAM

Tokadyň (Türkiýede bir şäher - t. b.) heläkçiliginde ýoň bolan gürrüňlerde we hekaýalarda, halk arasynda jynlaryň görünýändigini dile getirýärler.
Bu hekaýa şeýleräk görnüşde beýan edilýär:
Ulyjamyň ymamy, bir gün ertir namazyny okap bolanyndan soň töwür etmek üçin arkasyna tarap öwrülip otu...

Dowamy »

229 11
Täzelikler, 2 months ago


Kerim Gurbannepesow " Ýene-de ene hakynda " goshgysy

Ýene-de ene hakynda.

Ak süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler,
Sadagaň bolaýyn, ene.
Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem,
Ýüz birinji gezek ýazaýyn ýene.

Ýene-de galamy almaga ele,
Mejbur etdi meni bir elhenç gürrüň.
Diýdiler, üç ogul, üç gyzly ene
Bir ýerlerde haram ölüpdir ş...

Dowamy »

150 10
Edebiýat, 2 months ago


Ýyldyzlara 2021-nji ýylda näme garaşýar?

Ähli ýyldyzlar üçin Cosmopolitan-dan ýyllyk täleýnamasy.
Hamal

2021-nji ýylda eden işleriniň netijesi diňe Hamallara däl, eýsem onuň daş-töweregindäkilere-de has belli bolar. Bolan zatlaryň ählisi biderek bolmadygy mälim bolar, şonuň üçin biraz rahatlanyp we demiňizi dürsäp bilersiňiz: maddy ýa-da başga bähbitde ýüze çykjak h...

Dowamy »

323 25
Täzelikler, 2 months ago


Almanyň ynsan saglygyna peýdasy

Lukmanlar saglygymyz üçin miweleriň peýdasynyň örän uludygyny nygtaýarlar.

Ýakymly ysy we tagamy bilen tapawutlanýan alma hem witaminlere we minerallara baý, iň ýokumly miweleriň biri hasaplanýar. Almanyň düzüminde organiki turşulyklar, şeker, glýukoza, fruktoza, efir ýaglary, A, K, C, E, B6 witamini, kletçatka, pektin maddalary, min...

Dowamy »

118 7
Täzelikler, 2 months ago


Täsinlikler#2

1)Maýk Taýsoň professional ringde
geçiren boks ýaryşlarynyň 51-sinden
21 -sinde garşydaşyny ilkinji sekuntda
nokaut bilen ýatyrdy.

2)Atly ýadygärliklerde eger atyň iki öň aýagy hem ýokary galan görnüşinde şekillendirilen bolsa, onda bu onuň üstündäki adamyň söweşde wepat bolandygyny aňladýar. Eger atyň bir aýagy...

Dowamy »

198 6
Täzelikler, 2 months ago


Täsinlikler

1)Adam bir ýylyň dowamynda 10 million gezek gözüni gyrpýar.
2)Bir milliard sekunt — ol.takmynan,37 ýyla barabardyr.
3)Robinzon Kruzo adam aýagy sekmedik adada 24 ýyl ýaşapdyr.
4)Bary-ýogy 1 gram altyndan uzynlygy 3,5 kilometr bolan sim almak
mümkin.
5)Watikan döwletinde futbol boýunça birinjiligi almak ugrundaky ý...

Dowamy »

186 3
Täzelikler, 2 months ago


Goshgyň adyny bilýän bolsanyz ýazaýyň

Shu aşakdaky goshgynyň awtory A.Kekilow ýöne goshgynyň adyny bilemok, mende-de bir bendi bar, eger-de goshgynyň adyny bilýäniňiz bar bolsa kyn görmän ýazaýyň!!!

- Bir aýagy ýokmuş, balam, dyzyndan,
Eneň entek iren däldir gyzyndan.
-Dyzyna berýäňmi gyzy oglanyň?
Maňa gerek zady ýüregi onuň.
-Ýürek näme syna...

Dowamy »

263 13
Sorag-jogap, 2 months ago


Türkmen edebiýaty

Türkmen edebiýaty—iň gadymy edebiýatlaryň biridir. Ol özüniň taryhyny gadymy zamanlardan alyp gaýdýar. Türkmen edebiýaty bizi gadymy zamanlardan başlap, şu günlere çenli halkyň ýaşaýşy, durmuşy, dürli wakalara gatnaşyşy, gahrymançylyklary, pajygaly ýagdaýlary, arzuw-islegleri, bagtly-şatlykly durmuşlary bilen bizi tanyş edýär. Halkyň döreden şahyra...

Dowamy »

81 1
Edebiýat, 2 months ago


Gyzykly faktlar

1)Ýylda eşekler tarapyndan öldürilýän adamlaryň sany uçar heläkçiligine uçraýanlaryň sanyndan köpdür.

2)Towugyň iň köp howada uçan wagty 13 sekuntdyr.

3)Her adamyň özüne mahsus barmak yzynyň bolşy ýaly olaryň dilleriniň yzlary hem biri-birinden tapawutlydyr.

4)Kebelekler tagamy aýaklary bilen dadýarlar.<...

Dowamy »

289 13
Täzelikler, 2 months ago


Gurbannazar Ezizow

MAGISTRAL
Ömrüñ agajyndan düşüp dur günler,
Saralan ýapraklañ düşüşi ýaly.
Ýollarda duşuşýar aşyk göwünler,
Ýollar aýra salýar ýar bilen ýary.

Söýgi günleriniñ adaty, ine:
Yşk lezzeti köñli guçýar günsaýy,
Aşyklar duşmasa biri-birine,
Dogmajak ýalydyr güni hem aýy.

Her h...

Dowamy »

164 11
Edebiýat, 2 months ago


Degişmeler#2

1)Köpüsi ýazýar: “men ejemjanyň guwanjy”, “men kakamyň buýsanjy”. Men bolsa çynym bilen aýdýan, men olar üçin “kelle agyry”

2)Eger-de öýüňiz ýanyp, požar bolaýsa, aljyramaň. Ilki bilen diwanyňyzy daşaryk çykaryň. Men bilen razylaşyberiň, ýangyn söndürüjilere diwanda oturyp garaşmak has oňaýlydyr.

3)Bir gün Mämmediň öýü...

Dowamy »

271 9
Sorag-jogap, 2 months ago


Degişmeler#1

1)Okuwa ýaňy başlan çaga tasanjyrap ejesiniň ýanyna barypdyr.

– Näme boldy, Ahmet jan?

– Biziň mugallymymyz-a hiç zadam bilenok!

– O nähili hiç zat bilenok?

– Çynymy aýdýan, eje! Hemme zady bizden soraýar…

2)Bir çagaly maşgala kireýine ýaşar ýaly jaý gözläpdir. Öý eýesi goh-...

Dowamy »

235 2
Sorag-jogap, 2 months ago


Olimpiada

Hemmäňize salam rus dili 8-nji synp olimpiada soraglaryny bilýäniňiz bar bolsa kyn görmän komentariýa ýazaýyň haýyşt etýärin!!!

Dowamy »

190 17
Sorag-jogap, 2 months ago