Bagtyýar Annageldiýew 1978-nji ýylda Balkan welaýatynyn Magtymguly etrabynda eneden dogulyar ol ýa$kada aýdym aýtmagy halaýan eken oña öz dädesi Döwletgeli Annageldiyew aýdymynyn sözlerini duzup berer eken.Bagtyýar birnace toylarda aydym aýtyar ýöne name gùlùn biten ýerinde gadry bolmaz diýil$i ýaly adamlar ony özlerice görmeyaler toy sowulandan son urýardylar.Tazelikde 2009njy ýylda Nurmuhammet Meredow Bagtyýar Annageldiýewi öz ýanyna alýar we özi bilen toýlara alyp gidýar.Bagtyýar ýuwas yuwasdan aýdym islap Aynam Aygozel Ýagydyr yagy Jerenim Neylayin birnace aydymlar isleyar.Bagtyýar Annageldiýewin jemi 180sany aýdymy bardyr.Bagtyýar Annageldiýew Merdan Kakageldiyew bilen Dillen soygume di9en aýdymyn cykarýar shondan son Bagtyýar Annageldiýewin abraýy hasda artýar.Bagtyýar Annageldiýewin 2sany ogly bardyr.Bagtyýar Annageldiyew 2011nji ýylyn mart aýynyn 21ine Gökdepe Asgabat araglygynda yol helakcilikde wepat bolyar.

Köneler, yalancy tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir