men seni $eyle söyyarin.sen ynanyarmyñ?dogry,men bu sözleri seniñ özüñe-de aýdypdym.yeke gezegem däl,birnäce yoka duydurypdym,sen "söyúp bilemok"diydiñ.gayta-gayta jañ etdim,yeke gezegem jogap bermediñ.diñe meniñ saña söygimi duyduryanlygyma $ayat bolup,ikimiziñ aramyza yadawsyz gatnan $ol sms-ler dur.ilkinji gelen sms-i okamankam seniñ ýazandygyñy görûp begendim.okanymdan soñ bu sms mende hemi$e pikirlenip gezmek adatyny døretdi.ine,ol sms: "bagysla,bagysla gúnam öt meniñ, söygiñ kabul edip bilemok seniñ. ýúregim da:$dan-a däl öytyän meniñ, ýúregim söyenok,nädip söyeyin" soñam uly harplar bilen"bagysla!"diyip ýazylgydy. hany,ayt,sen,men nämäni bagy $lamaly?!"gûnami öt meniñ"diyipsiñ.sen,näme gùnä etdiñ? ya-da meni söymek ùcin hökman ýùregiñ da:$dan bolmalymy? megerem,bu sözler ýöne seniñ ýatdan bilyän bir bent go$gyñdyr. dogry,bu sözlerden soñ men senin "ýúregine dù$úp durmak"islemedim.umuma,senden arany acmaly diyen karara geldim.seni unutjak boldum.bolmady.men seni söydúm,jandan-tenden gecip söydúm.dogry,bu saña bildiryän däl bolsa gerek.megerem,söyginiñ gurlu$y $eyle bolsa gerek.aslynda-da,biz näme ücin durmu$da øz söyyanlerimize cakdana$a ùns beryäs-de,özümizi söýýanleri yatdan cykaryas. sen tüys öz adamkärciligiñ,mylaýymlylygyñ,mähirlilgiñ ,mertligin bilen kalbyma $öhle saçýan aýyn bölegisiñ.hemi$e,hemme ýerde,bagtly bol!gel,indi men seni cynlakay,has cynlakaý unutjak bolaýy

Köneler, Gagu tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir