geliň bir zatlar hakda gürleşeliň! siz söýgiliňiz bilen nähili aragatnaşykda bolýaňyz? sizde fiziki ýakynlyk barmy? men jynsy ýakynlyk diýemok!!! her kim her hili pikir edýär. soňlygy aljak gyzyň bilen ýakynlyk(jynsy däl) hakda nähili pikir edýäňiz? aljak gyzyma degemok eýleň beýleň diýen akylly gürrüňlerem baram! ýöne "s lyubowyu syt ne budesh" diyen zadam bar. siz mysal uchin söýgiliňiz bilen näçe wagtlap, 0.5-1-4 ýyl el degirmän gezip bilersiňizmi? gyz bilen oglanyň arasynda ýakynlyk bolmasa gatnaşyk ýitmegi mümkin meň pikirimçe? a wy kak dumaete?

Köneler, Gagu tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir