Men on bilen tansan wagtlam 15 yasly oglanjykdym,jahyllyk döwrüne yany gadam basan wagtlam.15 yasly oglanjygyn nämä isleg bildiryánini oglanlar gowy bilyänsiniz.Ayratyn hem on bn tansanymdan son ona bolan islegim has köp artdy.Ilki-ilkiler seyrek du$u$sagam sona baka du$u$uklarymyzyn ceni caky bolmady.Birinji du$u$yk o diyen $owly bolmady,yöne sonky du$u$yklaryn $owly gecmejekdigini görkezenokdy ahyry.Bir gün öymüzün arkasyndakak,bizi kakam tutdy.Kakamyn gözi mana dälde ona dü$di,sebäbi meng elim on haysydyr bir yerinden tutup durdy.Kakam gözüde sona düsdi.Kakam ikimizede a¥ylganc seretdide ötä gitdi.Onsu bir gün hem onup bilemokdym,her gün du$u$yarys.Her du$u$ykda dodaklarmy ondan ayryp bilemokdym,dodagym her soru$anda men dünyàm ginäp gidyän yalydy.Aslynda men on ruhundan,olam men ömrümden bir zatlar alyp gac¥ady.!Bir gün doslarymyz bilen doglan gün belleyärdik.Dine özümizdik.Ol hem men yanymdan ayrylanokdy.Dost oglanlar uklandan son,biz ikicäkd

Köneler, Gagu tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir